Zobacz także:
Programy środowiskowe i działania edukacyjne

Program Responsible Care

odpowiedzialnosc.png Program „Responsible Care” stanowi światową inicjatywę przemysłu chemicznego, która zobowiązuje zakłady chemiczne do wspólnej pracy w osiąganiu ciągłej poprawy w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska oraz otwartej komunikacji o swoich działaniach. W Polsce ten prośrodowiskowy program funkcjonuje pod auspicjami Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego już od 24 lat pod nazwą „Odpowiedzialność i Troska”. Jego realizatorami jest 25 firm sektora chemicznego i branż pokrewnych (stan na lipiec 2016 r.), które dobrowolnie realizują działania na rzecz: ochrony środowiska, ochrony zdrowia, wzrostu bezpieczeństwa procesowego.
 
Z uczestnictwem w Programie wiąże się używanie prestiżowego logo i nazwy tego Programu jako znaku towarowego wspomagającego zarządzanie bezpieczeństwem, ochroną środowiska i zdrowia. Symbol zielonych dłoni okalających wizerunek chemicznej molekuły jest wyrazem zaangażowania się przedsiębiorstw w efektywne działania zapewniające realizację zasad ekoetyki, poprawę warunków pracy, bezpieczeństwo procesowe, czy stały kontakt z otoczeniem.
 
PKN ORLEN uczestniczy w Programie od 1997 roku. Jako pierwszy z Grupy ORLEN do Programu przystąpił ANWIL S.A. (1995 r.), potem dołączyły kolejne Spółki:
 • Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A. (wrzesień 2002 r.),
 • Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. Płock (wrzesień 2003 r.),
 • ORLEN Eko Sp. z o.o. Płock (październik 2005 r.) – od 2014 r. prowadzi Sekretariat Programu RC, w związku z czym nie jest już jego uczestnikiem,
 • ORLEN Południe S.A. z siedzibą w Trzebini (kwiecień 2016 r.)

Od momentu przystąpienia do Programu Koncern zrealizował w zakresie tzw. triady HSE ponad 300 takich zadań, w wyniku których uzyskano wymierne efekty w postaci poprawy warunków pracy, wzrostu bezpieczeństwa funkcjonowania instalacji i stałego kontaktu z otoczeniem.

Nowym kierunkiem Programu RC zwiększającym jego wiarygodność jest Ramowy System Zarządzania Responsible Care (RSZ RC). PKN ORLEN w roku 2007 podpisał Deklarację Poparcia dla Światowej Karty Responsible Care. Powstała ona z inicjatywy Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Chemicznych (ICCA) i jest rodzajem dobrowolnej samoregulacji branży chemicznej, zmierzającej w kierunku poszanowania ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa ludzi na całym świecie. Określa także możliwości sprostania wyzwaniom jakie niesie ze sobą zasada zrównoważonego rozwoju, a także właściwe zarządzanie chemikaliami. Zobowiązuje również do zwiększenia przejrzystości działań przemysłu chemicznego. Karta spotkała się z dużym uznaniem ówczesnego Sekretarza Generalnego ONZ Kofi Annan’a, który ocenił ją jako „inspirujący model dla innych branż w zakresie dobrowolnej samoregulacji”. Konsekwencją podpisania Deklaracji Poparcia dla Światowej Karty Responsible Care było wdrożenie w PKN ORLEN, na przełomie lat 2010/2011, Ramowego Systemu Zarządzania Responsible Care (RSZ RC) zgodnego z wytycznymi Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Chemicznego (CEFIC). ORLEN był 8. firmą, z 35 wówczas realizujących Program RC w Polsce, która posiadała certyfikat RSZ RC. Obecnie trwa proces ciągłego doskonalenia Systemu.

Zdaniem niezależnych ekspertów Certyfikat RSZ RC jest potwierdzeniem, że PKN ORLEN jest firmą funkcjonującą zgodnie z najwyższymi międzynarodowymi standardami zarządzania w obszarze tzw. triady HSE, działającą zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w poszanowaniu określonych prawem warunków środowiskowych i w myśl założeń społecznej odpowiedzialności biznesu. Wszelkie działania prowadzone są profesjonalnie. Realizując je Spółka myśli o obecnym i przyszłym oddziaływaniu środowiskowym Koncernu.

