Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN w I kwartale 2017 r
27-04-2017    finanse, inwestorzy, konferencja

Wynik EBITDA wg LIFO Koncernu za I kwartał 2017 roku wyniósł 2,3 mld zł i był o blisko 400 mln zł wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na rezultat pozytywny wpływ miał przede wszystkim wzrost łącznych wolumenów sprzedaży o 4% (r/r), które osiągnęły historyczny poziom dla I kwartału, zwiększony przerób ropy o 0,5 mln ton, wzrost średniej produkcji o 1,2 tys. boe/d w Wydobyciu oraz wzrost marż paliwowych i pozapaliwowych w Detalu. W minionym kwartale Zarząd Spółki zarekomendował wypłatę dywidendy za 2016 rok w wysokości 3 zł za akcję. W kwietniu br. agencja Moody’s przyznała Koncernowi najwyższy rating w historii na poziomie Baa2 z perspektywą stabilną. PKN ORLEN po raz kolejny otrzymał również wyróżnienia The World’s Most Ethical Company oraz Top Employer Polska.

W I kwartale 2017 roku PKN ORLEN wypracował:
 
• 2,3 mld zł EBITDA wg LIFO
• Łączny wzrost wolumenów sprzedaży o 4% (r/r)
• Wzrost przychodów o 41% (r/r)
• Wzrost przerobu ropy o 7% (r/r)
• Wzrost średniego wydobycia o 8% (r/r)

Wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 2,3 mld zł, na który złożyły się rekordowe dla I kwartału wyniki wszystkich segmentów, osiągnięto przy wzroście marży downstream o 0,4 USD/bbl (r/r) oraz jednoczesnym wzroście średniej cen ropy Brent o 20 USD/bbl (r/r), a także osłabieniu średniego kursu PLN względem USD i umocnieniu względem EUR. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego na wszystkich rynkach, na których obecny jest Koncern, odnotowano wzrost konsumpcji oleju napędowego. Najwyższa, kilkunastoprocentowa dynamika wzrostu odnotowana na rynku polskim związana jest głównie z ograniczeniem szarej strefy w wyniku wdrażanych przepisów oraz skuteczniejszej egzekucji prawa. Konsumpcja benzyn była wyższa (r/r) na rynku polskim i litewskim, przy stabilnym poziomie na rynku niemieckim i czeskim.

Pomimo mniej sprzyjającego otoczenia, bardzo dobrze rozpoczęliśmy bieżący rok. W pierwszym kwartale ponownie nasze wyniki zostały wsparte przez działania regulacyjne ograniczające szarą strefę. Nasza sprzedaż oleju napędowego i benzyny wzrosła w Polsce odpowiednio o 42%(r/r) i 11%(r/r), co przyczyniło się także do większych o 1,2 mld zł płatności do budżetu państwa, z tytułu podatku VAT, opłaty paliwowej i akcyzy. To z pewnością cieszy, nie zapominamy jednak o konieczności ciągłego wzmacniania naszej pozycji, w tym zwiększania efektywności naszych aktywów. W minionym kwartale zainicjowaliśmy projekt budowy instalacji Visbreakingu, która umożliwi dalsze pogłębianie przerobu ropy, kontynuujemy także wcześniej rozpoczęte inwestycje energetyczne w Polsce i petrochemiczne w Polsce i Czechach oraz modernizacyjne w segmencie detalicznym na wszystkich rynkach macierzystych. Nieustannie się rozwijamy utrzymując stabilną pozycję finansową dzięki czemu możemy elastycznie reagować na pojawiające się rynkowe wyzwania – powiedział Wojciech Jasiński, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

 Wynik EBITDA wg LIFO segmentu detalicznego PKN ORLEN wyniósł w pierwszym kwartale 2017 roku 372 mln zł i był o 71 mln zł wyższy (r/r). Było to możliwe przede wszystkim dzięki dalszym wzrostom sprzedaży, łącznie o 2% (r/r), na które składał się wzrost w Polsce o 5%, w Czechach o 20% i na Litwie o 12%, przy spadku w Niemczech o (-) 7%. Wynik wsparły również wzrosty (r/r) marż paliwowych na rynkach polskim, niemieckim i czeskim, a także marż pozapaliwowych na rynkach polskim i czeskim. Efekt ten był ograniczony przez wyższe koszty funkcjonowania stacji paliw związane ze wzrostem wolumenów sprzedaży (r/r). W minionym kwartale Koncern konsekwentnie rozwijał sieć sprzedaży pozapaliwowej, na koniec raportowanego okresu uzyskując łącznie 1726 punktów Stop Cafe i Stop Cafe Bistro, co oznacza wzrost o 135 punktów (r/r). W I kwartale 2017 roku do sieci Benzina w Czechach włączono kolejnych 16 stacji przejętych od OMV.
 
