Zobacz także:
Najważniejsze oddziaływania

Jednym z głównych celów realizowanych w PKN ORLEN jest doskonalenie metod planowania i prowadzenia procesów zgodnie z wymogami zasady trwałego i zrównoważonego rozwoju. Dlatego też Koncern mając na uwadze cel jakim jest konsekwentne ograniczenie oddziaływania na środowisko, systematycznie inwestuje w najlepsze techniki środowiskowe BAT prowadząc działalność biznesową z zachowaniem możliwie najwyższej neutralności ekologicznej procesów produkcyjnych oraz magazynowania i dystrybucji produktów. Produkuje paliwa o niskiej zawartości siarki, stosuje palniki niskoemisyjne (urządzenia umożliwiające spalanie paliw płynnych i gazowych, które dzięki specjalnej konstrukcji, odpowiedniej do rodzaju spalanego paliwa, ograniczają powstające ilości tlenków azotu) oraz optymalne rozwiązania organizacyjne i technologiczne, kodyfikowane w formie wytycznych dla najlepszych dostępnych technik Best Available Techniques. Inwestycje na rzecz ochrony środowiska oraz działania dotyczące efektywności energetycznej prowadzonych procesów pozwalają na znaczne ograniczenie emisji środowiskowych przy zachowaniu optymalnego poziomu przerobu ropy naftowej.

Zakład Produkcyjny w Płocku i Zakład PTA we Włocławku oraz wszystkie instalacje produkcyjne prowadzone przez Spółki GK posiadają wymagane prawem pozwolenia środowiskowe, zgodnie z którymi prowadzą swoją działalność. Prawidłowość i zgodność realizowanych działań z prawem środowiskowym weryfikowali w 2015 r. przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ).

Powietrze

PKN ORLEN prowadzi stały monitoring emisji substancji w powietrzu poprzez pomiary ciągłe i okresowe, monitoruje także jakość powietrza wokół Zakładu Produkcyjnego oraz nadzoruje zarządzanie emisjami gazów cieplarnianych. Prowadzone procesy dostarczają ekspertom oraz inżynierom środowiska informacji o wpływie na środowisko i służą do oceny skuteczności działań realizowanych w zakresie jego ochrony. Dzięki temu stopień wykorzystania limitów emisji przyznanych w pozwoleniach zintegrowanych jest kontrolowany na bieżąco.

Pomiary stężeń substancji w powietrzu prowadzone są od lat w wyznaczonym miejscu wokół Zakładu Produkcyjnego w Płocku. W roku 2015 monitoring powietrza atmosferycznego prowadzony był w automatycznej stacji monitoringowej zlokalizowanej na jednym z osiedli mieszkalnych w Płocku. Zmodernizowana stacja wyposażona jest w wysokiej klasy, bardzo czułe analizatory służące do ciągłego pomiaru następujących substancji w powietrzu: SO2, NOx (NO, NO2), CO, O3, BTX. Dodatkowo w stacji mierzone są parametry meteorologiczne jak kierunek i prędkość wiatru oraz temperatura i wilgotność powietrza. Wyniki pomiarów stężeń składu powietrza są automatycznie przesyłane do bazy systemu WIOŚ i umieszczane na ogólnodostępnej stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, http://sojp.wios.warszawa.pl/ . Stacja jest włączona do Państwowego Monitoringu.

Jak wynika z analiz dla wszystkich mierzonych substancji w 2015 roku normy środowiskowe zostały dotrzymane.

stacja-monitoringu.png
Stacja monitoringu jakości powietrza w Płocku oddana do użytku 28.10.2013 r.
lokalizacja-stacji.png
Lokalizacja stacji pomiarowej.

Dla PKN ORLEN bardzo ważne jest, aby za pomocą odpowiednio dobranych instrumentów, wspierać postawy proekologiczne i stale zwiększać poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa. Spółka zapewnia więc powszechną dostępność i możliwość zapoznania się naszych Interesariuszy z wynikami pomiarów i stanem jakości powietrza w rejonie Płocka.

Koncern uczestniczy w Krajowym Systemie Handlu Emisjami CO2.

