Zobacz także:
ORLEN w NGO
17109034_l.jpg
Współpraca Koncernu z organizacjami pozarządowymi poszerza i umacnia dialog pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym, jest zawsze inspirująca dla obydwu stron, dzięki niej zachodzą pozytywne zmiany w otoczeniu. Wspólnie ustalane zasady współpracy i dialog z partnerami przynoszą pozytywne efekty zarówno Spółce jak i jej otoczeniu.
Trochę historii…

W 2002 roku, PKN ORLEN S.A. wspólnie z Miastem Płock i Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) zainicjował projekt Partnerstwa Międzysektorowego pn. „Forum dla Płocka”. Rolą UNDP w tym przedsięwzięciu było doradztwo i koordynacja współpracy. W ramach projektu udało się wypracować strategię zrównoważonego rozwoju miasta, na podstawie przeprowadzonego audytu „Strategii Rozwoju Miasta Płocka do 2012 roku” w efekcie którego opracowana została szczegółowa diagnoza stanu miasta.

Stworzenie „Forum dla Płocka”, umożliwiło aktywną współpracę nieformalnej grupy zrzeszającej przedstawicieli organizacji pozarządowych, sektora prywatnego i administracji publicznej – zainteresowanych realizacją strategii rozwoju miasta. Przez 8 miesięcy przedstawiciele ponad 50 podmiotów intensywnie pracowali nad uaktualnieniem strategii, która ostatecznie została przyjęta Uchwałą Rady Miasta Płocka.

Projekt „Forum dla Płocka” był pierwszym na tak dużą skalę porozumieniem przedstawicieli trzech sektorów, wykorzystującym formułę partnerstwa publiczno-prywatnego. Umożliwił włączenie się partnerów w planowanie, a także wspieranie i monitorowanie rozwoju miasta Płocka.

Zaangażowanie Spółki w „Forum dla Płocka” odzwierciedlało przede wszystkim nową wizję firmy, która w długofalowe plany własnego rozwoju wpisała kształtowanie partnerskich relacji ze społecznością lokalną, działanie na rzecz środowiska naturalnego i dbanie o własnych pracowników.

Zupełnie nowatorską inicjatywą, jaka wyłoniła się podczas prac Forum dla Płocka, było powołanie w maju 2003 roku przez Urząd Miasta Płocka oraz PKN ORLEN „Funduszu Grantowego dla Płocka”. Stał się on zapleczem finansowym dla płockich organizacji pozarządowych pracujących na rzecz wspierania Strategii Zrównoważonego Rozwoju. Wspierano inicjatywy obywatelskie, aktywizowano podmioty posiadające ograniczone środki finansowe na działalność własną, wzmacniano także zaangażowanie społeczne. Powołanie Funduszu Grantowego było zupełnie nowym, rewolucyjnym sposobem efektywnego wspierania społeczności lokalnej. Ponadto dawało możliwość inwestowania w działania ustalone na drodze szerokich konsultacji społecznych. Fundusz Grantowy był najbardziej spektakularnym i wymiernym efektem projektu „Forum dla Płocka”.


„Fundusz Grantowy dla Płocka”, który stał się pionierską inicjatywą nie tylko w skali kraju, ale także tej części Europy został w 2005 roku przekształcony w Fundację. Od tego czasu partnerska współpraca pomiędzy PKN ORLEN, Spółką Basell Orlen Polyolefins oraz Urzędem Miasta Płocka, w ramach Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”, opiera się na trójstronnym porozumieniu - biznesu, samorządu oraz organizacji pozarządowych. Służy wspieraniu najlepszych projektów oraz idei zmierzających do realizacji celów wpisujących się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka.

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” stała się z pewnością istotną platformą finansową dla działań płockich społeczników, liczącym się Partnerem w realizacji zadań publicznych organizowanych przez gminę, oferując możliwość finansowania zadań ciekawych, interdyscyplinarnych, wykraczających poza ramy konkursów gminnych, ale także przyczyniającą się do inkubowania nowych inicjatyw i organizacji społecznych. W ramach partnerstwa międzysektorowego konkursy grantowe wspierają realizację programów m.in. z obszaru ochrony zdrowia, środowiska, kultury, nauki, turystyki i sportu. Dzięki działalności Funduszu Grantowego jak i jego następczyni, którą jest Fundacja, w ramach 11 edycji konkursów w latach 2003 – 2016 dofinansowanych zostało prawie 330 projektów za kwotę ponad 4,8 mln zł.

