Dobre praktyki GPW

Jako spółka publiczna, notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych stosujemy się do zbioru zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2016”, obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku. PKN ORLEN S.A. spełnia wszystkie zasady zawarte w tym dokumencie.

Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016​

PRZESTRZEGANIE ZASAD DOBRYCH PRAKTYK

Jeśli którakolwiek z zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych” zostanie przez nas naruszona, przekazujemy wówczas do publicznej wiadomości raport bieżący na ten temat.
Zobacz: Raport bieżący nr 1 CG/2013

BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA

Zgodnie z zasadami „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych” informujemy, iż na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej i Statutu PKN ORLEN S.A. wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonywany jest przez Radę Nadzorczą po przedstawieniu rekomendacji przez Komitet Audytowy. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki wymaga zgody co najmniej połowy niezależnych członków Rady Nadzorczej.

 W dniu 20 grudnia 2018 roku Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. dokonała wyboru Deloitte  Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa do przeprowadzenia przeglądów śródrocznych sprawozdań finansowych oraz badania jednostkowych sprawozdań finansowych PKN ORLEN i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy za lata 2019-2021.​

W celu bieżącego ograniczania ryzyk związanych z procesem sporządzania sprawozdań finansowych poddawane są one weryfikacji przez audytora co kwartał, a zatem częściej niż wynika to z obowiązujących przepisów. W przypadku sprawozdania za I kwartał, półrocze i III kwartał audytor dokonuje przeglądu, natomiast w przypadku sprawozdania rocznego jest ono poddawane badaniu.


ROCZNE RAPORTY DOTYCZĄCE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

Zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz Regulaminem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, co roku publikujemy raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w PKN ORLEN S.A. Raport ten stanowi załącznik do sprawozdania Zarządu z działalności Spółki z dany rok obrotowy, czyli część rocznego sprawozdania finansowego.

Rok Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w PKN ORLEN S.A.
2005  Pobierz [298 KB]
2006  Pobierz [291 KB]
2007  Pobierz [146 KB]
 Pobierz zaktualizowane[229 KB]
2008  Pobierz [150 KB]
2009  Pobierz
2010  Pobierz
2011 Pobierz
2012 Pobierz
2013 Pobierz
2014 Pobierz
​2015 Pobierz
​2016 Pobierz​
​​2017 ​Pobierz​
​2018 Pobierz
​2019 Pobierz
​2020 ​Pobierz​

 

POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI
 
W PKN ORLEN S.A. kwestie związane z zarządzaniem różnorodnością uregulowane są w poniższych dokumentach obowiązujących w Spółce:
• Regulamin Pracy dla PKN ORLEN;
• Wartości i zasady postępowania PKN ORLEN;
• Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników PKN ORLEN;
• Polityka zarządzania potencjałem Pracowników Grupy ORLEN;
• Strategia CSR dla PKN ORLEN (zapisy w zakresie zarządzania rozwojem i różnorodnością);
• Polityka określająca warunki i zasady pracy osób niepełnosprawnych w PKN ORLEN;
• Polityka zasad udzielania pomocy pracownikom PKN ORLEN w sytuacjach kryzysowych;
• Odrębny wewnętrzny akt organizacyjny w sprawie Projektu Pracodawca Przyjazny Rodzinie.
 
Celami działań związanymi z zarządzaniem różnorodnością są:
• równe traktowanie pracowników w zatrudnieniu oraz zakaz dyskryminacji,
• poszanowanie dla różnorodności,
• zarządzanie różnicami kulturowymi,
• otwartość na zatrudnianie osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych marginalizacją na rynku pracy,
• wspieranie inicjatyw pracowniczych związanych z praktykami równościowymi w firmie,
• polityka wynagradzania i premiowania,
• standardy zatrudniania i wynagradzania oddelegowanych pracowników, tj. ekspatów i inpatów,
• dostosowanie miejsc pracy do potrzeb pracowników (np. osób z niepełnosprawnościami, matek karmiących),
• wsparcie dla grup znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
• działania wspierające godzenie życia zawodowego i prywatnego (tzw. Programy Work-Life Balance).
 
Ponadto polityka różnorodności w PKN ORLEN realizowana jest poprzez następujące działania:
• organizacja szkoleń zawierających tematykę zarządzania różnorodnością,
• przeprowadzanie kampanii informacyjnej dotyczącej budowania świadomości nt. niepełnosprawności w miejscu pracy uwzględniając spotkania informacyjno-konsultacyjne dla pracowników PKN ORLEN i Spółek z Grupy ORLEN, dyżury ze specjalistą w tym zakresie
• wolontariat pracowniczy,
• uwzględnianie aspektów dot. różnorodności w procesach i narzędziach HR (m.in.: rekrutacja, szkolenia i rozwój, wynagradzanie) oraz kształtowaniu kultury organizacyjnej,
• warsztaty dla ekspatów w zakresie zarządzania różnicami kulturowymi,
• cykliczne przeprowadzanie wśród pracowników badania zaangażowania i satysfakcji z pracy,
• powołanie zespołu koordynującego przeciwdziałanie mobbingowi (Komisja Antymobbingowa powoływana przez pracodawcę do rozpatrywania skarg na wypadek zaistnienia w Spółce zachowań mobbingowych),
• powołanie funkcji Rzecznika ds. Etyki, do którego można zgłaszać naruszenia „Wartości i zasad postępowania PKN ORLEN S.A.” (czyli dotyczących także dyskryminacji i mobbingu),
• powołanie Komitetu Kapitału Ludzkiego, który opiniuje, zatwierdza/przekazuje do zatwierdzenia przez Zarząd PKN ORLEN i monitoruje przestrzeganie „Wartości i zasad postępowania PKN ORLEN S.A.” w szczególności rozpatruje istotne naruszenia, podejmuje działania naprawcze, wydaje wytyczne a także rozpatruje istotne zagadnienia dotyczące kwestii etycznych.
W skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej PKN ORLEN wchodzą członkowie z wykształceniem m.in. w zakresie prawa, ekonomii i chemii oraz różnorodnym doświadczeniem zawodowym.
Na 31 grudnia 2019 roku w skład Zarządu Spółki wchodziło 5 mężczyzn i 1 kobieta, a w skład Rady Nadzorczej wchodziło 6 kobiet i 4 mężczyzn. Struktura wiekowa członków Rady Nadzorczej przedstawiała się następująco: 40-49 lat - 6 osób, 50-60 lat - 1 osoba, powyżej 60 lat - 3 osoby.

 

Więcej informacji na temat dobrych praktyk na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych można znaleźć na stronie internetowej www.gpw.pl​.
​​

NASZE MARKI