W roku 2015 ORLEN realizował zobowiązania wynikające z wdrożonego Ramowego Systemu Zarządzania Responsible Care (RSZ RC). W marcu 2015 r. odbył się audyt oceny zgodności funkcjonującego w PKN ORLEN S.A. systemu, który potwierdził prawidłowe wdrożenie i przyznany został po raz drugi, na kolejne 4 lata „Certyfikat wdrożenia RSZ RC. Ponadto podpisał aktualizację Światowej Kart Responsible Care Global Charakter, która jest kolejnym krokiem w kierunku doskonalenia i wyrazem poparcia i ponownego potwierdzenia zaangażowania w rozwój Programu RC na świecie. Tym samym PKN ORLEN S.A. jako lider branży chemicznej realizujący Program RC od ponad 18 lat zachęcił pozostałych realizatorów. Ponad 160 podpisów pod Kartą Światową RC gwarantuje jednolite podjęcie branży chemicznej w ramach realizacji Programu RC.

zajac.png

Realizacja Programu RC kojarzona jest także z ogólnopolskim konkursem pn.: „Złap zająca” kierowanym od 2007 roku do pracowników firm uczestniczących w Programie, a od 2013 roku również do dzieci pracowników - „Złap zająca” – junior”. PKN ORLEN od początku istnienia konkursu włącza się w jego realizację. Na przestrzeni dziewięciu lat w etapie lokalnym konkursu pracownicy Spółki dwukrotnie zdobyli główną nagrodę w etapie krajowym konkursu - edycja 2009 i 2012. Oprócz konkursu „Złap zająca” z inicjatyw Programu Odpowiedzialność i Troska realizowane są również „Drzewko za butelkę”, oraz serie konkursów związane z ważnymi wydarzeniami w obszarze ochrony środowiska. Konkursy mają na celu zwiększenie aktywności pracowników w zakresie zdobywania i poszerzania wiedzy o idei i wytycznych Programu OiT. Najbardziej aktywną Spółką, angażującą się we wszystkie inicjatywy proponowane przez Program RC jest ANWIL.

W roku 2015 w PKN ORLEN poza konkursami w ramach uczestnictwa w Programie OiT realizowano następujące działania:

 • Doskonalenie RSZ RC.
 • Określenie stopnia wdrożenia i realizacji poszczególnych elementów Programu zgodnie z wymaganiami RSZ RC – kwestionariusz samooceny.
 • Wykonanie sprawozdań wymaganych przez Sekretariat Programu OiT
 • Realizacja deklarowanych zadań na rok 2015

Program RC został opublikowany przez ekspertów Forum Odpowiedzialnego Biznesu w Raporcie Społecznej Odpowiedzialności w Biznesie jako długoletnia dobra praktyka.

 
Responsible Care - globalna inicjatywa przemysłu chemicznego

Szczegółowe informacje o Programie „Odpowiedzialność i Troska” można znaleźć na stronie internetowej www.rc.com.pl.

Sokół wędrowny w PKN ORLEN 

sokol.jpg Ciekawym działaniem środowiskowym, które budzi coraz większe zainteresowanie społeczne jest zaangażowanie PKN ORLEN od ponad 15 lat w program odbudowy populacji sokoła wędrownego, gatunku który wpisany jest w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt jako CR - skrajnie zagrożony. Samca sokoła wędrownego zauważono po raz pierwszy w 1986 roku w pobliżu kompleksu produkcyjnego ORLEN w Płocku (i okolicy). Ponownie zaobserwowano go w 1997 roku. Ponieważ od tego czasu bardzo często przebywał w okolicach Zakładu PKN ORLEN przyłączył się w 1999 roku do odbudowy krajowej populacji sokoła wędrownego na drodze osiedlania ptaków w środowisku stwarzającym dogodne warunki ich egzystencji. Rozpoczęła się wówczas współpraca z Radą Programu „Restytucji Sokoła Wędrownego w Polsce”, która od 2002 roku jest „Stowarzyszeniem na Rzecz Dzikich Zwierząt SOKÓŁ”. Stowarzyszenie skupia wokół siebie najlepsze w kraju ośrodki prowadzące hodowlę i reintrodukcję sokoła wędrownego.

