Zobacz także:
Responsible care

Program „Responsible Care” (RC) narodził się w 1984 roku w Kanadzie, gdzie Kanadyjskie Stowarzyszenie Przemysłu Chemicznego postanowiło stworzyć system wspomagający działania firm chemicznych. Jego celem było zmniejszenie wielkości oddziaływania na środowisko naturalne, wzrost bezpieczeństwa stosowanych procesów wytwórczych oraz prewencyjne zarządzanie systemem ochrony zdrowia. Z Kanady poprzez USA Program zawędrował do Europy Zachodniej. Centralnym ośrodkiem jego promocji i koordynacji jest Europejska Rada Przemysłu Chemicznego (CEFIC) z siedzibą w Brukseli.

Program stanowi światową inicjatywę przemysłu chemicznego, która zobowiązuje zakłady chemiczne do wspólnej pracy w osiąganiu ciągłej poprawy w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska oraz otwartej komunikacji o swoich działaniach. Program RC® ma zasięg globalny (55 stowarzyszeń na całym świecie i 90% największych firm chemicznych). W świecie ponad 85% produkcji chemicznej wytwarzana jest przez uczestników Programu. W roku 2007 do programu przystąpiła Rosja, a w roku 2011 jego uczestnikami zostały Chiny, Ukraina i sześć państw arabskich, zainteresowanie wykazał także Egipt. W Europie Program RC realizowany jest praktycznie przez wszystkie liczące się firmy chemiczne i koncerny. Jego sygnatariuszami są między innymi takie czołowe koncerny chemiczne jak: BASF, BP Chemicals, Shell Chemicals, Henkel, Bayer itp.

Przygotowania do realizacji Programu w Polsce rozpoczęły się w 1992 roku, kiedy jego wdrożenie stało się jednym z warunków stowarzyszenia polskiego przemysłu chemicznego (PIPC) z federacją europejską. Program "Responsible Care", przyjął krajową nazwę "Odpowiedzialność i Troska" (OiT). Bezpośredni nadzór nad jego wdrażaniem sprawuje Polska Izba Przemysłu Chemicznego - Związek Pracodawców, która promocję, wytyczanie kierunków działania oraz nadzór merytoryczny powierzyła Kapitule Programu "Odpowiedzialność i Troska", w skład której wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Środowiska. Za koordynację wszelkich działań wykonawczych odpowiada Sekretariat Programu RC, którego funkcjonowanie oparte jest o środki finansowe przekazywane przez wszystkich realizatorów Programu na podstawie indywidualnych umów.

W Polsce sygnatariuszami Programu RC są 34 firmy zajmujące się produkcją, dystrybucją i recyklingiem i zatrudniające ogółem ok. 23 tys. osób. PKN ORLEN uczestniczy w Programie od 1997 roku. Jako pierwszy z  Grupy ORLEN do Programu przystąpił ANWIL S.A. (1995 r.), potem dołączyły kolejne Spółki:

 • Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A. (wrzesień 2002 r.),
 • Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. Płock (wrzesień 2003 r.),
 • ORLEN Asfalt Sp. z o.o. Płock (styczeń 2005 r.),
 • ORLEN Eko Sp. z o.o. Płock (październik 2005 r.).

W ramach uczestnictwa w Programie jego realizatorzy co roku deklarują wykonanie określonych zadań w zakresie tzw. triady HSE (Health, Safety and Environment). Sporządzają i przekazują do Sekretariatu Programu wymaganą sprawozdawczość. Na podstawie tych informacji Polska Izba Przemysłu Chemicznego – Związek Pracodawców publikuje corocznie Raport Środowiskowy, w którym prezentowane są osiągnięcia firm w zmniejszaniu ich uciążliwości oraz rezultaty realizacji Programu. Ta syntetyczna forma stanowi istotny element Programu i dzięki niej branża chemiczna stała się jednym z polskich prekursorów prowadzenia otwartej polityki informacyjnej z zakresu ochrony środowiska.

Kluczową zasadą działania, którą kierują się realizatorzy Programu, jest budowanie świadomości społecznej. Firmy podejmują zatem dialog ze swoimi pracownikami, lokalną społecznością, klientami i dostawcami, by jak najlepiej poznać swoje wzajemne potrzeby.

PREZENTACJA O RC

Realizacja Programu RC w PKN ORLEN jest już od 2000 roku Jednym z celów przyjętej Polityki Środowiskowej, obecnie Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania PKN ORLEN. Przyjęcie zasad Programu wiąże się z objęciem tą inicjatywą całej załogi przedsiębiorstwa oraz prowadzenie stałego dialogu z klientami, dostawcami, kooperantami oraz ze społecznością lokalną. W ramach uczestnictwa w Programie realizowane są zadania w zakresie tzw. triady HSE. W 2013 roku w PKN ORLEN zrealizowano 33 zadania z deklarowanych 49. Pozostałe 16 zadań jest w trakcie realizacji i będą kontynuowane w roku 2014.

