Zobacz także:
Programy środowiskowe i działania edukacyjne

Program Responsible Care

odpowiedzialnosc.pngProgram „Responsible Care” stanowi światową inicjatywę przemysłu chemicznego, która zobowiązuje zakłady chemiczne do wspólnej pracy w osiąganiu ciągłej poprawy w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska oraz otwartej komunikacji o swoich działaniach. W Polsce ten prośrodowiskowy program funkcjonuje pod auspicjami Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego już od 1992 roku pod nazwą „Odpowiedzialność i Troska”. Jego realizatorami są firmy sektora chemicznego i branż pokrewnych, które dobrowolnie realizują działania na rzecz: ochrony środowiska, ochrony zdrowia, wzrostu bezpieczeństwa procesowego, www.rc.com.pl.
 
Z uczestnictwem w Programie wiąże się używanie prestiżowego logo i nazwy tego Programu jako znaku towarowego wspomagającego zarządzanie bezpieczeństwem, ochroną środowiska i zdrowia. Symbol zielonych dłoni okalających wizerunek chemicznej molekuły jest wyrazem zaangażowania się przedsiębiorstw w efektywne działania zapewniające realizację zasad ekoetyki, poprawę warunków pracy, bezpieczeństwo procesowe, czy stały kontakt z otoczeniem.
 
PKN ORLEN uczestniczy w Programie „OiT” od 1997 roku. Jako pierwszy z Grupy ORLEN do Programu przystąpił ANWIL S.A. (1995 r.), potem dołączyły kolejne Spółki:
  • Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A. (wrzesień 2002 r.),
  • Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. Płock (wrzesień 2003 r.),
  • ORLEN Eko Sp. z o.o. Płock (październik 2005 r.) – od 2014 r. prowadzi Sekretariat Programu RC, w związku z czym nie jest już jego uczestnikiem,
  • ORLEN Południe S.A. z siedzibą w Trzebini (kwiecień 2016 r.)

Od momentu przystąpienia do Programu Koncern zrealizował w zakresie tzw. triady HSE (Health, Safety, Environment) ok. 500 takich zadań, w wyniku których uzyskano wymierne efekty w postaci poprawy warunków pracy, wzrostu bezpieczeństwa funkcjonowania instalacji i stałego kontaktu z otoczeniem.

Nowym kierunkiem Programu RC zwiększającym jego wiarygodność jest Ramowy System Zarządzania Responsible Care (RSZ RC). PKN ORLEN w roku 2007 podpisał Deklarację Poparcia dla Światowej Karty Responsible Care. Powstała ona z inicjatywy Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Chemicznych (ICCA) i jest rodzajem dobrowolnej samoregulacji branży chemicznej, zmierzającej w kierunku poszanowania ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa ludzi na całym świecie. Określa także możliwości sprostania wyzwaniom jakie niesie ze sobą zasada zrównoważonego rozwoju, a także właściwe zarządzanie chemikaliami. Zobowiązuje również do zwiększenia przejrzystości działań przemysłu chemicznego. Karta spotkała się z dużym uznaniem ówczesnego Sekretarza Generalnego ONZ Kofi Annan’a, który ocenił ją jako „inspirujący model dla innych branż w zakresie dobrowolnej samoregulacji”. Konsekwencją podpisania Deklaracji Poparcia dla Światowej Karty Responsible Care było wdrożenie w PKN ORLEN, na przełomie lat 2010/2011, Ramowego Systemu Zarządzania Responsible Care (RSZ RC) zgodnego z wytycznymi Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Chemicznego (CEFIC). ORLEN był 8. firmą, z 35 wówczas realizujących Program RC w Polsce, która posiadała certyfikat RSZ RC.

Zdaniem niezależnych ekspertów Certyfikat RSZ RC jest potwierdzeniem, że PKN ORLEN jest firmą funkcjonującą zgodnie z najwyższymi międzynarodowymi standardami zarządzania w obszarze tzw. triady HSE, działającą zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w poszanowaniu określonych prawem warunków środowiskowych i w myśl założeń społecznej odpowiedzialności biznesu. Wszelkie działania prowadzone są profesjonalnie. Realizując je Spółka myśli o obecnym i przyszłym oddziaływaniu środowiskowym Koncernu.

W marcu 2015 r. PKN ORLEN podpisał aktualizację Światowej Kart Responsible Care Global Charakter, która jest kolejnym krokiem w kierunku doskonalenia i wyrazem poparcia i ponownego potwierdzenia zaangażowania w rozwój Programu RC na świecie. Tym samym PKN ORLEN S.A. jako lider branży chemicznej realizujący Program RC od 1999 roku zachęcił pozostałych realizatorów do włączenia się do Programu. Ponad 160 podpisów pod Kartą Światową RC gwarantuje jednolite podjęcie branży chemicznej w ramach realizacji Programu RC.

