Zobacz także:
Dystrybucja energii elektrycznej
Całodobowy telefon do Operatora Systemu Dystrybucyjnego
(24) 365 21 21​
(24) 256 91 73 
 

Prowadząc działalność w zakresie świadczenia usług dystrybucji informujemy, że PKN ORLEN jest odpowiedzialny za prowadzenie ruchu w sieci dystrybucyjnej, eksploatację, konserwację i remonty sieci dystrybucyjnej oraz jej rozbudowę, w ramach posiadanej koncesji na przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej na okres do 31 grudnia  2025r.  Działalność prowadzimy na podstawie koncesji Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DEE/4-ZTO/554/W/OWA/2007/Tkł z dnia 01 października 2007 r.

PKN ORLEN decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPE-47-50(4)/554/2007/BT został wyznaczony na operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD) na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję ​energii elektrycznej, z wyłączeniem zlokalizowanych na tym obszarze sieci dystrybucyjnych, za których ruch jest odpowiedzialny inny operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operator systemu połączonego elektroenergetycznego wyznaczony w trybie art.9h ustawy - Prawo energetyczne.

Szczegółowe warunki korzystania z sieci dystrybucyjnej przez użytkowników systemu oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci dystrybucyjnej określa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), która została opracowana na podstawie art. 9g Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 wraz z późniejszymi zmianami) a w części "Bilansowanie i zarządzanie ograniczeniami systemowymi" zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 22 sierpnia 2008 r. Nr DPK-7110-54(11)/2008/PK.

​​ 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

NASZE MARKI