Liczba zadań zrealizowanych przez PKN ORLEN w roku 2013 w ramach Programu Odpowiedzialność i Troska

 

Od momentu przystąpienia do Programu PKN ORLEN zrealizował ponad 200 takich zadań, ANWIL S.A. ok. 230, Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. podobnie jak ORLEN Asfalt Sp. z o.o. ok. 60. W każdym przypadku uzyskano wymierne efekty w postaci poprawy warunków pracy, wzrostu bezpieczeństwa funkcjonowania instalacji i stałego kontaktu z otoczeniem.

Nowym kierunkiem Programu RC zwiększającym jego wiarygodność jest Ramowy System Zarządzania Responsible Care (RSZ RC). PKN ORLEN w roku 2007 podpisał Deklarację Poparcia dla Światowej Karty Responsible Care. Powstała ona z inicjatywy Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Chemicznych (ICCA) i jest rodzajem dobrowolnej samoregulacji branży chemicznej, zmierzającej w kierunku poszanowania ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa ludzi na całym świecie. Określa także możliwości sprostania wyzwaniom jakie niesie ze sobą zasada zrównoważonego rozwoju, a także właściwe zarządzanie chemikaliami, zobowiązuje również do zwiększenia przejrzystości działań przemysłu chemicznego. Karta spotkała się z dużym uznaniem Sekretarza Generalnego ONZ Kofi Annan’a, który ocenił ją jako „inspirujący model dla innych branż w zakresie dobrowolnej samoregulacji”. Konsekwencją podpisania Deklaracji Poparcia dla Światowej Karty Responsible Care było wdrożenie w PKN ORLEN, na przełomie lat 2010/2011, Ramowego Systemu Zarządzania Responsible Care (RSZ RC) zgodnego z wytycznymi Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Chemicznego (CEFIC). ORLEN był 8. firmą, z 35 wówczas realizujących Program RC w Polsce, która posiadała certyfikat RSZ RC. Obecnie trwa proces ciągłego doskonalenia Systemu.

Certyfikat RSZ RC jest potwierdzeniem, że PKN ORLEN jest firmą funkcjonującą zgodne z najwyższymi międzynarodowymi standardami zarządzania w obszarze tzw. triady HSE, działającą zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w poszanowaniu określonych prawem warunków środowiskowych i w myśl założeń społecznej odpowiedzialności biznesu. Wszelkie działania prowadzone są profesjonalnie. Realizując je Spółka myśli o obecnym i przyszłym oddziaływaniu środowiskowym Koncernu.

Realizacja Programu RC kojarzona jest przede wszystkim z akcją „Drzewko za butelkę” oraz ogólnopolskim konkursem pn.: „Złap zająca” kierowanym od 7 lat do pracowników firm uczestniczących w Programie. W roku 2013 do konkursu  „Złap zająca” – junior”.  zaproszono również dzieci pracowników PKN ORLEN włączył się w obydwie edycje, które przyniosły oczekiwane efekty. Natomiast 4. Spółki GK realizowały konkurs dla pracowników. Na przestrzeni siedmiu lat w etapie lokalnym konkursu wzięło udział łącznie 249 pracowników ORLENU. Pracownicy ORLENU dwukrotnie zdobyli główną nagrodę w etapie krajowym konkursu - edycja 2009 i 2012.

Wyniki etapu lokalnego konkursu pn.; „Złap zająca” organizowanego w PKN ORLEN w 2013 roku przedstawia prezentacja.

PREZENTACJA ZDJĘĆ NAGRODZONYCH W ETAPIE LOKALNYM - 2013

Oprócz wymienionych powyżej inicjatyw Programu RC realizowane są również „Ekologiczna Akademia Umiejętności” oraz serie konkursów związane z ważnymi wydarzeniami w obszarze ochrony środowiska, m.in. Światowym Dniem Zdrowia, Dniem Dzikiej Fauny, Flory czy Światowym Dniem Monitoringu Wód. Konkursy mają na celu zwiększenie aktywności pracowników w zakresie zdobywania i poszerzania wiedzy o idei i wytycznych Programu RC.

Najbardziej aktywną Spółką, angażującą się we wszystkie inicjatywy proponowane przez Program RC jest ANWIL, który w 2013 roku poza konkursem „Złap zająca” uczestniczył po raz jedenasty w XI edycji „Drzewko za butelkę” i po raz czwarty w IV edycji „Ekologicznej Akademii Umiejętności”.

W roku 2014 w ramach uczestnictwa w Programie RC zaplanowano realizację następujących działań:

 • Doskonalenie RSZ RC
 • Określenie stopnia wdrożenia i realizacji poszczególnych elementów Programu zgodnie z wymaganiami RSZ RC – kwestionariusz samooceny.
 • Wykonanie sprawozdań wymaganych przez Sekretariat Programu RC
 • Organizację VIII edycji Konkursu „Złap Zająca”
 • Organizację II edycji Konkursu „Złap Zająca – junior”
 • Realizację deklarowanych zadań na rok 2014
 • Udział w proponowanych przez Sekretariat Programu RC konkursach okolicznościowych

Rozszerzenie Programu RC na terminale paliw i Zakład PTA we Włocławku
Szczegółowe informacje o Programie „Odpowiedzialność i Troska” można znaleźć na stronie internetowej www.rc.com.pl.

 

​​

 ​

​​​​​

NASZE MARKI