Dywidenda

 

Po pierwsze: Akcjonariusze!

Celem strategicznym PKN ORLEN jest systematyczny wzrost wskaźnika DPS (kwota dywidendy na jedną akcję). Polityka dywidend PKN ORLEN zakłada wypłaty dywidendy na poziomie do 5% średniej rocznej kapitalizacji Spółki za rok poprzedni, przy uwzględnieniu realizacji strategicznego celu bezpiecznych fundamentów finansowych Grupy Kapitałowej ORLEN (dźwigni finansowej, wskaźnika dług netto/EBITDA i ratingu) oraz prognoz dotyczących sytuacji makro. 

dywidenda za rok wysokość dywidendy na jedną akcję w zł % zysku netto przeznaczony na dywidendę dzień prawa do dywidendy dzień wypłaty dywidendy
1999 0,05 3,30% 31 maja 2000 roku 15 czerwca 2000 roku
2000 0,05 3,00% 31 maja 2001 roku 3 lipca 2001 roku
2001 0,12 20,30% 17 lipca 2002 roku 1 sierpnia 2002 roku
2002 0,14 15,40% 1 sierpnia 2003 roku 2 września 2003 roku
2003 0,65 29,80% 2 sierpnia 2004 roku 1 września 2004 roku
2004* 2,13 40% 1 sierpnia 2005 roku 1 września 2005 roku 1,07 zł / akcję
1 grudnia 2005 roku
1,06 zł / akcję
2005** 0,00 - - -
2006** 0,00 - - -
2007 1,62 25,11% 1 sierpnia 2008 roku 1 września 2008 roku
2008** 0,00 - - -
2009** 0,00 - - -
2010** 0,00 - - -
2011** 0,00 - - -
2012 1,50 30,15% 26 lipca 2013 roku 13 sierpnia 2013 roku
2013 1,44 99,71% 16 czerwca 2014 roku 8 lipca 2014 roku
2014 1,65 - *** 16 czerwca 2015 roku 8 lipca 2015 roku

* wypłata dywidendy za 2004 rok przez PKN ORLEN S.A. nastąpiła w dwóch ratach: 1 września 2005r i 1 grudnia 2005r.
** Spółka nie wypłaciła dywidendy za lata 2005, 2006, 2008, 2009, 2010 i 2011.
*** Dywidenda wypłacona z kapitału zapasowego utworzonego z zysku lat ubiegłych.

Informacje podstawowe

Dywidenda
Jest to część zysku netto wypracowanego przez spółkę za dany rok obrotowy, jaka przypada do podziału pomiędzy jej akcjonariuszy. Wysokość dywidendy, dzień prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy ustalają akcjonariusze podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki.

Informacja na temat propozycji Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty prezentowana jest zawsze w rocznym sprawozdaniu finansowym PKN ORLEN S.A.

Rekomendacja Zarządu PKN ORLEN S.A. przedstawiana jest Walnemu Zgromadzeniu Spółki, które podejmuje ostateczną decyzję w tej kwestii.

 

Dzień prawa do dywidendy
Jest to dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. Tylko osoby posiadające w tym dniu akcje spółki mają prawo do otrzymania dywidendy za dany rok obrotowy.

Dzień wypłaty dywidendy
Jest to dzień, w którym następuje przekazanie dywidendy akcjonariuszom spółki.

 

NASZE MARKI