Zobacz także:
ZDO1
POWRÓT DO PIERWSZEJ STRONY
​LP. ​ ​                                                                                 INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W REJESTRZE
​1 Nazwa zbioru danych; Zbiór Uczestników Programu Lojalnościowego VITAY
​2 Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany; Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Płock 09-411 ul. Chemików 7  REGON: 610188201
​3 Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 3la ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takego podmiotu;
​4 Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; Dane osobowe zostały powierzone na podstawie stosownej umowy powierzenia danych osobowych.​
​5 Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 1) Zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących, Ustawa o ochronie danych osobowych. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
2) Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, w zakresie przepisów Ustawy o szczególnych warunkach sprzedazy konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 141 poz. 1176).
3) Przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. (marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych)​
​6 Cel przetwarzania danych w zbiorze;​ Umieszczenie i przetwarzanie danych osobowych w informatycznej bazie danych PKN ORLEN S.A. dla celów akcji promocyjnej "Program VITAY", polegającej na nagradzaniu uczestników Programu, dokonujących zakupów towarów lub usług na stacjach paliw PKN ORLEN S.A. lub zakupów towarów i usług innych firm działających jako Partnerzy w Programie VITAY oraz zapewnienie obsługi reklamacji uczestników Programu.
Dane osobowe Uczestników Zarejestrowanych, którzy wyrazili odrębną zgodę (zgoda na przetwarzanie danych w promocji i marketingu Partnerów VITAY, zgoda na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (przetwarzanie danych w celach Newsletter i SMS)), przetwarzane są także dla celów marketingowych w tym związanych z programami partnerskimi Programu VITAY
Dane osobowe Uczestników Zarejestrowanych, którzy wyrazili odrębną zgodę na dedykowaną ofertę handlową (zgoda na profilowanie), przetwarzane są także dla celów określenia przez PKN ORLEN S.A. osobistych preferencji, zachowań i postaw na potrzeby przygotowania oraz zaprezentowania Uczestnikom Zarejestrowanym indywidualnej oferty marketingowej, a także na przetwarzanie danych osobowych w celu polepszenia jakości usług świadczonych drogą elektroniczną przez PKN ORLEN S.A. (w tym do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Uczestnika Zarejestrowanego).​
​7 Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; Uczestnicy Programu VITAY
​8 Zakres danych przetwarzanych w zbiorze; Imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, wykształcenie, nr telefonu, płeć, adres e-mail, preferencje dotyczące stacji na których klient dokonuje zakupów paliwa, firma w której klient ubezpiecza swój samochód, nr karty uczestnika Programu VITAY, dane dotyczące transakcji dokonywanych przez uczestnika na stacjach paliw, informacje na temat odbioru nagród, saldo punktowe karty, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody - token autoryzacyjny użytkownika aplikacji mobilnej, unikalny identyfikator instalacji aplikacji, informacje na temat zgody na lokalizację.​
​9 Sposób zbierania danych do zbioru w szczególności informacja czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą; Od osób, których dane dotyczą. Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.
​10 Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja czy dane ze zbioru są udostępniane  podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa; Dane nie są udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
​11 Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane; Dane nie są przekazywane do odbiorców danych
​12 Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego; Dane nie są przekazywane do państw trzecich
​13 Data wpisania zbioru do rejestru; 01.06.2015 r.
​14 Data dokonania ostatniej aktualizacji; ​01.02.2016 r. ​
 

NASZE MARKI