Zobacz także:
Korzyści

KORZYŚCI Z PUNKTU WIDZENIA GRUPY LOTOS JAKO PRZEDSIĘBIORSTWA


Dzięki połączonym zdolnościom rafineryjnym, zakłady PKN ORLEN i Grupa LOTOS będą w stanie wyprodukować we wszystkich zakładach ok. 12 mln t rocznie produktów lekkich (głównie benzyn) i 20 mln t rocznie średnich destylatów (przede wszystkim oleju napędowego i paliwa lotniczego). Z tej ilości około 2/3 zostanie wyprodukowane w polskich zakładach. W przyszłości te wolumeny będą dalej zwiększane wraz z oczekiwanym uruchomieniem gdańskiej instalacji tworzonej w ramach projektu EFRA.

Wielkości te są znacznie wyższe niż w pozostałych koncernach paliwowych w Europie Środkowo-Wschodniej. W przypadku Grupy MOL sprzedaż produktów lekkich wynosi ok. 4 mln t rocznie, a średnich destylatów ok. 12 mln t rocznie. W przypadku OMV całkowita sprzedaż produktów to ok. 20 mln t rocznie

Poprzez racjonalizację i eliminację powtarzających się elementów oferty produktowej, połączone zakłady będą mogły skoncentrować się na produktach zapewniających największą wartość dodaną, a także wykorzystać komplementarność procesów technologicznych (np. przy produkcji olejów czy asfaltów).

Branża rafineryjna stoi przed szeregiem wyzwań kształtujących jej przyszłość. Na rynku obserwujemy wiele megatrendów, które już teraz zmieniają przyszłość energii i motoryzacji. O ile jeszcze niedawno w sektorze naftowym dominowało przekonanie, że do 2040 roku nie należy spodziewać się spadku globalnego popytu na ropę naftową i jej produkty, o tyle obecnie powszechne jest oczekiwanie, że popyt na te towary zacznie się kurczyć przed rokiem 2040.

Megatrendy zmieniające przyszłość sektora energii w okresie najbliższych 10 lat nie stanowią jeszcze realnego zagrożenia dla aktualnych modeli biznesowych w PKN ORLEN czy Grupie LOTOS. Istnieje jednak prawdopodobieństwo powstania dość ryzykownej pułapki, w którą może zapędzić krótkoterminowe myślenie: skoro zagrożeń nie widać, a biznes ma się dobrze, warto wzmocnić pozycję w tych obszarach, w których dzisiaj zarabiamy, inwestując w dojrzałe projekty innowacyjne. To jednak zasadniczo nie zmienia aktualnych modeli działalności i w dłuższej perspektywie nie ogranicza ryzyka zderzenia się z barierami kontynuacji.

Szansę na budowanie nowych obszarów biznesu dają jedynie inwestycje w innowacje na wczesnym stadium zaawansowania technologicznego, a ze względu na długi okres dojrzewania takich projektów, inwestowanie trzeba rozpocząć już teraz. Połączenie sił obu polskich grup rafineryjnych pomoże minimalizować ryzyko inwestowania w takie rozwiązania.

Grupa LOTOS w ramach realizowanej strategii do roku 2022 angażuje się w innowacyjne projekty związane z rozwojem paliw alternatywnych. Jest to np. utworzenie Niebieskiego Szlaku pozwalającego na przejazd samochodem elektrycznym z Warszawy do Trójmiasta czy też prace związane z wykorzystaniem wodoru jako paliwa.

Dostrzegając potencjał Grupy LOTOS, PKN ORLEN mógłby rozważyć utworzenie w Gdańsku centrum kompetencyjnego np. nowej mobilności dla połączonych spółek. Sprzyjają temu zarówno doświadczenie Grupy LOTOS, jak również zaplecze naukowe dostępne w Gdańsku oraz otwartość Trójmiasta jako dużej metropolii na nowe trendy

Grupa LOTOS nie ma rozbudowanej działalności petrochemicznej. Włączenie gdańskiej spółki do grupy, która ma zdywersyfikowane źródła przychodów, jest uzasadnione w obliczu zmieniających się trendów rynkowych i daje gwarancję długoterminowego funkcjonowania w zmiennej rzeczywistości oraz wrażliwość na zmiany działalności stricte rafineryjnej.

Globalny przemysł rafineryjny ma nadwyżkę mocy w stosunku do popytu na jego produkty. Efekty IMO*, korzystne dla rafinerii, mają charakter przejściowy i wygasną w ciągu 3-4 lat. Na Bliskim Wschodzie i w Azji powstają bardzo nowoczesne, zautomatyzowane rafinerie kierujące produkcję na rynki globalne. Rafinerie te korzystają z dostępu do taniej ropy oraz z mało restrykcyjnych regulacji środowiskowych i klimatycznych. W USA rafinerie mają dostęp zarówno do tańszej ropy, jak i niedrogiej energii. Za 5 lat USA będą największym eksporterem ropy i gazu ziemnego. W rezultacie nadwyżka mocy globalnego sektora rafineryjnego skoncentruje się w Europie. Gdy do tego dojdą coraz bardziej restrykcyjne regulacje klimatyczne i środowiskowe oraz nieuchronne obniżenie marż przy wysokiej zmienności, europejskie samodzielne rafinerie, nawet te najnowocześniejsze, znajdą się pod wpływem ryzyka utraty płynności i bankructwa. Połączenie działalności PKN ORLEN i Grupy LOTOS znacznie obniża to ryzyko.