W segmencie downstream Koncernu odnotowano dobry wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 2 mld zł, co oznacza wzrost o 266 mln zł (r/r). Wynik został osiągnięty przy większych łącznych wolumenach sprzedaży o 4% (r/r) oraz wyższym o 7% (r/r), rekordowym dla I kwartału w Polsce i Czechach, przerobie, głównie w efekcie uruchomienia po awaryjnym postoju instalacji FKK i Steam Cracker w Czechach w 4Q16. Rezultat wspierał także wzrost modelowej marży downstream o 0,4 USD/bbl (r/r), wzrost marż na oleju napędowym oraz poziom dyferencjału Brent/Ural. Pozytywny efekt na wyniki segmentu, w wysokości 200 mln zł (r/r), miało również odszkodowanie z tytułu ubiegłorocznej awarii w czeskich Kralupach. Wpływ tych czynników był ograniczony przede wszystkim przez wzrost cen ropy i gazu, co przełożyło się na wyższe koszty zużyć własnych na potrzeby energetyczne. Na początku kwietnia zawarto umowę, na mocy której PKN ORLEN dostarczy do Basell ORLEN Polyolefins propylen w ilości do 100 tys. ton rocznie. Umowa dotyczy wolumenu produkcji budowanej obecnie w Płocku Instalacji Metatezy, która zostanie oddana do eksploatacji w drugiej połowie 2018 roku.
 
W I kwartale tego roku Koncern kontynuował realizację inwestycji, dzięki którym jeszcze w tym roku stanie się największym w kraju wytwórcą energii elektrycznej i ciepła, produkowanych w kogeneracji. We Włocławku zakończono pomiary gwarancyjne na budowanym bloku. W połowie kwietnia br. rozpoczęto ruch próbny, a przejęcie bloku parowo-gazowego do eksploatacji planowane jest na II kwartał tego roku. W Płocku prace trwają zgodnie z harmonogramem, a oddanie bloku planowane jest na IV kwartał.
 
W obszarze wydobycia w I kwartale 2017 roku konsekwentnie realizowano plany obejmujące aktywa polskie i kanadyjskie. Segment po raz kolejny pozytywnie wpłynął na wynik Koncernu, osiągając EBITDA wg LIFO na poziomie 80 mln zł, co stanowi wzrost o 53 mln zł (r/r). Na koncesjach krajowych prowadzono procesy pozyskiwania danych sejsmicznych, kontynuowano wiercenia poszukiwawcze, a także prace przygotowawcze dla kolejnych otworów i akwizycji danych. Wycofano się również z 3 koncesji poszukiwawczych po dokonaniu oceny potencjału obszaru. W Kanadzie rozpoczęto wiercenie nowych otworów produkcyjnych, podłączono do produkcji wcześniej wykonane odwierty, kontynuowano także zabiegi szczelinowania. Realizowane były również prace związane z rozwojem infrastruktury do oczyszczania gazu zasiarczonego (Amine Skid) oraz budową rurociągów i infrastruktury przyotworowej Średnie wydobycie w raportowanym okresie z aktywów PKN ORLEN wynosiło 14,4 tys. boe/d. 
 
Coraz lepsze rezultaty osiągane przez Koncern zostały zauważone przez agencję Moody’s, która przyznała Koncernowi historycznie najwyższy rating Baa2 z perspektywą stabilną oraz podwyższyła ocenę kredytową Spółki. Jest to najlepsze potwierdzenie, że jesteśmy solidnie przygotowani do dalszej realizacji naszych założeń strategicznych – powiedział Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN ds. Finansowych.
 
W minionym kwartale Koncern utrzymywał stabilne fundamenty finansowe, zachowując bezpieczny poziom zadłużenia i dźwigni finansowej, wynoszącej 11,6%. Zgodnie ze strategią, przewidującą konsekwentny wzrost wartości dywidendy przypadającej na akcję, Zarząd Koncernu zarekomendował wypłatę w wysokości 3 zł. W I kwartale 2017 roku PKN ORLEN został laureatem rankingu „Transparentna Spółka Roku 2016” organizowanego Instytut Rachunkowości i Podatków, natomiast akcje Koncernu zostały zakwalifikowane do londyńskiego FTSE4Good Emerging Index, skupiającego spółki z ponad 20 krajów, wyróżniające się w działaniach z zakresu ESG (Environmental, Social, Governance).
Powrót do Centrum Prasowego
 

NASZE MARKI