Zobacz także:
Ekologia
Działalność przemysłowa wywiera istotny wpływa tak na środowisko naturalne. Dlatego tak ważne jest aby była ona możliwie neutralna.​
Prowadzimy działalność biznesową z zachowaniem możliwie najwyższej neutralności ekologicznej.
Program "Responsible Care" stanowi światową inicjatywę przemysłu chemicznego, realizowaną przez Narodowe Stowarzyszenia Chemiczne w 52 krajach na świecie
REACH jest rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego oraz Rady dotyczącym rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów.

NASZE MARKI