Monitorowanie emisji CO2 prowadzone jest dla czterech instalacji Zakładu Produkcyjnego w Płocku i instalacji zakładu PTA we Włocławku, objętych Systemem Handlu Emisjami. Dla każdej z instalacji bilansowana jest emisja gazów cieplarnianych w układzie miesięcznym i określany stopień wykorzystania przyznanych uprawnień do emisji CO2 oraz analiza prognozy wielkości emisji CO2 w odniesieniu do planu produkcji w układzie rocznym. W PKN ORLEN efektywne zarządzanie emisjami CO2 realizowane jest przez szczegółowe wewnętrzne procedury oraz powołane do realizacji tych zadań Zespoły: Roboczy i Nadzorujący ds. CO2. Roczne wielkości są weryfikowane przez niezależnych ekspertów zewnętrznych zgodnie z obowiązującym prawem.

Gospodarka wodno-ściekowa

Woda w zakładzie stanowi medium technologiczne wykorzystywane w procesach produkcyjnych, jako wsad do produkcji pary w elektrociepłowni, medium chłodzące oraz służące do celów przeciwpożarowych. Naturalnym źródłem zaopatrzenia zakładu w Płocku w wodę jest rzeka Wisła. Na cele konsumpcyjne woda pobierana jest z ujęć głębinowych. W zależności od potrzeb instalacji, pobierane są następujące rodzaje wód:

  • gospodarcza i p.poż.,
  • zdekarbonizowana,
  • zmiękczona odgazowana,
  • zdemineralizowana,
  • pitna,
  • obiegowa.

Ilość wody jaką zakład może pobrać jest określana w decyzji wydawanej przez organy administracji publicznej. PKN ORLEN posiada pozwolenie wodnoprawne na pobór wód powierzchniowych i podziemnych dla całego zakładu produkcyjnego w Płocku. Zakład w ramach posiadanego pozwolenia prowadzi monitoring ilości i jakości pobieranej wody.

Gospodarka ściekowa w Koncernie, jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o wewnętrzne procedury, zarządzenia i normatywy zakładowe. Jakość i ilość ścieków jest na bieżąco monitorowana tak, aby nie zostały przekroczone dopuszczalne parametry.

PKN ORLEN posiada wysokosprawną Centralną Oczyszczalnię Ścieków (COŚ), w której oczyszczane są ścieki socjalne, przemysłowe i wody opadowe napływające z obszaru Zakładu Produkcyjnego w Płocku oraz od firm obcych funkcjonujących na jego terenie lub w jego obrębie. Wszystkie ścieki napływające na COŚ poddawane są procesom wielostopniowego oczyszczania na drodze mechanicznej, fizykochemicznej oraz biologicznej.. Jakość ścieków jaką może odprowadzić dana instalacja jest ściśle określona, w oparciu o pozwolenie wodnoprawne, w tzw. normatywie jakościowo – ilościowym, aktualizowanym co roku przez Zakład Wodno-Ściekowy.

Zakład wykazuje szczególną dbałość o zasoby naturalne na wszystkich polach działania Spółki, w tym również pobieranej wody, która jest wykorzystywana w sposób przemyślany. W PKN ORLEN część ścieków oczyszczonych wykorzystywana jest powtórnie do produkcji wody gospodarczej i ppoż., co znacznie zmniejsza ilość pobieranej wody z Wisły i odprowadzanych ścieków..

 

Gospodarka odpadami

PKN ORLEN jest firmą odpowiedzialną, która w sposób świadomy i zgodny z hierarchią zasad postępowania prowadzi gospodarkę odpadami, tj.:

  • zapobiega powstawaniu odpadów – to przede wszystkim,
  • SEGREGUJE - jeżeli już powstaną robi wszystko, aby można było je ponownie wykorzystać,
  • Prowadzi recykling, a więc odzyskuje i przetwarza,
  • unieszkodliwia zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli wszystkie powyższe punkty nie są możliwe do spełnienia.

