Skonsolidowane wyniki finansowe za III kwartał 2014 r.
22-10-2014    finanse, inwestorzy, wyniki finansowe

Poprawa otoczenia makroekonomicznego oraz wyższa sprzedaż złożyły się na dobry wynik EBITDA LIFO. 

W III kwartale br. PKN ORLEN osiągnął zysk operacyjny (EBITDA LIFO) w wysokości  2,1 mld PLN. W jego uzyskaniu pomogły pozytywne warunki makroekonomiczne -  wzrost marży downstream oraz spadek cen ropy. PKN ORLEN wykazał wzrost wolumenów sprzedaży we wszystkich segmentach. W segmencie wydobycia PKN ORLEN kontynuował działania z zakresu poszukiwań gazu i ropy w Polsce, a w  Kanadzie wydobycie węglowodorów osiągnęło poziom 652 tys. boe.

W III kwartale br. PKN ORLEN zmniejszył zadłużenie o 0,4 mld PLN (kw/kw) i utrzymał dźwignię finansową na optymalnym poziomie. W tym okresie wypłacono dywidendę w wysokości 616 mln PLN, czyli 1,44 PLN na akcję.

Koncern został w ostatnich miesiącach wyróżniony kolejnymi prestiżowymi nagrodami: „Index of Success” rankingu CEE TOP500 w kategorii fuzje i przejęcia, po raz drugi tytułem „The Best of The Best” za najlepszy raport roczny oraz „Top Marka” miesięcznika PRESS za najlepszy wizerunek medialny w kategorii „stacje paliw”.

W III kwartale 2014 roku PKN ORLEN  uzyskał:

  • EBITDA wg LIFO wyższa o 1,4 mld PLN (r/r)
  • Wzrost sprzedaży łącznie o 3% (r/r) we wszystkich segmentach
  • Dźwignię finansową na poziomie 25,9%

Na wyniki Koncernu w III kwartale 2014 r. istotny wpływ miał wzrost marży downstream o 3,4 USD/bbl (r/r) do poziomu 12,9 USD/bbl. Nastąpiło także umocnienie średniego kursu PLN względem USD i EUR oraz spadek średniej ceny ropy Brent o (-) 8 USD w stosunku do poziomu z III kwartału 2013 r. Na wszystkich rynkach, na których obecny jest PKN ORLEN nastąpił spadek zużycia benzyn, a w Polsce i Niemczech także olejów napędowych.

Wynik operacyjny EBIDTA wg LIFO wzrósł o 1,4 mld PLN do poziomu 2,1 mld PLN, głównie dzięki zwiększeniu sprzedaży segmentu downstream o 2% oraz zwiększeniu sprzedaży detalicznej na wszystkich rynkach.

– Bardzo dobry wynik osiągnięty w III kwartale 2014 r. zawdzięczamy zwiększeniu sprzedaży w połączeniu z okresową poprawą otoczenia rynkowego, w szczególności wyraźnemu wzrostowi marży downstream. Warto zwrócić uwagę na segment detaliczny, w którym udało się poprawić wolumeny sprzedaży, szczególnie w Czechach gdzie przekroczyliśmy próg 15% udziału w rynku, mimo spadającego zapotrzebowania na paliwa na praktycznie wszystkich naszych rynkach. Dobrą informacją jest także piętnastoprocentowy wzrost sprzedaży produktów petrochemicznych. – powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

W III kwartale Koncern kontynuował też działania mające na celu utrzymanie stabilnej pozycji finansowej. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej wyniosły 2,2 mld PLN i obejmowały głównie zysk netto powiększony o amortyzację w łącznej wysokości 1,1 mld PLN oraz zmniejszenie salda kapitału pracującego netto w kwocie 1,1 mld PLN. Koncern dokonał również obniżenia zadłużenia netto o 0,4 mld PLN (kw/kw) przy zachowaniu bezpiecznego poziomu dźwigni finansowej, wynoszącego 25,9%. W III kwartale 2014 r. dokonano wypłaty dywidendy 616 mln PLN (1,44 PLN na akcję), co oznacza 3% stopę zwrotu w odniesieniu do średniego poziomu ceny akcji PKN ORLEN za 2013 r.

– Konsekwentna realizacja strategii Koncernu, wsparta pozytywnym wpływem czynników makroekonomicznych, pozwoliła nie tylko na wypracowanie dobrych wyników, ale także dalsze wzmacnianie stabilności finansowej PKN ORLEN. Jednym z ważnych elementów naszej strategii pozostaje wywiązywanie się ze zobowiązań wobec akcjonariuszy, przy zachowaniu bezpiecznych fundamentów finansowych. Mamy jednak świadomość, że pozytywne makro może nie utrzymać się w dłuższym horyzoncie, dlatego będziemy stale koncentrować się na doskonałości operacyjnej i optymalizowaniu naszej Grupy Kapitałowej. – powiedział Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN ds. Finansowych.