Realizacja Programu „OiT” kojarzona jest także z wieloma inicjatywami, które realizują jego uczestnicy m.in. ogólnopolskim konkursem pn.: „Złap zająca”, akcją „Drzewko za butelkę”, seriami konkursów związanych z ważnymi wydarzeniami w obszarze ochrony środowiska, które mają na celu zwiększenie aktywności pracowników w zakresie zdobywania i poszerzania wiedzy o idei i wytycznych Programu „OiT”, a także spotkaniach z ekspertami w dziedzinie ochrony środowiska i chemii. Najbardziej aktywną Spółką, angażującą się we wszystkie inicjatywy proponowane przez Program RC jest ANWIL S.A..

Program „OiT” został kilkakrotnie opublikowany przez ekspertów Forum Odpowiedzialnego Biznesu w Raporcie Społecznej Odpowiedzialności w Biznesie jako długoletnia dobra praktyka.

Szczegółowe informacje o Programie „Odpowiedzialność i Troska” można znaleźć na stronie internetowej www.rc.com.pl.

Sokół wędrowny w PKN ORLEN

sokol.jpgCiekawym działaniem środowiskowym, które budzi coraz większe zainteresowanie społeczne jest zaangażowanie PKN ORLEN od 1999 roku w program odbudowy populacji sokoła wędrownego, gatunku który wpisany jest w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt jako CR - skrajnie zagrożony. Samca sokoła wędrownego zauważono po raz pierwszy w 1986 roku w pobliżu kompleksu produkcyjnego ORLEN w Płocku (i okolicy). Ponownie zaobserwowano go w 1997 roku. Ponieważ od tego czasu bardzo często przebywał w okolicach Zakładu, PKN ORLEN przyłączył się w 1999 roku do odbudowy krajowej populacji sokoła wędrownego na drodze osiedlania ptaków w środowisku stwarzającym dogodne warunki ich egzystencji. Rozpoczęła się wówczas współpraca z Radą Programu „Restytucji Sokoła Wędrownego w Polsce”, która od 2002 roku jest „Stowarzyszeniem na Rzecz Dzikich Zwierząt SOKÓŁ”. Stowarzyszenie skupia wokół siebie najlepsze w kraju ośrodki prowadzące hodowlę i reintrodukcję sokoła wędrownego.

stowarzyszenie-sokol.jpgW roku 1999 w PKN ORLEN umieszczono dwie budki lęgowe na wysokich kominach. Pierwszą zainstalowano na 120 metrze komina Zakładowej Elektrociepłowni, a drugą na 105 metrze ponad 220-metrowego komina Instalacji Clausa. Pierwszy lęg ptaków odnotowano w maju 2002 roku. Na przestrzeni lat 2002 – 2020 na terenie zakładu w Płocku para sokołów wychowała już 51 piskląt, w tym 3 z adopcji. Na przełomie 2015/2016 roku zainstalowana została nowa budka lęgowa na kominie Instalacji Odsiarczania Spalin zakładowej elektrociepłowni wyposażona w termometr i kamery, umożliwiające ciągły monitoring sokołów. Od tego czasu gniazdującą parę można obserwować on-line poprzez stronę www.orlen.pl w zakładce Odpowiedzialny Biznes/Gniazdo sokołów.
Bytowanie sokołów w obrębie Firmy podlega całorocznej obserwacji polegającej na przeglądzie budek lęgowych, sporządzeniu dokumentacji filmowej i fotograficznej gniazdującego sokoła wędrownego oraz obrączkowaniu piskląt. Młodym sokołom zakładane są obrączki ornitologiczne koloru żółtego, przewidziane dla ptaków z lęgów na terenach miejskich/zabudowanych oraz obserwacyjne koloru niebieskiego z dużymi literami i cyframi, dzięki czemu można je odczytać na odległość przy użyciu sprzętu optycznego. W ramach organizowanych konkursów nadawane są także imiona wyklutym pisklętom.
Za realizowany Program Restytucji Sokoła Wędrownego PKN ORLEN został nagrodzony w konkursie „Panteon Polskiej Ekologii” w kategorii „Instytucja wspomagająca realizację projektów na rzecz ochrony środowiska – Ratujemy sokoła wędrownego.” Ponadto program został kilkakrotnie opublikowany przez ekspertów Forum Odpowiedzialnego Biznesu w Raporcie Społecznej Odpowiedzialności w Biznesie jako długoletnia dobra praktyka.
W roku 2014 z inicjatywy Koncernu na skwerze w centrum Płocka, powstała ścieżka edukacyjna poświęcona gniazdującemu na terenie zakładu sokołowi wędrownemu składająca się z pięciu tablic informacyjnych, modelu sokoła wędrownego naturalnych rozmiarów oraz sztucznego gniazda identycznego z tymi, które umieszczone były na kominach płockiego zakładu rafineryjno-petrochemicznego. Dzięki temu zwiedzający i odpoczywający w parku mają możliwość zobaczenia naturalnych rozmiarów budki lęgowej, a w niej sztucznych jaj sokoła.
Szczegółowe informacje o sokole wędrownym, historii gniazda, rozwoju programu i samym „Stowarzyszeniu na Rzecz Dzikich Zwierząt SOKÓŁ” można znaleźć na stronie internetowej www.peregrinus.pl.