Najważniejszym elementem tej ochrony jest świadomość ekologiczna. W roku 2015 kontynuowano selektywną zbiórkę odpadów komunalnych bezpośrednio z miejsca ich powstawania (biura, sale konferencyjne, jadalnie, stołówka) obejmującego teren obiektów należących do PKN ORLEN. Wszystkie budynki biurowe wyposażono w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów: na makulaturę, tworzywa sztuczne, szkło oraz pojemniki „cylinder mały”/REBA do zbiórki zużytych baterii. Wysegregowane przez pracowników odpady zbierane są przez firmę wykonującą prace porządkowe wewnątrz budynków i umieszczane, również w sposób selektywny, w pojemnikach jakimi są kontenery znajdujące się na zewnątrz budynków.

segregacja2.jpg 

System selektywnej zbiórki odpadów jest sukcesywne rozszerzany na stacje paliw ORLEN. Obiekty te są wyposażane w pojemniki, ustawione na podjazdach, do których nasi klienci mogą wrzucać odpady z plastiku, szkła czy papieru. Wdrożone rozwiązanie w naturalny sposób przyczynia się do racjonalnego gospodarowania odpadami na wszystkich stacjach paliw w Polsce. Działania te mają na celu przede wszystkim zmniejszenie masy zmieszanych odpadów komunalnych, wzrost ilości selektywnie zebranych odpadów oraz zwiększenie puli odpadów poddawanych recyklingowi. Gospodarka odpadami przemysłowymi w PKN ORLEN prowadzona jest zgodnie z posiadanymi pozwoleniami zintegrowanymi i decyzjami.

Jak wynika z naszych obserwacji aktywna postawa Koncernu w tym zakresie potwierdza wzrastającą świadomość ekologiczną pracowników i zachęca klientów do współtworzenia przyjaznego środowiska.

Zachęcamy więc wszystkich do segregacji odpadów zarówno w pracy jak i w domu. Dzięki temu zagospodarowujemy określoną ilość odpadów nadających się do recyklingu, zdecydowanie zmniejszamy nakłady finansowe za ich odbiór i unieszkodliwienie, a co najważniejsze – dbamy o naszą planetę czyli nas samych.

Remediacja

Oczyszczenie z zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi środowiska gruntowo-wodnego obiektów paliwowych uważamy za jedno z najważniejszych wyzwań ekologicznych. Według naszej najlepszej wiedzy przyczyną ich powstania były zdarzenia historyczne, związane z obrotem paliwami np. w niektórych lokalizacjach sięgającym początków ubiegłego wieku. Dokładna znajomość środowiska gruntowo-wodnego pod względem krążenia wód jak i stopnia zanieczyszczenia jest bardzo istotna dla oceny istniejących zdarzeń oraz pozwala dobrać odpowiednią metodę remediacjip>

W 2015 r. prowadzono monitoring na około 950 obiektach, zarówno stacjach paliw jak również terminalach oraz wyłączonych z eksploatacji bazach magazynowych. Przeprowadzono łącznie ponad 4 000 analiz laboratoryjnych, które były wykorzystane dla oceny wpływu obiektów na ten komponent środowiska oraz planowania ewentualnych prac remediacyjnych, remontowych, modernizacyjnych. Naszym priorytetem jest zapewnienie stałego monitoringu tego środowiska, ale też zapobieganie niekontrowanemu uwalnianiu substancji niebezpiecznych oraz wdrażanie działań naprawczych. Doświadczenie zdobyte w przeciągu ostatnich lat zaowocowało stopniowym zmniejszaniem ilości obiektów, na których powstała konieczność prowadzenia remediacji środowiska gruntowo-wodnego.

Zgodnie z wewnętrznymi regulacjami, Spółka przeprowadza co 2 lata przeszacowanie rezerw niezbędnych dla realizacji prac remediacyjnych terenu obiektów PKN ORLEN. Ostatnie takie oszacowanie wykonano w 2014 r., określając poziom niezbędnych rezerw w wysokości około 238 mln zł. tj. o 20,5 mln PLN mniej niż wg poprzedniego oszacowania z 2012 r

W 2015 r. zakończono z powodzeniem wykonanie Raportów Początkowych (RP) określających stan środowiska gruntowo-wodnego dla terenu Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN w Płocku, Rafinerii Nafty Jedlicze oraz Zakładu Produkcyjnego ANWIL Włocławek, które zostały dołączone do wniosków o Pozwolenie Zintegrowane dla powyższych instalacji IPPC. Wykonawcą zoptymalizowanego zakresu i metodyki RP dla terenu Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN w Płocku oraz ANWIL-u był Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie. Natomiast realizacja samych badań została przeprowadzona przez spółkę ORLEN Eko, która także wykonała RP dla Rafinerii Nafty Jedlicze S.A.

 

 ​

​​​​​

NASZE MARKI