Zmiany w Radzie Nadzorczej PKN ORLEN
24-11-2015    Rada Nadzorcza
Minister Skarbu Państwa, w imieniu akcjonariusza Skarbu Państwa, 23 listopada br. odwołał Pana Macieja Bałtowskiego ze składu Rady Nadzorczej Koncernu. Jednocześnie na jej członka powołany został Pan Remigiusz Nowakowski. Zmiany zostały dokonane na podstawie § 8 ust. 2 pkt 1 Statutu PKN ORLEN.
 
Pan Remigiusz Nowakowski jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu o specjalności „Zarządzanie Przedsiębiorstwem” oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, o specjalności „Prawo Handlowe”. Doktorant w Katedrze Strategii i Metod Zarządzania na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 
W latach 2002 - 2006 Prezes Zarządu oraz współwłaściciel firmy konsultingowej INERCON Sp. z o.o. obsługującej m.in. procesy fuzji i przejęć przedsiębiorstw z sektora energetyki i utilities w Polsce. W latach 2006 - 2008 Członek Zarządu i Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Pionu Rozwoju TAURON Polska Energia SA oraz Prezes Zarządu EnergiaPro Koncern Energetyczny SA. Zaangażowany w realizację kluczowych projektów restrukturyzacji polskiego sektora elektroenergetycznego, tj. konsolidacji spółek energetycznych tworzących grupę TAURON oraz realizacji procesu unbundlingu i utworzenia operatorów OSD w grupie TAURON.
 
Od 2008 roku związany z koncernem energetycznym FORTUM, pracując na różnych stanowiskach menedżerskich. Aktualnie Dyrektor ds. Optymalizacji Produkcji i Zarządzania Paliwami oraz Prokurent w Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., prokurent w spółkach kapitałowych grupy. W latach 2008 -2012 odpowiedzialny za rozwój nowych inwestycji, w budowę elektrociepłowni Fortum w Polsce, w szczególności poprzez zarządzanie procesem rozwoju inwestycji CHP, uzyskanie pozwoleń administracyjnych, uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, sieci gazowej, wybór dostawców głównych urządzeń technologicznych elektrociepłowni. Od grudnia 2012 roku do sierpnia 2015 roku kierował funkcją biznesową Optymalizacji Produkcji i Zarządzania Paliwami w Dywizji Heat Fortum w Polsce, odpowiedzialny w szczególności za tworzenie i implementację strategii zaopatrzenia w paliwa Fortum w Polsce, koordynację procesu zakupu paliw, planowania i optymalizacji produkcji energii elektrycznej i ciepła w elektrociepłowniach, tworzenie analiz rynku energii i prognozowanie trendów rynkowych. Od września 2015 roku Head of Production Optimisation, dywizja Heat Electricity Sales and Solutions.
 
Posiada bogate doświadczenie w obszarze przygotowania i rozwoju projektów inwestycyjnych, projektowania i implementacji modeli partnerstwa publiczno-prywatnego oraz tworzenia i realizacji  strategii rozwoju w sektorach energii  elektrycznej i ciepła w Polsce, w tym w szczególności zarządzania strategicznego w obszarach inwestycji i gospodarki paliwowej przedsiębiorstw energetycznych.
Powrót do Centrum Prasowego
 

NASZE MARKI