Paliwo do turbinowych silników lotniczych NATO F-34

Charakterystyka

Paliwo do turbinowych silników lotniczych kod NATO F-34 jest produkowane z komponentów uzyskiwanych w określonym reżimie technologicznym w procesach destylacji, hydroodsiarczania i hydrokrakingu. Komponenty odpowiadają ustalonym wymaganiom jakościowym. Paliwo lotnicze kod NATO F-34 nie zawiera dodatku zapobiegającego krystalizacji wody w paliwie. Paliwo kod NATO F-34 uszlachetniono dodatkami antyelektrostatycznym, antyutleniającym i antykorozyjno-smarnościowym.

Zastosowanie

Paliwo lotnicze kod NATO F-34 jest przeznaczone do napędu turbinowych silników lotniczych.

Właściwości

Nazwa właściwości Jednostka
miary
Wymaganie Metoda badań wg
 Wygląd zewnętrzny - ciecz klarowna i jasna, wolna od
nierozpuszczonej
wody, osadów i zawiesin
NO-91-A258-1
p. 2.1
Barwa - podawać ASTM D 156
- od bezbarwnej
do jasnożółtej
wzrokowo
Liczba kwasowa, nie większa niż mg KOH/g maks. 0,015 NO-91-A258-1
p. 2.2 lub
ASTM D 3242a
Zawartość węglowodorów aromatycznych
%(V/V) 25,0 PN-EN 15553 lub
ISO 3837 lub
ASTM D 1319a
 Zawartość siarki ogólnej
%(m/m) 0,30 PN-EN ISO 20846 lub
PN-EN ISO 20884 lub
PN-EN ISO 8754 lub
ASTM D 2622 lub
ASTM D 5453 lub
ASTM D 4294a
Zawartość siarki merkaptanowej %(m/m) 0,003b PN-ISO 3012 lub
ASTM D 3227a
lub
Test Doctora - negatywny PN-ISO 5275 lub ASTM D 4952a
Gęstość w temperaturze 15 oC kg/m3 od 775,0 do 840,0 NO-91-A258-1, p. 2.3 lub, PN-EN ISO 3675 lub, PN-EN ISO 12185 lub ASTM D 1298 lub ASTM D 4052a
Temperatura zapłonu oC min. 38,0 ASTM D 93 lub PN-EN ISO 2719
oC min. 37,0 ASTM D 56a
Skład frakcyjny c:
- temperatura początku destylacji, oC podawać wynik PN-EN ISO 3405 lub ASTM D 86a
- 10 % (V/V) destyluje do temperatury, oC maks. 205,0
- 20 % (V/V) destyluje do temperatury, oC podawać wynik
- 50 % (V/V) destyluje do temperatury, oC podawać wynik
- 90 % (V/V) destyluje do temperatury, oC podawać wynik
- temperatura końca destylacji, oC maks. 300,0
- pozostałość, % (V/V) maks. 1,5
- straty, % (V/V) maks. 1,5
Temperatura krystalizacji, max. oC maks. -47,0 ISO 3013 lub ASTM D 2386a lub ASTM D 5901 lub ASTM D 5972 lub ASTM D 7153 lub ASTM D 7154
Lepkość kinematyczna w temperaturze -20 oC mm2/s maks. 8,00 PN-EN ISO 3104 lub
ASTM D 445a
Wartość opałowa, nie mniejsza niż
MJ/kg 42,80 PN-C-04062a lub
PN-C-04198
p. 2.4.2 lub
ASTM D 240 lub
ASTM D 4809 lub
ASTM D 3338
Działanie korodujące na miedź, w czasie 2 h, w temperaturze 100 oC stopień korozji maks. 1 PN-EN ISO 2160 lub ASTM D 130a
Zawartość żywic obecnych smg/100 cm3 maks. 7 PN-EN ISO 6246 lub ASTM D 381a
Stabilność termiczna (metoda JFTOT)
temperatura testu, nie mniej niż 260 oC:
- spadek ciśnienia na filtrze,
- osady na rurze:
kPa (mm Hg) 3,33 (25,0) ASTM D 3241
a) wg metody VTR – osady i osady o barwach nietypowych (P) i nienaturalnych (A) kPa (mm Hg) poniżej 3
nie występują
b) wg metody ETR lub ITR - średnia grubość osadu na powierzchni 2,5 mm2,d nm maks. 85
Wskaźnik wydzielania wody (MSEP)e:
- paliwo przed dodaniem dodatku antyelektrostatycznego - min. 85 PN-V-04017 lub ASTM D 3948a
- paliwo zawierające dodatek anty-elektrostatyczny - min. 70