stowarzyszenie-sokol.jpgW roku 1999 w PKN ORLEN umieszczono dwie budki lęgowe na wysokich kominach: Zakładowej Elektrociepłowni i Instalacji Clausa. Pierwszy lęg ptaków odnotowano w maju 2002 roku. Na przestrzeni lat 2002 – 2015 na terenie PKN ORLEN na świat przyszły już 42 pisklęta sokoła wędrownego. Zdaniem sokolników na terenie zakładu produkcyjnego w Płocku znajduje się najdłużej produktywne stanowisko w Polsce, gdyż nieprzerwanie każdego roku przez 14 lat ptaki wyprowadzają młode, co dla tego gatunku jest rzadkością. Zwykle po trzech - czterech latach następuje przerwa.
Bytowanie sokołów w obrębie Firmy podlega całorocznej obserwacji polegającej na przeglądzie budek lęgowych, sporządzeniu dokumentacji filmowej i fotograficznej gniazdującego sokoła wędrownego oraz obrączkowaniu piskląt. Dwukrotnie, w latach 2009 i 2013 pracownicy ORLEN w ramach zorganizowanych konkursów nadawali imiona wyklutym pisklętom. W roku 2010 dzięki założonym nadajnikom możliwe było śledzenie ich wędrówek.
 
Za realizowany Program Restytucji Sokoła Wędrownego PKN ORLEN został nagrodzony w konkursie „Panteon Polskiej Ekologii” w kategorii „Instytucja wspomagająca realizację projektów na rzecz ochrony środowiska – Ratujemy sokoła wędrownego.”
 

 
Sokół Wędrowny w PKN ORLEN S.A.

W roku 2014 z inicjatywy Koncernu na skwerze w centrum Płocka, powstała ścieżka edukacyjna poświęcona gniazdującemu na terenie zakładu sokołowi wędrownemu składająca się z pięciu tablic informacyjnych, modelu sokoła wędrownego naturalnych rozmiarów oraz sztucznego gniazda identycznego z tymi, które umieszczone są obecnie na kominach płockiego zakładu rafineryjno-petrochemicznego. Dzięki temu zwiedzający i odpoczywający w parku mają możliwość zobaczenia naturalnych rozmiarów budki lęgowej, a w niej sztucznych jaj sokoła.
 
Zobacz także...

Szczegółowe informacje o sokole wędrownym, historii gniazda, rozwoju programu i samym „Stowarzyszeniu na Rzecz Dzikich Zwierząt SOKÓŁ” można znaleźć na stronie internetowej www.peregrinus.pl.

Na przełomie 2015/2016 roku zainstalowana została nowa budka lęgowa na kominie Instalacji Odsiarczania Spalin wyposażona w termometr i kamery umożliwiające ciągły monitoring sokoła. Ptaki znalazły nową budkę i złożyły dwa jaja. Mimo to nie miały własnego potomstwa. W tej sytuacji Stowarzyszenie SOKÓŁ podjęło decyzję, o zastosowaniu tzw. adopcji własnej. W maju 2016 r. do gniazda podłożono trzy młode samce pochodzące z hodowli. Wcześniej ptaki zaobrączkowano: obrączkami ornitologicznymi koloru żółtego, przewidzianymi dla ptaków z lęgów na terenach miejskich/zabudowanych oraz obserwacyjnymi koloru czarnego, przewidzianymi dla ptaków reintrodukowanych. Obrączki obserwacyjne mają duże litery i cyfry, dzięki czemu można je odczytać na odległość przy użyciu sprzętu optycznego.
Dotychczas młode sokoły, które wykluły się na terenie ORLENU (od 2002 r. do 2015 r. łącznie 42 pisklęta), miały obrączki ornitologiczne koloru niebieskiego, co oznaczało ptaki dzikie.
Adopcja przebiegła bez komplikacji. Sokoły zaakceptowały młode. Z informacji sokolnika wynika, że na terenie ORLENU jest wciąż ta sama para sokołów, która po raz pierwszy wydała na świat młode w 2002 r. Para wyprowadzała pisklęta nieprzerwanie przez 14 lat. W tym roku po raz pierwszy, mimo złożenia dwóch jaj, nie ma własnych młodych. Adopcja była więc najlepszym rozwiązaniem. Istnieje szansa, że w przyrodzie będzie o trzy sokoły więcej. Dokonanie adopcji nie byłoby możliwe, gdyby nie uruchomiony w 2015/2016 podgląd gniazda on-line.
Szczegółowe informacje o sokole wędrownym, historii gniazda, rozwoju programu i samym „Stowarzyszeniu na Rzecz Dzikich Zwierząt SOKÓŁ” można znaleźć na stronie internetowej www.peregrinus.pl.

