Zobacz także:
ZDO3

POWRÓT DO PIERWSZEJ STRONY

​LP. ​ ​                                                                                 INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W REJESTRZE
​1 ​Nazwa zbioru danych; Zbiór Danych Osobowych Kierowców odbierających produkty z Terminali Paliw.
​2 Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany; Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Płock 09-411 ul. Chemików 7  REGON: 610188201
​3 Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 3la ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takego podmiotu;
​4 Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; Dane osobowe zostały powierzone na podstawie stosownej umowy powierzenia danych osobowych.
​5 Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; • Art. 23 ust.1 pkt 1 Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.;
• Art. 23 ust.1 pkt 2 (w związku z art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz.U. Nr 7 z 2002 r., poz. 58 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego  (Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2004 r.), Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 92, poz. 884 z 2004 r.), Ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz.U. Nr 50, poz. 601 z 2000 r.), Ustawą z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, poz. 1671 z 2002 r. z późn. zmianami), Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. Nr 145  poz. 1221 z 2005 r.);
• Art. 23 ust. 1 pkt 5.
​6 Cel przetwarzania danych w zbiorze; Weryfikacja tożsamości kierowców korzystających z kart identyfikacyjnych w procesie planowania i realizacji odbiorów produktów z Terminali Paliw w celu:
1. realizacji kontraktów i umów zawartych przez PKN ORLEN S.A.,
2. zapewnienia bezpieczeństwa Terminali Paliw
​7 Opis kategorii osób, których dane sa przetwarzane w zbiorze; Kierowcy odbierający produkty z Terminali Paliw
Klienci - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą​
​8 Zakres danych przetwarzanych w zbiorze;
1. Dane kierowców:
a. Nazwisko kierowcy,
b. Imię kierowcy,
c. Numer dokumentu osobistego kierowcy,
d. Typ dokumentu osobistego kierowcy,
e. Datę ważności dokumentu osobistego kierowcy,
f. Organ wydający dokument osobisty kierowcy,
g. Numer zaświadczenia ADR kierowcy,
h. Datę ważności zaświadczenia ADR kierowcy,
i. Numer zaświadczenia TDT,
j. Numer prawa jazdy kierowcy,
k. Datę ważności prawa jazdy kierowcy,,
l. Numer karty kierowcy,
m. Numer PESEL

2. Dane Klientów:
a. imię, nazwisko
b. NIP, REGON
c. dane adresowe
d. nr telefonu, mail                                                                                                       
                                                                                                 
​9 Sposób zbierania danych do zbioru w szczególności informacja czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą; Od osób, których dane dotyczą. Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.
​10 Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja czy dane ze zbioru są udostępniane  podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa; Dane nie są udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
​11 Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane; Dane nie są przekazywane do odbiorców danych
​12 Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego; Dane nie są przekazywane do państw trzecich
​13 ​Data wpisania zbioru do rejestru; 01.06.2015 r.
​14 ​Data dokonania ostatniej aktualizacji;
 

NASZE MARKI