Zobacz także:
ORLEN dla Płocka

ORLEN – DOBRY SĄSIAD

    Pragniemy, aby PKN ORLEN był dla mieszkańców Płocka nie tylko Firmą przyczyniającą się do gospodarczego rozwoju miasta, ale także dobrym sąsiadem i cenionym członkiem społeczności. Z tego też względu konsekwentnie wdrażamy zasady społecznej odpowiedzialności.
Na specjalne podkreślenie zasługuje z pewnością fakt zadeklarowania w misji Koncernu działania z zachowaniem zasad ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności biznesu. Co też czynimy w życiu codziennym.
Namacalnym tego dowodem jest aktywny udział Firmy w życiu Płocka, miasta szczególnie nam bliskiego, będącego siedzibą Koncernu, miejsca gdzie żyją i pracują nasi pracownicy, gdzie los wielu rodzin już od pokoleń jest związany z Koncernem.

 ORLEN dla Plocka - ulotka.pdf

   

Jesteśmy jednym z liderów na polskim rynku pracy i największym pracodawcą na Mazowszu. W samym tylko kompleksie rafineryjno-petrochemicznym w Płocku pracuje ponad kilka tysięcy osób. Inwestycje, bieżące remonty i przeglądy oraz prace serwisowe wykonywane przez firmy na rzecz Spółki to kolejne miejsca pracy.

Koncern przyczynia się do rozwoju Płocka, nie tylko wspierając czy wspomagając finansowo różnorodne lokalne inicjatywy, ale także poprzez podatki i opłaty wnoszone do miejskiej kasy.
Wśród naszych priorytetowych obszarów działania na rzecz miasta znajdują się m.in:

  • zdrowie i bezpieczeństwo
  • edukacja
  • dziedzictwo narodowe
  • promocja sportu
  • wydarzenia kulturalne

PKN ORLEN przyczynia się także do realizacji cennych inicjatyw ekonomicznych służących rozwojowi miasta.

Fundusze grantowe

Ważnym wspólnym przedsięwzięciem, podjętym w 2002 roku, realizowanym we współpracy z miastem Płock i UNDP, był projekt Partnerstwa Międzysektorowego pn. „Forum dla Płocka”. Projekt wykorzystywał formułę partnerstwa publiczno-prywatnego. Zaangażowanie Koncernu w „Forum dla Płocka” odzwierciedlało przede wszystkim nową wizję PKN ORLEN, który w długofalowe plany własnego rozwoju wpisał budowanie pozytywnych relacji ze społecznością lokalną, działanie na rzecz środowiska naturalnego i dbanie o własnych pracowników.

Kolejnym krokiem było utworzenie w 2003 roku Funduszu Grantowego dla Płocka, stanowiącego mechanizm współfinansowania działań podejmowanych przez płockie organizacje społeczne na rzecz realizacji celów strategii zrównoważonego rozwoju miasta. Wspierał inicjatywy obywatelskie, aktywizował podmioty posiadające ograniczone środki finansowe na działalność własną, wzmacniał zaangażowanie społeczne, promował nowatorskie projekty.

Kontynuatorem działań na rzecz społeczności lokalnych jest powołana w roku 2005 fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka”, której Koncern jest jednym z fundatorów. Wspiera ona m.in. inicjatywy na rzecz podwyższania wykształcenia płocczan, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu, podnoszenia bezpieczeństwa, poprawy stanu ochrony oraz promocji zdrowia.

Park nowych możliwości

    Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny to wspólne przedsięwzięcie władz samorządowych Miasta Płocka i PKN ORLEN. Jego celem jest zbudowanie spójnego i funkcjonalnego modelu, w którym badania oraz wiedza przyczyniają się do rozwoju nowoczesnych technologii, które efektywnie wykorzystane w przemyśle, przyczynią się w efekcie do tworzenia nowych miejsc pracy.

Władze samorządowe i kierownictwo Koncernu zdecydowały o wspólnej realizacji projektu z uwagi na jego nowatorski charakter, stymulowanie rozwoju wiedzy i nauki, korzyści biznesowe oraz dążąc do tworzenia w Płocku nowych, atrakcyjnych miejsc pracy. 

Od grudnia 2006 roku program rozwoju PPPT znajduje się na liście najważniejszych inwestycji województwa mazowieckiego, stanowiąc jednocześnie jeden z priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Planowane są kolejne inwestycje o łącznej wartości blisko 240 milionów zł. Przedsięwzięcie jest szansą dla rozwoju konkurencyjności regionu płockiego.

Przyjaźni środowisku

    PKN ORLEN przywiązuje szczególną wagę do ochrony środowiska naturalnego, bezpieczeństwa pracowników, współpracowników i osób mieszkających w sąsiedztwie Koncernu.

Wszelkie zdarzenia mogące mieć wpływ na środowisko zgłaszane są w systemie Zakładowej Inspekcji Ekologicznej i monitorowane przez wyznaczone służby. Systemem objęte są również  instalacje innych operatorów na terenie Zakładu. Każda interwencja jest bardzo starannie analizowana, a wnioski służą ciągłemu ulepszaniu systemu. Koncern systematycznie buduje nowe i doskonali istniejące elementy bezpieczeństwa procesowego, czyli bezpieczeństwa funkcjonowania instalacji produkcyjnych. 

 

 

 

 ​

 ​

​​​​​

NASZE MARKI