Przemysł naftowy charakteryzuje się istnieniem pionowo zintegrowanych grup kapitałowych, które mogą działać efektywnie dzięki osiąganym efektom skali. Połączenie PKN ORLEN i Grupy LOTOS jest dużym krokiem w kierunku budowy wartości polskich spółek przemysłu naftowego i wzmacnia ich pozycję konkurencyjną na trudnym rynku europejskim.

Rynkowa siła połączonego podmiotu będzie dużo większa niż obecnie, zapewniając połączonej grupie mocniejszą pozycję w negocjacjach cenowych z kontrahentami z USA, krajów Bliskiego Wschodu czy Rosji. Pozwoli to Grupie LOTOS na dostęp do korzystniejszych kontraktów na surowce i wsady do produkcji paliw. Dodatkowo, połączenie przyniesie szereg korzyści dla polskiej branży rafineryjnej. Najważniejsza z nich to wzmocnienie pozycji negocjacyjnej na międzynarodowym rynku paliwowym, szczególnie w zakresie dostaw ropy. Wspólny interes pozwoli obu spółkom na zacieśnienie współpracy z obecnymi partnerami i klientami oraz ułatwi pozyskiwanie nowych.

Połączona spółka będzie miała jeszcze większy niż obecnie międzynarodowy potencjał. Pozwoli to na zwiększenie możliwości ekspansji zarówno pod względem produktowym, jak również geograficznym.

Największe synergie kosztowe zidentyfikowano w obszarach zakupów surowców oraz logistyki pierwotnej (surowców) i wtórnej (produktów). Wynikają one przede wszystkim z lepszej optymalizacji produkcji i transportu produktów dzięki możliwości jednoczesnego zarządzania oraz optymalizacji produkcji w rafineriach Grupy ORLEN w Płocku, Czechach, Możejkach i dodatkowo w Gdańsku.

Synergie przychodowe są możliwe do uzyskania przede wszystkim w wyniku integracji sprzedaży produktów rafineryjnych i petrochemicznych oraz w obszarze sprzedaży detalicznej – m.in. dzięki wdrożeniu nowej oferty gastronomicznej Stop Cafe na stacjach LOTOS.KORZYŚCI Z PUNKTU WIDZENIA PRACOWNIKÓW GRUPY LOTOS


Każda tego typu transakcja wiąże się ze zmianami dla pracowników. Będą one miały miejsce również w przypadku połączenia PKN ORLEN i Grupy LOTOS. Należy podkreślić jednak dwie kwestie:

Kluczowe synergie wynikające z konsolidacji nie będą wiązały się ze zwolnieniami pracowników. Wręcz przeciwnie – na dzisiejszym trudnym dla pracodawców rynku pracy kompetencje posiadane przez pracowników zarówno PKN ORLEN jak i Grupy LOTOS są unikatowe i wartościowe z punktu widzenia interesu spółek

W biznesie mówi się, że zmiany są złe o ile się na nich nie korzysta. Połączenie PKN ORLEN i Grupy LOTOS przyniesie dodatkowe korzyści dla pracowników obu spółek w postaci opcji rozwojowych, wymiany doświadczeń czy dodatkowych szkoleń.

Jednym z najnowszych rozwiązań, jakie stosuje się w tym zakresie w odniesieniu do pobudzania innowacyjności regionów, są tak zwane inteligentne specjalizacje. Ta stosunkowo nowa koncepcja opiera się na prostym założeniu koncentrowania się na tych obszarach, które są kluczowe w rozwoju danego regionu i zapewniają mu możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej.

Połączenie sił PKN ORLEN i Grupy LOTOS pozwoliłoby na potencjalne umożliwienie utworzenia w Gdańsku jednego z centrów kompetencyjnych pracujących na rzecz całej Grupy. W ramach Grupy ORLEN, spółka ORLEN Południe jest sukcesywnie przekształcana w centrum kompetencyjne w zakresie biopaliw dla całego koncernu. Z kolei czeskie instytuty badawcze będące własnością Unipetrol specjalizują się w badaniu plastików.

Gdańsk potencjalnie mógłby stać się w ramach Grupy ORLEN ośrodkiem odpowiedzialnym za rozwój nowej mobilności, projektów związanych z elektromobilnością oraz paliwami alternatywnymi (np. wodorem). W ramach specjalizacji funkcjonowania Grupy LOTOS można rozważyć stworzenie w Gdańsku klastra technologii wodorowych i czystych technologii energetycznych, uwzględniając dotychczas realizowane przez spółki projekty, m.in. projekty Pure H2 w Grupie LOTOS i projekty wodorowe w PKN ORLEN.