 
Nagrody i wyróżnienia

Inwestowanie w innowacyjne i ekologiczne technologie oraz podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników przynoszą korzyści i przewagę konkurencyjną na rynku. Działania te z pewnością przyczyniają się do zmniejszenia wpływu na środowisko. Dostrzegane są również przez ekspertów oceniających działalność Koncernu. Dowodem są zdobywane nagrody i wyróżnienia.

W roku 2014 po raz kolejny PKN ORLEN otrzymał wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Panteon Polskiej Ekologii” w kategorii przedsiębiorstwo. Jury konkursu nagrodziło realizowany przez Spółkę projekt budowy Instalacji katalitycznego Odazotowania Spali na kotłach K7 i K8 w Zakładowej Elektrociepłowni. Koncern otrzymał także dyplom za udział w IV edycji konkursu „Ekoodpowiedzialni w Biznesie”.

Z kolei stacje benzynowe ORLEN zostały uhonorowane Godłem Marki Najbardziej Przyjaznej Środowisku” w ogólnoeuropejskim sondażu konsumenckim European Trusted Brands 2014. Koncern już od ponad dekady jest nagradzany w przeprowadzanym wśród klientów corocznym badaniu.
Szerzenie wiedzy na tematy środowiskowe wśród społeczności lokalnej, a zwłaszcza wśród najmłodszych zostało pozytywnie odebrane, docenione i uhonorowane tytułem „Optymistycznego Przyjaciela Przedszkola”, który otrzymał Dyrektor Biura Ochrony Środowiska. Natomiast Redakcja miesięcznika „Ekologia i Rynek” przyznała PKN ORLEN tytuł „Mecenasa Edukacji Ekologicznej” w uznaniu znaczącej roli w zakresie działań edukacyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska naturalnego.

dyplom1.pngdyplom4.png

dyplom2.pngdyplom3.png

W roku 2015 PKN ORELN S.A. otrzymał tytuł „Promotor ekologii” w XV Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” za działalność edukacyjną oraz szereg działań w zakresie optymalizacji wpływu na środowisko. Jest to już kolejna nagroda przyznana PKN ORLEN za działalność w obszarze ekologii. W ramach konkursu „Przyjaźni Środowisku” Koncern otrzymał „Europejską Nagrodę Ekologiczną” (edycja XIII konkursu) oraz tytuł „Partnera Polskiej Ekologii” w kategorii Przedsiębiorstwa (edycja XII).
Ponadto Dyrektor Biura Ochrony Środowiska PKN ORLEN otrzymał tytuły „Wyróżniony inżynier” w kategorii nauka, XXI edycji ogólnopolskiego plebiscytu magazynu „Przegląd Techniczny”.

Działalność edukacyjna i informacyjna 

Działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie ochrony środowiska prowadzona jest na rzecz szeroko pojętej społeczności lokalnej, w tym mieszkańców regionu i miasta Płocka, instytucji i organów administracji publicznej, studentów uczelni wyższych, uczniów szkół oraz pracowników Zakładu i Spółek Grupy Kapitałowej ORLEN.
Działania dotyczą m.in.:

 • współpracy z przedstawicielami uczelni wyższych, w tym organizacji praktyk i staży studenckich,
 • przekazywania informacji w sposób praktyczny, poprzez organizację wycieczek do zakładu produkcyjnego PKN ORLEN i zapoznawaniu uczestników z jego specyfiką
 • czynnego uczestnictwa w seminariach, konferencjach i szkoleniach tematycznych, w których prezentowana jest i przekazywana wiedza na temat działań ekologicznych Koncernu.
 • przygotowywania zagadnień prezentowanych w publikacjach ekologicznych, w prasie branżowej i Internecie i intranecie.
 • prelekcji podczas posiedzeń Rady Miasta/Powiatu i prezentacji informacji dotyczących oddziaływania zakładu na poszczególne komponenty środowiska oraz działań, jakie Spółka realizuje w celu minimalizacji tego oddziaływania.

W celu przybliżenia zagadnień dotyczących monitoringu powietrza i wzrostu świadomości ekologicznej wśród uczniów przygotowano, w roku 2014, prezentację lekcji pokazowej dotyczącej stacji monitoringu powietrza i metod pomiarowych.

 
Troska o powietrze atmosferyczne

Szeroki zakres informacji o działaniach środowiskowych zawiera  publikowany corocznie  Raport Środowiskowy GK ORLEN.

 

 ​

​​​​​

NASZE MARKI