Zobacz także:
Inicjatywy CSR i zrównoważonego rozwoju

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Cele Zrównoważonego Rozwoju Logo

W 2017 r. PKN ORLEN S.A. przystąpił do Partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce zainicjowanego przez Ministerstwo Rozwoju, a obecnie koordynowanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

PKN ORLEN jako firma odpowiedzialna społecznie zaangażowała się w proces realizacji Agendy 2030 i dąży do tego, by podejmowane przez nią działania wspierały realizację wszystkich 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Cele te to m.in. zrównoważone miasta i społeczności, czysta i dostępna energia, odpowiedzialna produkcja i&nbp;konsumpcja, dobra jakość edukacji, wzrost gospodarczy oraz godna praca. Więcej informacji na stronie www.mpit.gov.pl oraz na www.un.org.pl.

 

Top Employer Polska 2019

Top Employer Polska 2019

W 2019 r. PKN ORLEN S.A. po raz ósmy został oficjalnie uznany przez Top Employers Institute za jednego z najlepszych pracodawców w Polsce spełniających wysokie standardy zatrudnienia.

Top Employers Institute jest światowym autorytetem w zakresie badania warunków pracy, który certyfikował i przyznał tytuł pond 1500 organizacjom w 118 krajach na pięciu kontynentach. Program Top Employers umożliwia organizacjom m.in. porównywanie swoich praktyk HR z praktykami innych certyfikowanych pracodawców oraz dostosowanie do międzynarodowych standardów. Więcej informacji na stronie www.top-employers.com.

 

RESPECT Index

RESPECT Index logo

W 2018 r. PKN ORLEN S.A. po raz jedenasty został zakwalifikowany do renomowanego RESPECT Index, indeksu giełdowego obejmującego spółki odpowiedzialne społecznie.

RESPECT Index ma na celu wyłonienie spółek zarządzanych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. W skład indeksu wchodzą spółki, które charakteryzuje m.in. wysoka jakość raportowania, poziom relacji inwestorskich czy ład korporacyjny. Pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej giełdowy indeks spółek odpowiedzialnych społecznie – RESPECT Index, zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w listopadzie 2009 r. i zawierał 16 firm. Więcej informacji na stronie: www.respectindex.pl.

 

Fair Trade

PKN ORLEN aktywnie kształtuje nowe trendy. W Stop Cafe oraz Stop Cafe BISTRO klientom proponujemy kawę, którą wyróżnia nie tylko znakomity smak ale również to, że jest sygnowana znakiem Fairtrade. Oznacza to, że nasi dostawcy stosują zasady sprawiedliwego handlu, których celem jest m.in. wyeliminowanie zjawiska wyzysku plantatorów.


Klienci mają także pewność, że do pracy nie były zmuszane dzieci. Wspieramy również organizację World Land Trust, która walczy o ograniczanie wycinania lasów deszczowych Ameryki Południowej. Producent naszej kawy współpracuje także z belgijską organizacją CFP (Program Funduszy Korporacyjnych), której celem jest realizowanie projektów na rzecz zwalczania ubóstwa w krajach rozwijających się. Inicjatywa ta łączy wysiłki wielu firm i organizacji pozarządowych. Oferując tę fairtrade.png kawę zachęcamy inne firmy, aby promowały produkty oznaczone znakiem Fairtrade, a naszych klientów, aby zwracali uwagę na oznakowania kupowanych przez nich artykułów. Ponieważ równie ważne jest to, w co pakowane są zakupy na naszych stacjach paliw pojawiły się trzy rodzaje toreb ekologicznych, z których każda będzie w pełni biodegradowalna.


Gorąco zapraszamy do odwiedzenia Stop Cafe.