PKN ORLEN buduje obecnie w Płocku Centrum Badawczo-Rozwojowe, którego celem jest realizacja prac nakierowanych na wdrażanie nowych rozwiązań technicznych oraz prac nad nowymi produktami i technologiami.

Zespół Grupy LOTOS będzie mógł korzystać zarówno z doświadczeń, jak i infrastruktury PKN ORLEN w Płocku (w tym z Centrum Badawczo-Rozwojowego) oraz ośrodków naukowo-badawczych w Czechach.KORZYŚCI Z PUNKTU WIDZENIA GDAŃSKA I REGIONU


Gdańsk to miasto, które wielokrotnie odegrało niebagatelną rolę w rozwoju europejskiej i światowej nauki. To w Gdańsku w 1611 roku przyszedł na świat słynny astronom i matematyk Jan Heweliusz. Jego przyjaciółmi i protektorami byli polscy królowie – Jan Kazimierz i Jan III Sobieski. W Gdańsku urodziły się również i kształciły takie osobistości jak fizyk Daniel Fahrenheit oraz filozof Artur Schopenhauer.

Obecnie nauka w Gdańsku również stoi na wysokim poziomie. Politechnika Gdańska zajmuje wiodące miejsce wśród polskich uczelni technicznych, a Uniwersytet Gdański intensywnie rozwija zarówno bazę edukacyjną, jak i infrastrukturalną.

Dlatego PKN ORLEN wierzy, że lepsza współpraca z trójmiejskimi ośrodkami naukowymi oraz wykorzystanie potencjału trójmiejskich uczelni zwiększy korzyści dla obu stron. Już teraz PKN ORLEN realizuje budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego, które w zamyśle ma być pomostem pomiędzy światem nauki a działalnością rozwojową koncernu. W przyszłości może być ono skutecznie wykorzystywane przez gdańskie środowiska naukowe.

PKN ORLEN współpracuje z trójmiejskim środowiskiem start-upów. Koncern przystąpił do programu akceleracyjnego Space3ac, w ramach którego będzie poszukiwać innowacyjnych rozwiązań z zakresu m.in. petrochemii, narzędzi wsparcia sprzedaży detalicznej oraz logistyki. Rozpoczęta edycja akceleratora Space3ac organizowana jest przez gdańską firmę Blue Dot Solutions w ramach programu Scale Up Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Większa obecność PKN ORLEN w Trójmieście przyczyni się więc do ściślejszej współpracy z prężnie rozwijającym się środowiskiem start-upowym w Gdańsku.

Siedziba spółki pozostanie w Gdańsku i tu na takich samych zasadach jak dzisiaj trafiać będzie część podatków CIT. Budynki Grupy LOTOS wciąż będą użytkowane, więc wpływy z podatków od nieruchomości pozostaną w Gdańsku. Podobnie będzie z redystrybucją dochodów z PIT pracowników do lokalnego samorządu.

PKN ORLEN z szacunkiem podchodzi do korzeni poszczególnych spółek córek i przeważnie pozostawia ich siedziby w miejscach, z których się wywodzą. Dlatego właśnie siedziba ORLEN Oil znajduje się w Krakowie, Anwilu we Włocławku, ORLEN Południe w Trzebini, a spółki ORLEN Centrum Serwisowe w Opolu.KORZYŚCI Z PUNKTU WIDZENIA MIESZKAŃCA GDAŃSKA


W ramach programu „ORLEN dla Płocka” PKN ORLEN inwestuje w lokalny sport, edukację, służbę zdrowia czy też dofinansowuje stypendia dla dzieci i młodzieży. Koncern rozwija też działalność w innych lokalizacjach – np. litewski Orlen Lietuva został sponsorem drużyny Wilno Rytas.

Misją społecznej odpowiedzialności PKN ORLEN jest budowa wartości firmy w sposób gwarantujący spójność celów biznesowych i społecznych, w oparciu o zrównoważony rozwój oraz z myślą o przyszłych pokoleniach. Dlatego zakładamy, że podobne działania CSR będą realizowane również w Gdańsku, gdzie PKN ORLEN weźmie pełną odpowiedzialność za budowanie relacji z lokalnym otoczeniem.

Grupa LOTOS to mecenas sportu i kultury, który sponsorując m.in. reprezentację Polski w piłce nożnej czy Polski Związek Narciarski stanowi istotne wsparcie dla wielu sportowców. Z kolei PKN ORLEN jest stawiany jako przykład firmy prowadzącej udany marketing sportowy. PKN ORLEN jest partnerem PKOl, kontynuuje współpracę z lekkoatletami oraz motorowym ORLEN Teamem

Wymiana doświadczeń koncernów w zakresie marketingu sportowego pozwoli zwiększyć zarówno jego efektywność, jak i zasięg.

NASZE MARKI