Dzięki inicjatywie Fundacji i ciągłemu poszukiwaniu nowatorskich projektów, w 2013 r. w Płocku wdrożono zupełnie innowacyjną formę pracy socjalnej jaką jest „Streetworking”. Ta nowa metoda współpracy z dziećmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym z najuboższych rodzin, prowadzona jest w formie pedagogiki podwórkowej. Na realizację tego celu przeznaczane są środki z darowizn PKN ORLEN, Basell Orlen Polyolefins oraz środków finansowych pozyskanych w konkursie z Urzędu Miasta Płocka oraz innych dostępnych źródeł krajowych i europejskich. Cykliczne konkursy grantowe finansowane są natomiast z darowizn PKN ORLEN, BOP i środków finansowych jakie są pozyskiwane w ramach aplikacji od Levi Strauss Foundation. Dzięki współpracy z LSF, Fundusz jako jedna z nielicznych organizacji w Polsce posiada Międzynarodowy Certyfikat Równoważności (Equivalence Determination).

Więcej informacji o Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” i jej bieżącej działalności oraz możliwościach współpracy znajdą Państwo na stronie www.funduszgrantowy.plock.eu

Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce

muzeum_przemyslu_logo.jpg
Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce działa od 24 sierpnia 2004 roku. Powołały ją trzy podmioty: PKN ORLEN S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oraz Stowarzyszenie Naukowo – Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Celem utworzenia Fundacji było utrzymanie i rozwój Muzeum, zabezpieczanie urządzeń o znaczeniu historycznym, powiększanie ekspozycji, popularyzacja i promocja Muzeum, dbałość o dziedzictwo kulturowe.


PKN ORLEN czuje się zobowiązany do wspierania Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza, która jest świadectwem świetności polskiej myśli technicznej oraz rodzimego wkładu w rozwój cywilizacyjny Europy.

W Bóbrce znajduje się najstarsza, powstała w 1854 roku, kopalnia ropy naftowej na świecie. Na jej terenie zostało utworzone Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza. Prezentowane w nim autentyczne eksponaty i dokumenty stanowią świadectwo historii przemysłu naftowego od chwili jego powstania po czasy współczesne. Muzeum tworzyli pasjonaci, a obiekt jest unikatowy w skali światowej, został otwarty dla zwiedzających w 1972 roku, w 150-tą rocznicę urodzin I. Łukasiewicza.

Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. I. Łukasiewicza w Bóbrce rozwija się zgodnie z najnowocześniejszymi trendami w muzealnictwie. W ostatnim czasie placówka otworzyła nowe ekspozycje w tzw. Domu Ignacego Łukasiewicza. XIX-wieczne wnętrza apteki i laboratorium zostały wzbogacone multimedialnymi elementami, które wzbogaciły i ożywiły dotychczasową, statyczną ekspozycję. Całość robi niesamowite wrażenie na zwiedzających, którzy w sposób naturalny przenoszą się do rzeczywistości sprzed ponad 160 lat.

Wzbogacenie dotychczasowych wystaw (aptecznej i laboratoryjnej) było możliwe dzięki instalacji urządzeń pracujących z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii. Udało się stworzyć interaktywne wnętrze, w którym centralnymi postaciami są: hologram prowizora pomocnika aptekarza oraz manekin multimedialny Ignacego Łukasiewicza. Postać XIX-wiecznego aptekarza, który obsługuje klientów, jest wyświetlana na specjalnej, przezroczystej folii holograficznej.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, statycznym do tej pory eksponatom nadano nowe życie oraz oddano atmosferę pracy aptekarza sprzed ponad półtora wieku. Godnym podkreślenia jest fakt, iż zastosowane multimedia nie są dominujące w ekspozycji, gdzie nadal wiodącą rolę pełni oryginalny eksponat. Stanowią jedynie uzupełnienie i tło dla lepszego zrozumienia historii przemysłu naftowego.

Zachęcamy także do wirtualnego spaceru po Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. I. Łukasiewicza w Bóbrce.

 

​​

 ​

​​​​​

NASZE MARKI