Zobacz także:
Kryteria doboru lokalizacji
  • Lokalizacja stacji powinna odpowiadać założeniom PKN ORLEN S.A. dotyczącym funkcjonowania sieci detalicznej PKN ORLEN S.A. orazzapewniać odpowiedni potencjał sprzedaży paliw,
  • Sytuacja prawna nieruchomości:
    Umowa franczyzowa może zostać zawarta z przedsiębiorcą posiadającym tytuł prawny do nieruchomości tj. prawo własności, użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem.
Dział Wsparcia Zarządzania Siecią

Dział Wsparcia Zarządzania Siecią​
Ul. Bielańska 12
00-085 Warszawa
Tel. 24 256 61 69
e-mail:

NASZE MARKI