Zobacz także:
Rekrutacja, rozwój, kariera

Rekrutacja

19608623_l.jpgNasze potrzeby rekrutacyjne, w tym pożądane profile zawodowe kandydatów, dostosowywane są do dynamicznie zmieniających się potrzeb i wyzwań rynkowych. Oprócz kompetencji profesjonalnych kładziemy duży nacisk na te umiejętności, które budują kulturę korporacyjną w oparciu o kluczowe dla PKN ORLEN wartości. Poszukujemy osób odpowiedzialnych, samodzielnych, nastawionych na współpracę, konsekwentnych w działaniu, zorientowanych na rozwój i dążących do osiągania coraz wyższych wyników. Niezbędna jest też umiejętność współpracy, otwartość na innych, na nową wiedzę i wyzwania. Transparentność procesu rekrutacji , jasne i klarowne zasady jego realizacji ujęte w ramy obowiązującego i dostępnego dla wszystkich pracowników aktu wewnętrznego są gwarantami, iż rekrutacja pracowników w PKN ORLEN prowadzona jest w zgodzie z najlepszymi praktykami, poszanowaniem odmienności i różnorodności. Z uwagi na dużą różnorodność oraz specyfikę segmentów biznesowych nie istnieje jeden profil idealnego kandydata, tak samo jak nie istnieje jedno źródło pozyskiwania kandydatów – rekrutacja odbywa się wielokanałowo m.in. poprzez:

  • rekrutację wewnętrzną – w tym prawie połowa pozycji kierowniczych została obsadzona kandydatami wewnętrznymi
  •  
  • rekrutację zewnętrzną ukierunkowaną na społeczność lokalną - w tym przeszło 90% kandydatów na pozycje kierownicze na które to była prowadzona rekrutacja zewnętrzna zostało pozyskanych z rynku lokalnego
  •  
  • realizowane programy staży i praktyk – czy to w ramach współpracy ze szkołami i uczelniami, czy też współpracując z Urzędami Pracy w całym kraju, czy też uczestnicząc jako fundator praktyk w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce "kariera".
 
Rozwój i szkolenia
 
Rozwój pracowników w 2014 koncentrował się na rozwoju przywództwa i kultury organizacyjnej opartej na wartościach. Rozwój jest postrzegany jako proces wspierający realizację celów biznesowych, ale przede wszystkim jako czynnik wpływający na osiąganie przewagi konkurencyjnej na rynku poprzez odpowiednie zarządzanie obecnym i przyszłym potencjałem pracowników. Istotną rolę w realizacji działań rozwojowych pełnią także indywidualne potrzeby pracowników, gdyż dostarczanie odpowiednich warunków do samorealizacji służy nie tylko zwiększaniu zaangażowania, ale także pobudza innowacyjność.
 
24849257_l.jpg
Rozwój pracowników w 2014 koncentrował się na rozwoju przywództwa i kultury organizacyjnej opartej na wartościach. Rozwój jest postrzegany jako proces wspierający realizację celów biznesowych, ale przede wszystkim jako czynnik wpływający na osiąganie przewagi konkurencyjnej na rynku poprzez odpowiednie zarządzanie obecnym i przyszłym potencjałem pracowników. Istotną rolę w realizacji działań rozwojowych pełnią także indywidualne potrzeby pracowników, gdyż dostarczanie odpowiednich warunków do samorealizacji służy nie tylko zwiększaniu zaangażowania, ale także pobudza innowacyjność.

 

 
Istotnym obszarem tematycznym było także zarządzanie różnorodnością, a tematyka ta została na stałe wpisana w zakres szkoleń menedżerskich, ponadto realizowano w tym zakresie wykłady dla wszystkich pracowników. Działania te mają na celu pokazanie jak efektywne zarządzanie różnorodnością w kontekście roli kobiet, wieku, różnic kulturowych wpływa na podniesienie efektywności.
 
Pracownicy uczestniczyli także w szkoleniach obligatoryjnych oraz specjalistycznych, umożliwiających pozyskanie bądź aktualizację wiedzy, brali udział w konferencjach organizowanych w kraju i za granicą, wymieniając doświadczenia oraz śledząc najnowsze trendy rynkowe. Pracownicy podnosili również wykształcenie, wybierając spośród oferty szkół wyższych, kierunki zgodne z celami strategicznymi i biznesowymi Spółki oraz rozwijali umiejętności językowe m.in. w ramach Akademii Językowej PKN ORLEN S.A.

​ ​​

 

​​

 ​

​​​​​

NASZE MARKI