Zobacz także:
Zasady udzielania darowizn
 1. ​​Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. udziela darowizn bezpośrednio, bądź za pośrednictwem Fundacji ORLEN – DAR SERCA.
 2. Wszystkie otrzymane prośby o wsparcie są wnikliwie analizowane i oceniane, zgodnie z priorytetami działalności dobroczynnej oraz realizowanymi programami.
 3. PKN ORLEN S.A. rozpatruje wyłącznie wnioski o udzielenie darowizny:
  a) jednostkom sektora finansów publicznych;
  b) jednostkom pozarządowym w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 j.t. ze zm.);
  c) osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
  d) stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego.

  Wnioski od tych jednostek, po wstępnej analizie, mogą być również przekazywane do Fundacji ORLEN – DAR SERCA.
 4. PKN ORLEN S.A. będzie pozostawiał bez rozpoznania wnioski złożone przez związki zawodowe, organizacje pracodawców, samorządy zawodowe, kluby sportowe będące spółkami prawa handlowego oraz partie polityczne i utworzone przez nie fundacje lub stowarzyszenia. 
 5. Wnioski osób fizycznych, w tym pracowników Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. będących w trudnej sytuacji życiowej/losowej, o udzielenie darowizny rozpatruje Fundacja ORLEN – DAR SERCA. Wnioski tego rodzaju, o ile trafią do PKN ORLEN S.A., będą przekazywane do rozpatrzenia przez Fundację.
 6. Warunkiem koniecznym do podjęcia decyzji w sprawie darowizny dla podmiotu, o którym mowa w pkt. 3, jest złożenie do PKN ORLEN S.A. wniosku w formie pisemnej lub elektronicznej. Wnioski kierowane do Fundacji ORLEN – DAR SERCA powinny być składane elektronicznie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Fundacji. Każdy wniosek złożony do PKN ORLEN S.A. powinien zawierać informacje dotyczące wnioskodawcy oraz celu darowizny.
  W trakcie rozpatrywania wniosku, PKN ORLEN S.A. może zwracać się do wnioskodawcy z prośbą o przekazanie dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień, m.in. określających ustrój danego podmiotu (np. statut) wraz z potwierdzeniem prowadzenia działalności, sprawozdania z działalności za rok poprzedni, itp.
 7. PKN ORLEN S.A. wspiera w szczególności:
  a) inicjatywy mieszczące się w ramach określonych priorytetów i realizowanych programów;
  b) podmioty, którym udało się zebrać co najmniej 15% środków na wnioskowany cel.
 8. PKN ORLEN S.A. nie przekazuje darowizn podmiotom, które:
  a) nie przedstawiły wszystkich niezbędnych dokumentów lub nie udzieliły wnioskowanych wyjaśnień – po przekazanej prośbie o ich uzupełnienie lub udzielenie;
  b) przedłożyły dokumenty budzące zastrzeżenia co do ich autentyczności lub rzetelności, których wnioskodawcy nie potrafili wyeliminować;
  c) nie rozliczyły się lub rozliczyły częściowo z darowizny otrzymanej w ostatnich 5 (pięciu) latach, pomimo dodatkowej prośby o rozliczenie, w związku z kierowanym wnioskiem o kolejną darowiznę;
  d) wykorzystały w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat darowiznę niezgodnie z przeznaczeniem lub odmówiły poddania się kontroli zgodności wydatkowania darowizny z celem określonym w umowie, o której mowa w umowie darowizny.

  W uzasadnionych sytuacjach opisane wyżej przypadki mogą być rozpatrzone indywidualnie.

 

​​

 ​

​​​​​

NASZE MARKI