Zobacz także:
Zasady rozliczania darowizn
  1. ​Obdarowany jest zobowiązany do rozliczenia darowizny na zasadach i w terminie określonym w umowie darowizny.
  2. Dokumenty finansowe i inne materiały potwierdzające wykorzystanie darowizny powinny być sporządzone rzetelnie i nie mogą budzić wątpliwości pod względem merytorycznym i formalnym. Wszystkie kopie dokumentów, o ile nie jest możliwe przesłanie ich oryginałów, wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę reprezentującą obdarowanego.
  3. Na każdym dokumencie księgowym, stanowiącym załącznik do rozliczenia, powinna znaleźć się informacja: sfinansowano/dofinansowano ze środków PKN ORLEN S.A. zgodnie z umową darowizny (należy podać nr umowy darowizny, datę jej zawarcia oraz wykorzystaną kwotę darowizny).
  4. Obdarowany ma obowiązek przechowywania dokumentacji dotyczącej otrzymanej darowizny przez okres co najmniej 5 (pięciu) lat lub dłużej, jeśli wymagają tego przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
  5. Obdarowany ma obowiązek udostępnienia dokumentacji dotyczącej udzielonej darowizny, na każdy wniosek PKN ORLEN S.A.
  6. Wszelkie zmiany dotyczące wykorzystania przedmiotu darowizny lub też sposobu rozliczenia umowy wymagają wcześniejszej pisemnej (zastrzeżonej pod rygorem nieważności) zgody PKN ORLEN S.A.

 

​​

 ​

​​​​​

NASZE MARKI