Budowa Wartości, Ludzie i Siła Finansowa pozostają filarami strategii PKN ORLEN
15-12-2016   
W nowej strategii PKN ORLEN, Budowa Wartości, Ludzie i Siła Finansowa niezmiennie pozostają filarami rozwoju w perspektywie roku 2021. Wizja rozwoju Koncernu w nowej strategii wpisuje się w globalne trendy między innymi w zakresie wykorzystania źródeł energii, rozwoju technologii oraz procesów społecznych, które wpłyną na nowe zachowania i oczekiwania klientów. PKN ORLEN będzie koncentrował się na wzmacnianiu pozycji rynkowej, orientacji na klienta, wykorzystaniu zintegrowanego łańcucha wartości, w tym wzrastającej roli petrochemii oraz ostrożnej kontynuacji w segmencie wydobycia. Ważnym elementem strategii będzie również nastawienie na tworzące wartość innowacje.
 
W ostatnich trzech latach PKN ORLEN konsekwentnie realizował cele strategiczne. Przekroczony został zakładany poziom średniorocznego zysku EBITDA wg LIFO, który w latach 2014-2016 wyniósł średniorocznie 7,4 mld zł i był wyższy o 2,3 mld PLN w porównaniu z założeniami na lata 2014-2017. Dobra sytuacja finansowa pozwoliła realizować kluczowe inwestycje rozwojowe, konsekwentnie zwiększano też wysokość dywidendy. Łącznie w okresie 2014-2016 akcjonariuszom wypłacono 2,2 mld zł. Jednocześnie utrzymane zostały bezpieczne wskaźniki finansowe - przewidywany poziom dźwigni finansowej na koniec 2016 roku kształtuje się na poziomie 18%.  Osiągane wyniki finansowe zostały docenione przez rynek – 21 listopada br., po raz pierwszy w historii, PKN ORLEN stał się najbardziej wartościową spółką na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a kapitalizacja Koncernu od daty ogłoszenia strategii (23 lipca 2014 r.) do tego dnia  wzrosła o 13,8 mld zł.
 
Pozycja PKN ORLEN jest bardzo dobra i umożliwia dalszy rozwój. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 30 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a także własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2016 szacuje się na ponad 100 mln boe. Oferta PKN ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych sprzedawanych w ponad 60 krajach. Sprzedaż detaliczna prowadzona jest z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci stacji paliw, każdego dnia odnotowującej 1,4 mln transakcji, a ORLEN pozostaje najcenniejszą polską marką.
 
Dynamika otoczenia biznesowego wymusza dostosowanie perspektywy planistycznej. Dlatego w nowej strategii PKN ORLEN przedstawia nowy sposób prezentacji celów i aspiracji. Kierunki strategiczne obowiązują na okres kolejnych 5 lat, natomiast w związku z dużą zmiennością parametrów makroekonomicznych konkretne cele finansowe i operacyjne zaprezentowano na lata 2017-2018. Jednocześnie PKN ORLEN będzie cyklicznie aktualizował i komunikował plany na kolejne okresy.
 
Strategia PKN ORLEN na lata 2017-2021, podobnie jak poprzednia, opiera się na 3 filarach: Budowa Wartości, Ludzie i Siła finansowa. Zachodzące zmiany w otoczeniu biznesowym wymagają dyscypliny i elastyczności dlatego też w najbliższych latach priorytetami Koncernu będą:
 
1. W segmencie Downstream – doskonałość operacyjna, wzrost udziałów w rynku paliw, wydłużanie łańcucha wartości w Petrochemii oraz dostosowanie Rafinerii do optymalnego koszyka produktów, wspierane przez nowoczesną Energetykę przemysłową.
2. W segmencie Detalu – bogata oferta na stacjach paliw, tworzenie unikalnych doświadczeń zakupowych i stały wzrost satysfakcji klientów, wsparte nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi oraz zaawansowaną analityką danych.
3. W obszarze Wydobycia - ostrożna kontynuacja rozwoju obecnych aktywów w Polsce i Kanadzie, która pozwoli nam na elastyczne reagowanie w zależności od sytuacji na rynku ropy i gazu.
 
W latach 2017-2018 na inwestycje Koncern planuje przeznaczać średniorocznie 5,4 mld zł z czego: 3,7 mld zł na segment Downstream, 0,6 mld zł na segment Detalu oraz 0,8 mld zł na Wydobycie. W tym okresie średnioroczna wartość EBITDA wg LIFO wyniesie 8,8 mld zł.
 
Nasza strategia pozostaje niezmiennie oparta na trzech strategicznych filarach: Budowa Wartości, Ludzie i Siła finansowa. Priorytetem w nadchodzących latach będzie wzmocnienie pozycji rynkowej i realizacja najważniejszych inwestycji rozwojowych. Kluczowym elementem naszej strategii pozostają oczywiście Ludzie. Wierzymy, że dzięki utalentowanym pracownikom i nowoczesnej kulturze organizacyjnej, możliwa będzie dalsza budowa wartości Koncernu. W naszej strategii stawiamy też na innowacje tworzące wartość. W duchu patriotyzmu gospodarczego będziemy również współpracować z polską nauką oraz innymi spółkami Skarbu Państwa  – powiedział Wojciech Jasiński, Prezes Zarządu PKN ORLEN.
 