Pomimo niższych marż paliwowych w Niemczech i Czechach (r/r) i wciąż aktywnej szarej strefy, w III kwartale 2014 r. segment detaliczny Grupy ORLEN utrzymał bardzo dobry wynik EBITDA LIFO, na poziomie 441 mln PLN. W tym czasie łączny wzrost wolumenów sprzedaży w segmencie wyniósł 2% (r/r), przy czym Koncern odnotował wzrost udziałów na wszystkich rynkach (r/r), głównie w Polsce o 1,6pp (r/r). Na wynik segmentu wpływ miała również poprawa marż pozapaliwowych (r/r) i konsekwentny rozwój sieci sprzedaży pozapaliwowej – na koniec III kwartału 2014 r. Koncern dysponował 1200 punktami Stop Cafe i Stop Cafe Bistro w Polsce, co oznacza wzrost o 236 punktów (r/r).

W III kwartale 2014 r. wynik EBITDA LIFO segmentu downstream wyniósł 1 766 mln PLN i był wyższy o 1 347 mln PLN (r/r). W tym czasie Koncern odnotował wzrost sprzedaży produktów petrochemicznych łącznie o 15% (r/r), przy nieznacznym spadku sprzedaży produktów rafineryjnych o (-) 1% (r/r). Pozytywnym czynnikiem wpływającym na wyniki segmentu był wzrost marży downstream o 3,4 USD/bbl (r/r) w efekcie poprawy marż głównych produktów rafineryjnych i petrochemicznych. W ciągu ostatniego kwartału w ramach inwestycji energetycznych zakończono główne prace montażowe kluczowych elementów bloku parowo-gazowego we Włocławku, w tym turbiny gazowej, turbiny parowej, generatora i kotła. Wszystkie działania, w tym prace montażowe układów pomocniczych, elektryki i automatyki oraz realizacja przyłączy energetycznych i gazowych (PSE Operator i Gaz-System), odbywają się zgodnie z harmonogramami. Rozważana  jest też koncepcja podobnej inwestycji zlokalizowanej w Płocku. Uzyskano już pozwolenie na budowę, trwa również procedura uzyskiwania  pozwolenia na budowę dla mediów oraz przygotowanie linii blokowej (wysokiego napięcia) i przyłącza gazu. Na obecnym etapie analizowana jest efektywność projektu, natomiast decyzja inwestycyjna spodziewana jest w IV kwartale 2014 r.

Koncern konsekwentnie rozwija działalność w segmencie wydobycia. W projektach poszukiwawczych gazu łupkowego na koniec III kwartału 2014 r. zakończono 10 odwiertów, w tym 7 pionowych i 3 horyzontalne. W III kwartale 2014 roku przeprowadzono zabieg szczelinowania otworu horyzontalnego na koncesji Wodynie-Łuków oraz rozpoczęto wiercenie kolejnego otworu horyzontalnego na koncesji Wierzbica. Dodatkowo prowadzono akwizycję i przetwarzanie danych sejsmicznych 2D na koncesji Wołomin oraz prace przygotowawcze do odwiertu pionowego. W ramach projektów konwencjonalnych na koniec III kwartału 2014 roku na terenie Polski zostały zrealizowane 2 odwierty rozpoznawcze (projekt Sieraków) i 1 odwiert poszukiwawczy (projekt Karbon). Kontynuowane były również analizy danych pozyskanych z dotychczas zrealizowanych operacji.

W Kanadzie w III kwartale 2014 r. rozpoczęto wiercenie 20 nowych otworów (11 netto), przeprowadzono 10 zabiegów szczelinowania (6,6 netto) oraz włączono 4 otwory do wydobycia (2,3 netto). Łącznie na koniec III kwartału 2014 roku wydobycie prowadzono ze 125,3 otworów netto. Średnia dzienna produkcja węglowodorów w ciągu ostatnich trzech miesięcy wyniosła ok. 7,1 tys. boe/d i była wyższa o 2,6 tys. boe/d (kw/kw). Na rynku kanadyjskim łączne zasoby Koncernu wynoszą obecnie ok. 48 mln boe rezerw ropy i gazu (2P).

Powrót do Centrum Prasowego
 

NASZE MARKI