Więcej informacji można znaleźć na www.stopcafe.pl

 

Wizja Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050

PKN ORLEN sygnatariuszem „Deklaracji polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju”

23235640_l.jpgW Ministerstwie Gospodarki w dniu 10 marca 2014 r. został zainaugurowany III etap projektu „Wizja Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050”. Nawiązuje on do międzynarodowej inicjatywy, podjętej przez Światową Radę Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (World Business Council for Sustainable Development, WBCSD). Rada reprezentuje głos biznesu świadomego swego wpływu społecznego i środowiskowego na otoczenie, w którym działa. Wizja 2050 w Polsce jest wspólną inicjatywą Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmy doradczej PwC. Celem projektu jest zintegrowanie polskich firm wokół idei zrównoważonego rozwoju. Dokument wskazuje na kluczowe wyzwania i obszary priorytetowe, w których biznes powinien przyjąć aktywną postawę na rzecz wsparcia przemian społeczno- gospodarczych. Inauguracji III etapu prac towarzyszyło podpisanie przez grupę firm „Deklaracji polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju”. Do 61 dotychczasowych sygnatariuszy dołączył również PKN ORLEN. Dla Spółki oznacza to kolejne potwierdzenie jej zaangażowania w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.


Deklaracja przystąpienia do Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu


PKN ORLEN dołączył do grona firm zrzeszonych w Koalicji na rzecz odpowiedzialnego biznesu.

14562915_l.jpg
Wyzwania, przed którymi stoją współczesne przedsiębiorstwa, a także rządy poszczególnych krajów, pokazują, że nie można rozwijać gospodarki bez rozwoju społecznego i troski o środowisko. Dla stabilnej i bezpiecznej przyszłości konieczny jest rozwój zrównoważony.

Do jego zapewnienia niezbędne jest odpowiedzialne działanie firm, a więc działanie zapewniające rozwój ekonomiczny przedsiębiorstwa, ale nie wyrządzające nadmiernej szkody środowisku naturalnemu i uwzględniające potrzeby społeczności lokalnej.

Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu, opracowany z myślą o polskich przedsiębiorstwach, warunkach w jakich funkcjonują, i wyzwaniach przed którymi na co dzień stają, ma na celu wskazanie podstawowych reguł odpowiedzialnego działania.
Dziewięć zasad Kodeksu odnosi się do różnych obszarów działania, które zostały uznane za kluczowe nie tylko dla rozwoju, ale także dla wdrażania idei odpowiedzialnego biznesu w polskich firmach.

Jednym z ważnych wyróżników Kodeksu jest wykorzystanie przy jego opracowywaniu międzynarodowych, powszechnie uznanych i stosowanych standardów, dotyczących odpowiedzialnego postępowania firm. Jest to także zapewnieniem, że ujęto w nim wszystkie istotne kwestie z zakresu odpowiedzialnego biznesu.

Deklaracja zrównoważonego rozwoju w branży energetycznej w Polsce

Polski Koncern Naftowy ORLEN w 2011 r. podpisał Deklarację w sprawie zrównoważonego rozwoju w branży energetycznej w Polsce, która zwraca szczególną uwagę na:  • Przejrzystość działania i efektywne zarządzanie
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Poszanowanie praw odbiorców, współpraca z samorządami i NGO
  • Angażowanie interesariuszy i troska o otoczenie
  • Partnerskie traktowanie klientów, dostawców i podwykonawców
  • Promocja energooszczędnych rozwiązań, czystych technologii
  • Ekologiczne źródła energii, współpraca branżowa, dzielenie się wiedzą
  • Przejrzystość, wiarygodność, publiczny dostęp do sprawozdań i raportów
Partnerstwo na rzecz dostępności

14562915_l.jpg
W dniu 24 kwietnia 2018 roku PKN ORLEN przystąpił do Partnerstwa na rzecz dostępności deklarując realizację celów programu Dostępność Plus koordynowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Jego misją jest podwyższenie poziomu życia oraz zapewnienie niezależności wszystkich obywateli, w tym osób z trwałymi lub czasowymi ograniczeniami, a także osób starszych. Cel ten realizowany jest poprzez poprawę dostępności przestrzeni publicznej, usług i produktów w zakresie komunikacyjnym, informacyjnym oraz architektonicznym. Podpisanie porozumienia to potwierdzenie, że w każdym aspekcie funkcjonowania PKN ORLEN kieruje się ideą dostępności i równego traktowania, a także dąży do wyrównywania szans nie tylko w swojej firmie, ale również w otoczeniu, na które ma wpływ i, które może kreować. Więcej informacji na temat partnerstwa na stronie ministerstwa: www.miir.gov.pl/strony/zadania/program-dostepnosc-plus/partnerstwo-na-rzecz-dostepnosci​

 

​​

 ​

​​​​​

NASZE MARKI