Finał siedmioletniego programu inwestycyjnego PKN ORLEN
10-11-2017    ekologia, energia, inwestycje, Płock
Realizacja projektu inwestycji energetyczno-ekologicznych, którego ostatnim etapem była zakończona wczoraj budowa turbozespołu parowego TG7, umożliwiła Spółce zwiększenie potencjału wytwórczego w produkcji ciepła i energii elektrycznej. Natomiast zastosowanie najnowszych rozwiązań z zakresu ochrony środowiska spowodowało zmniejszenie o ponad 90% emisji związków dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu z zakładowej Elektrociepłowni. W ciągu ostatnich siedmiu lat zrealizowanych zostało sześć inwestycji ekologiczno-energetycznych na sumę ponad 1,4 mld zł.
 
Elektrociepłownia PKN ORLEN w Płocku ma największą moc ze wszystkich elektrociepłowni zakładowych w Polsce, a jednocześnie jest jedną z największych tego typu jednostek w Europie. Jej łączna moc elektryczna po uwzględnieniu TG7 wzrosła i wynosi obecnie 415MWe, a łączna moc cieplna to 2149MWt. Produkowana w sposób skojarzony czyli w kogeneracji energia elektryczna i ciepło w postaci pary technologicznej jest najbardziej efektywnym procesem  w energetyce. Obecnie Elektrociepłownia zabezpiecza potrzeby Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN w Płocku oraz odbiorców zewnętrznych. Dostarcza tym podmiotom 100% ciepła w parze oraz ok. 70% energii elektrycznej. Pozostała część zapotrzebowania na energię zostanie zabezpieczona przez produkcję z nowo zbudowanego w zakładzie bloku gazowo-parowego. EC pokrywa także w 85% zapotrzebowanie na wodę grzewczą miasta Płock.
 
Przypomnijmy, iż Spółka w zakresie inwestycji energetycznych, realizuje także budowę bloku gazowo-parowego na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku o mocy elektrycznej ok 600MWe i cieplnej 520MWt. Budżet inwestycji zaplanowano na 1,65 mld zł.
 
Realizacja Programu Inwestycji Ekologiczno - Energetycznych w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku rozpoczęła się w 2010 roku od budowy najnowocześniejszego kotła parowego wykorzystywanego w energetyce przemysłowej o mocy 300MWt (K8) w celu zapewnienia asortymentu pary. Kolejne inwestycje to pięć głównych projektów w skład których weszły m.in. modernizacja Pompowni Paliw w celu podniesienia standardu magazynowania i przetłaczania różnych gatunków paliwa, budowa instalacji mokrego odsiarczania spalin, zabudowa elektrofiltrów oraz budowa instalacji Katalitycznego Odazotowania, na poszczególnych kotłach. Wdrożone technologie zapewniają gruntowne oczyszczenie i redukcję emisji związków siarki w spalinach z kotłów z blisko 99% skutecznością, tlenków azotu w niemal 90% i w 85 % z pyłów ze wszystkich kotłów elektrociepłowni. Inwestycje pozwalają również na zwiększenie potencjału spalania w kotłach zakładowej elektrociepłowni oleju opałowego pochodzącego z przerobu różnego gatunku ropy naftowej.
 
Ostatnim z etapów była budowa turbozespołu parowego TG7 o mocy elektrycznej 70MWe. Inwestycja wraz z infrastrukturą „pod klucz” warta 100 mln zł została w dniu dzisiejszym przekazana do eksploatacji w terminie zgodnym z zawartą Umową. Wykonawcą była firma Doosan Škoda Power.  Zabudowa turbozespołu TG7 wpływa na zwiększenie potencjału wytwórczego w energię elektryczną w zakładowej Elektrociepłowni oraz przede wszystkim na poprawę sprawności jej wytwarzania.  Turbozespół TG7 zabudowany jako upustowo-przeciwprężny, podobnie jak pozostałe, już istniejące turbozespoły, będzie produkował energię elektryczną w kogeneracji z ciepłem w parze wykorzystywanej na potrzeby Zakładu Produkcyjnego w Płocku, a także na potrzeby produkcji wody grzewczej dla miasta Płocka. Sprawność energetyczna przetwarzania paliwa na produkcję ciepła i energii elektrycznej stanowi jedną z najwyżej osiągalnych sprawności w energetyce przemysłowej i wynosi ok. 85%.
 
W kolejnych latach w obszarze zakładowej EC planowane jest przeprowadzenie modernizacji obecnie eksploatowanych turbozespołów, modernizacji systemu elektroenergetycznego oraz kontynuowanie działań wpływających na poprawę efektywności energetycznej wytwarzania i dystrybucji ciepła oraz energii elektrycznej.
Powrót do Centrum Prasowego
Skrypty z wideokonferencji oznaczone: ekologia, energia, inwestycje, Płock
firmy wiatrowe 2019-01-09 Miejsce: firmy wiatrowe
 

NASZE MARKI