Zobacz także:
Inwestycje ekologiczne
Troska o środowisko naturalne jest dla PKN ORLEN jednym z priorytetów działalności. Spółka realizuje Strategię w obszarze Ochrony Środowiska określoną na lata 2013 – 2017, której myślą przewodnią jest ODPOWIEDZIALNOŚĆ - jedna z podstawowych wartości Spółki, rozumiana jako odpowiedzialność za środowisko i wobec Interesariuszy.
 
PKN ORLEN działa zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w poszanowaniu określonych prawem warunków środowiskowych i w myśl założeń społecznej odpowiedzialności biznesu. Wszelkie działania prowadzi profesjonalnie zwracając uwagę na obecne i przyszłe oddziaływania środowiskowe.
 
Ponieważ każda działalność przemysłowa wywiera określony wpływ na środowisko naturalne, tak ważne jest, aby była ona możliwie neutralna. Wymaga to jednak konsekwencji w działaniu i nakładów inwestycyjnych, które pozwolą ten cel osiągnąć.
 
Środki finansowe na zadania związane z ochroną środowiska w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN w Płocku tylko w 2015 roku wyniosły ponad 230 mln PLN. Nakłady na środowiskowe zadania inwestycyjne stanowiły 12,68% całkowitych nakładów poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku w 2015 roku..
 
W roku 2015 kontynuowano realizację bardzo ważnej inwestycji ekologicznej polegającej na budowie instalacji odazotowania i odpylania spalin (SCR i EF) dla poszczególnych kotłów Elektrociepłowni oraz wspólnej instalacji odsiarczania spalin dla wszystkich kotłów (IOS), której efektem jest znaczna redukcja emisji SO2, NOx i pyłu oraz przystosowanie źródła ciepła i energii elektrycznej Spółki do wymogów Dyrektywy IED obowiązujących od 2016 r. Pierwsze rezultaty podjętych działań były widoczne już w 2013 r., gdy nastąpiło zmniejszenie emisji związków tlenku azotu i pyłu z Elektrociepłowni o ponad 20%. Kolejne redukcje spodziewane są sukcesywnie wraz z postępami prac inwestycyjnych. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na duże natężenie prac modernizacyjno-inwestycyjnych na terenie elektrociepłowni oraz fakt, że są one prowadzone na „żywym organizmie” z jednoczesnym zachowaniem niezawodności dostawy mediów energetycznych do odbiorców.
 
Oprócz budowy SCR, EF i IOS w EC realizowano m.in. następujące inwestycje: 
  • Przebudowa układu paliwowego Zakładu Elektrociepłowni,
  • Zabudowa systemów regulacji temperatury wody chłodniczej w Zakładzie Wodno-Ściekowym
  • Zabudowa punktu dozowania chemikaliów (Blok Przerobu Ropy)
  • Eliminacja stosowania chloru, jako środka wykorzystywanego do dezynfekcji w procesie uzdatniania wody w Zakładzie Produkcyjnym  PKN  ORLEN S.A.
 

 Logotyp Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Zadanie „Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych na terenie zabytkowego parku w m. Srebrna gm. Stara Biała – etap I” zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 72 000,00 zł.


 

 ​

​​​​​

NASZE MARKI