Właściwości spalania – jedno z podanych wymagań powinno być spełnione:
- wysokość niekopcącego płomienia
mm min. 25,0 PN-ISO 3014 lub ASTM D 1322a
lub
- wysokość niekopcącego płomienia mm min. 19,0 PN-ISO 3014 lub ASTM D 1322a
i
- zawartość węglowodorów naftalenowych % (V/V) maks. 3,00 ASTM D 1840a
Zawartość wodoru, nie mniej niż % (m/m) min. 13,4 PN-V-04029 NO-91-A528 lub ASTM D 3343 lub ASTM D 3701a
Oddziaływanie z wodą, ocena powierzchni międzyfazowej stopień maks. 1b ISO 6250 lub ASTM D 1094a
Przewodność elektrycznaf,g pS/m od 50 do 600 PN-ISO 6297 lub ASTM D 2624a
Zawartość dodatku przeciwkorozyjno-smarnościowegoh mg/dm3 i NO-91-A258-1 p. 2.4
Zawartość ciał stałych mg/dm3 maks. 1,0 PN-V-04031 lub ASTM D 2276 lub ASTM D 5452a
Czas filtrowania min maks. 15 PN-V-04031a
Smarność BOCLE, średnica skazy min maks. 0,85 NO-91-A524 lub ASTM D 5001a
Zawartość dodatku zapobiegającego krystalizacji wody w paliwiej % (V/V) od 0,10 do 0,15 NO-91-A258-1 p. 2.5 lub ASTM D 5006a
Indeks cetanowyk - podać wynik PN-EN ISO 4264a lub ASTM D 976
Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) mg/kg nie zawieral ASTM D 7797 lub IP 585a lub IP 590 lub IP 599
a Metoda arbitrażowa.
b Oznaczanie wykonywać w przypadku pozytywnego wyniku testu Doctora
c Destylację prowadzić tak jak dla produktów grupy 4. Podczas destylacji temperatura skraplacza powinna być utrzymana w przedziale od 0 oC do 5 oC.
d Przy ocenie osadów metodą elipsometryczną (ETR) lub interferometryczną (ITR) wystąpienie osadów na rurze podgrzewacza powinno się zapisać jako „>85 nm”. Jeśli w wyniku oceny metodą interferometryczną (ITR) otrzyma się odczyt „N/A” dla grubości osadów na całej objętości rurki, wynik należy podać jako „>85 nm”. Jeśli podano wynik otrzymany metodą ETR lub ITR, nie jest wówczas wymagane podanie wyniku metodą wizualną (VTR).
e Jeżeli paliwo zawiera dodatek przeciwkorozyjno-smarnościowy, oznaczania się nie wykonuje.
f Oznaczanie wykonać w temperaturze otoczenia. W świadectwie jakości podawać temperaturę pomiaru i wartość przewodności elektrycznej.
g Oznaczanie wykonać w czasie pobierania próbek, wyniki odnotować w dokumentach próbek przysłanych do laboratorium.
h Dodawanie nie jest obowiązkowe.
i W normie NO-91-A294 określono dopuszczone do stosowania w statkach powietrznych NATO dodatki przeciwkorozyjno-smarnościowe oraz ich wymagana zawartość w paliwie.
j Badanie wykonać, jeżeli w orzeczeniu laboratoryjnym dostawcy stwierdzono fakt dodania takiego dodatku. Na etykiecie próbki przekazanej do badań powinna być umieszczona informacja o wprowadzeniu dodatku („zawiera dodatek ……..”). Brak takiej informacji uznaje się za zwolnienie z obowiązku wykonywania badania.
k Badanie wykonać, jeśli paliwo przeznaczone jest do stosowania w silnikach z zapłonem samoczynnym.
l Zapis „nie zawiera” stosuje się, gdy otrzymany wynik znajduje się poniżej dolnej granicy oznaczalności metody badawczej.
Jesteś zainteresowany hurtowym zakupem paliw? Prześlij zapytanie:
Określ parametry zapytania
Jaki produkt?
Dodatkowe uwagi:
Podaj dane kontaktowe
Nazwa firmy:
Miejscowość:
Powiat:
Nr telefonu:
Adres e-mail:
Wpisz kod z obrazka:
 

NASZE MARKI