Pszczoła miodna w sąsiedztwie Zakładu w Płocku

W bezpośrednim sąsiedztwie Zakładu w Płocku w 2017 roku zbudowana została pasieka licząca 18 uli, którą zamieszkuje ponad milion pszczół! Jest to efekt współpracy z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego (MODR). Projekt ma na celu zwiększenie świadomości mieszkańców terenów wiejskich oraz miasta Płock o znaczeniu pszczół dla środowiska, integruje osoby zajmujące się pszczelarstwem, ale przede wszystkim wzbogaca środowisko naturalne w rodziny pszczele. Wraz z powstaniem pasieki zakupiony został niezbędny, profesjonalny sprzęt pszczelarski, a w MODR stworzone zostało specjalne pomieszczenie przeznaczone na pracownię pszczelarską.
W 2019 roku rozpoczęto budowę drugiej pasieki – od południowej strony Zakładu w pobliżu jaru rzeki Brzeźnicy. Pszczoły zamieszkały już w 4 ulach. Docelowo pasieka będzie liczyła 16 drewnianych domków pszczelich. To kolejne tysiące małych zapylaczy służących środowisku. 

Gatunki chronione i przyrodniczo cenne na ternie i wokół Zakładu
w Płocku

W 2017 roku na blisko 1 300 ha – obszarze Zakładu i strefy wokół niego, przeprowadzona została przez przyrodników różnych specjalizacji inwentaryzacja przyrodnicza, która pozwoliła lepiej poznać ten obszar i wskazała miejsca najcenniejsze przyrodniczo. Łącznie na badanym terenie występuje blisko 290 gatunków fauny i flory, z czego ok. 160 zostało umieszczonych w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody. Zidentyfikowane zostały 4 chronione siedliska przyrodnicze i gatunki chronione roślin, płazów i gadów. Przebywając na terenie Zakładu, jak i w bezpośrednim otoczeniu można zaobserwować ponad 100 gatunków ptaków, także tych chronionych, w tym również kilka wymienionych w Dyrektywie Ptasiej np. błotniaka stawowego, rybitwę rzeczną, czy zimorodka. Miejsce to upodobały sobie także nietoperze – w obrębie kombinatu bytują cztery gatunki chronione.
Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z Broszurą środowiskową PKN ORLEN, która koncentruje się właśnie na prezentacji wyników przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej. W publikacji można znaleźć statystyki dotyczące wielu gatunków roślin i zwierząt, w tym gatunków pospolitych i objętych ochroną, oraz liczne zdjęcia prezentujące najciekawsze i najcenniejsze okazy.
Broszura jest dostępna TUTAJ.

Działania edukacyjne i informacyjne

Działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie ochrony środowiska prowadzona jest na rzecz szeroko pojętej społeczności lokalnej, w tym mieszkańców regionu i miasta Płocka, instytucji i organów administracji publicznej, studentów uczelni wyższych, uczniów szkół oraz pracowników Zakładu i Spółek Grupy Kapitałowej ORLEN.
Działania dotyczą m.in.:
  • współpracy z przedstawicielami uczelni wyższych, w tym organizacji praktyk i staży studenckich,
  • przekazywania informacji w sposób praktyczny, poprzez organizację wycieczek do zakładu produkcyjnego PKN ORLEN i zapoznawaniu uczestników z jego specyfiką,
  • czynnego uczestnictwa w seminariach, konferencjach i szkoleniach tematycznych, w których prezentowana jest i przekazywana wiedza na temat działań ekologicznych Koncernu,
  • przygotowywania zagadnień prezentowanych w publikacjach ekologicznych, w prasie branżowej, Internecie i intranecie,
  • organizacji zielonych akcji wolontariatu pracowniczego, m.in. wspólne z leśnikami sadzenie lasu, realizacja nasadzeń w formie ścieżek edukacyjnych dla uczniów szkół, tworzenie EkoMiasteczka.
Szeroki zakres informacji o działaniach środowiskowych zawiera publikowany corocznie Raport Zintegrowany Grupy ORLEN, który dostępny jest TUTAJ.

 

​​

 ​

​​​​​

NASZE MARKI