W segmencie Downstream, PKN ORLEN będzie zwiększać potencjał zintegrowanych aktywów produkcyjnych m.in. poprzez budowę instalacji visbreakingu w Płocku. Dostrzegając potencjał petrochemii, Koncern będzie kontynuować budowę silnej pozycji w tym obszarze. Realizowane będą projekty budowy polietylenu w Czechach, Metatezy w Polsce. Prowadzone będą prace koncepcyjne związane z przygotowaniem dalszego rozwoju w zakresie petrochemii przyszłości. W zakresie kogeneracji przemysłowej w energetyce, Koncern zamierza oddać do komercyjnej eksploatacji elektrociepłownie we Włocławku i Płocku. W segmencie Detalu planowany jest dalszy rozwój sieci stacji paliw na rynkach macierzystych, wykorzystanie potencjału programu lojalnościowego oraz wprowadzenie nowych produktów i usług, w tym, w zakresie usług finansowych. Z kolei w segmencie Wydobycia w Polsce i Kanadzie kontynuowane będą prace celem zwiększenia poziomu produkcji i wielkości zasobów 2P.
 
Istotnym elementem strategii będzie utrzymanie solidnych fundamentów finansowych: zabezpieczenia finansowania i utrzymaniu bezpiecznego poziomu zadłużenia. PKN ORLEN będzie też dążyć do dalszego zwiększania wypłacanej dywidendy dla akcjonariuszy. Utrzymanie wskaźników finansowych na bezpiecznym poziomie umożliwi wykorzystywanie potencjalnych opcji w zakresie rozwoju nieorganicznego.
 
Główne cele strategii PKN ORLEN w latach 2017-18:
• Średnioroczna EBITDA wg LIFO na poziomie 8,8 mld zł
• Realizacja średniorocznych nakładów inwestycyjnych na poziomie 5,4 mld zł
• Utrzymanie dźwigni finansowej poniżej 30%
• Konsekwentny wzrost poziomu dywidendy przypadającej na akcję
 
Niezmiennie ważne pozostaje dla nas utrzymanie solidnych fundamentów finansowych, które będą wspierać dalszy rozwój i zabezpieczać Koncern przed ewentualnymi ryzykami zewnętrznymi. Chcemy utrzymać rating na poziomie inwestycyjnym, co sprawi, że będziemy posiadać dostęp do różnorodnych źródeł finansowania. Zakładamy też, że realizowana strategia umożliwi dalszy wzrost wypłaty dywidendy dla naszych  akcjonariuszy, której poziom będzie uzależniony od sytuacji finansowej – powiedział Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes PKN ORLEN ds. Finansowych.
 
W nowej strategii istotna będzie dalsza koncentracja na bezpieczeństwie surowcowym. Dzięki zawartej we wrześniu nowej umowie z PGNiG, Koncern posiada zabezpieczone  dostawy gazu ziemnego na kolejnych 5 lat. Jeżeli chodzi o dostawy ropy naftowej, planowane jest dalsze umacnianie dotychczasowych i budowanie nowych relacji handlowych z największymi producentami na świecie. Obecnie zaopatrzenie rafinerii Koncernu odbywa się na bazie umów długoterminowych z producentami – Rosneft, Tatneft oraz Saudi Aramco, uzupełnianych zakupami typu spot. PKN ORLEN jest przygotowany technologicznie do przerobu ponad 80 różnych gatunków ropy z całego świata.
 
Analizując globalne trendy w wymiarze społecznym, w tym między innymi zmiany zachodzące na rynku pracy czy oczekiwania względem biznesu, Koncern zdecydował o dalszym wzmacnianiu posiadanego kapitału ludzkiego, jako czynnika będącego filarem dalszego, stabilnego rozwoju. W tym obszarze kluczowa pozostanie dbałość o najwyższe standardy bezpieczeństwa pracy, brak tolerancji dla wypadków, ale też zwiększanie kompetencji pracowników, między innymi poprzez konsekwentne powiększanie oferty rozwojowej i wzrost dostępności szkoleń. Realizacja celów strategicznych będziemy realizować z ważnym założeniem: poszanowania dla środowiska naturalnego.
 
Konkurencyjność Polski opiera się głównie o przewagi kosztowe, te rezerwy jednak powoli się wyczerpują. Mając świadomość zachodzących zmian, PKN ORLEN, największa polska firma, szukając nowych szans rozwojowych, będzie aktywnie angażować się w projekty innowacyjne. W celu znalezienia innowacji tworzących wartość, skoncentrujemy się zarówno na  podstawowej działalności Grupy ORLEN, jak również nowych, ale komplementarnych do obecnej działalności Koncernu, kierunkach rozwoju.
 
Rynek energii zmienia się, jednak w przewidywalnej perspektywie ropa naftowa pozostanie podstawowym surowcem do produkcji paliw i produktów petrochemicznych. Wyzwaniem jest dynamika otoczenia biznesowego i przygotowanie Koncernu do zmian, które przyniesie przyszłość. Dlatego w nowej strategii stawiamy na innowacje i promowanie inicjatywy pracowników oraz  rozwijanie organizacji opartej na wiedzy – powiedział Wojciech Jasiński.
 
 
Prezentacja dotycząca strategii PKN ORLEN na lata 2017-2021 dostępna jest pod adresem: http://www.orlen.pl/PL/RelacjeInwestorskie/Documents/Strategia_rozwoju_PKN_ORLEN_2017_2021.pdf
Powrót do Centrum Prasowego
 

NASZE MARKI