Zobacz także:
ZDO2

POWRÓT DO PIERWSZEJ STRONY

​LP. ​ ​                                                                                 INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W REJESTRZE
​1 ​Nazwa zbioru danych; ​Zbiór Kontroli Dostępu
​2 Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany; Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Płock 09-411 ul. Chemików 7  REGON: 610188201
​3 Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 3la ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takego podmiotu;
​4 Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; Dane osobowe zostały powierzone na podstawie stosownej umowy powierzenia danych osobowych.​
​5 Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; ​Art. 23 ust. 1 pkt.2 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ustawa o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. ​
​6 Cel przetwarzania danych w zbiorze; Weryfikacja tożsamości osób korzystających z kart identyfikacyjnych w procesie kontroli dostępu związanego z:​
- obsługą ruchu osobowego i materiałowego na terenie obiektów PKN ORLEN S.A. oraz podmiotów mających siedzibę na tym terenie
- zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia
- kontrolą dostępu do pomieszczeń biurowych poprzez system depozytariuszy kluczy
​7 Opis kategorii osób, których dane sa przetwarzane w zbiorze; Pracownicy, goście,  osoby przebywające na terenie PKN ORLEN S.A.
​8 Zakres danych przetwarzanych w zbiorze; Nazwisko, imię, zdjęcie do przepustki, płeć, PESEL, imię ojca, adres zamieszkania lub pobytu, numer komputerowy, numer karty identyfikacyjnej, wizerunek przetwarzany w systemie monitoringu związany z kontrolą dostępu, w systemie depozytariuszy kluczy, rodzaj pojazdu, marka, model i numer rejestracyjny samochodu, seria i numer dowodu osobistego, seria i numer paszportu, seria i numer prawa jazdy, numer legitymacji służbowej.​
​9 Sposób zbierania danych do zbioru w szczególności informacja czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą; Od osób, których dane dotyczą. 
​10 Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja czy dane ze zbioru są udostępniane  podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa; Dane nie są udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
​11 Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane; Dane nie są przekazywane do odbiorców danych
​12 Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego; Dane nie są przekazywane do państw trzecich
​13 Data wpisania zbioru do rejestru; 01.06.2015 r.
​14 Data dokonania ostatniej aktualizacji;
 ​​

NASZE MARKI