Dobre praktyki GPW

Jako spółka publiczna, notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych stosujemy się do zbioru zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2016”, obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku. PKN ORLEN S.A. spełnia wszystkie zasady zawarte w tym dokumencie.

Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016​

PRZESTRZEGANIE ZASAD DOBRYCH PRAKTYK

Jeśli którakolwiek z zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych” zostanie przez nas naruszona, przekazujemy wówczas do publicznej wiadomości raport bieżący na ten temat.
Zobacz: Raport bieżący nr 1 CG/2013

BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA

Zgodnie z zasadami „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych” informujemy, iż na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej i Statutu PKN ORLEN S.A. wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonywany jest przez Radę Nadzorczą po przedstawieniu rekomendacji przez Komitet Audytowy. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki wymaga zgody co najmniej połowy niezależnych członków Rady Nadzorczej.

Podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania jednostkowych sprawozdań finansowych PKN ORLEN S.A. i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej ORLEN za lata 2017 i 2018, zgodnie z decyzją Rady Nadzroczej Spółki z 15 grudnia 2016 roku, jest Deloitte Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie Al. Jana Pawła 22, 00-133 Warszawa.
Zobacz: Raport bieżący nr 276/2016

W celu bieżącego ograniczania ryzyk związanych z procesem sporządzania sprawozdań finansowych poddawane są one weryfikacji przez audytora co kwartał, a zatem częściej niż wynika to z obowiązujących przepisów. W przypadku sprawozdania za I kwartał, półrocze i III kwartał audytor dokonuje przeglądu, natomiast w przypadku sprawozdania rocznego jest ono poddawane badaniu.


ROCZNE RAPORTY DOTYCZĄCE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

Zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz Regulaminem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, co roku publikujemy raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w PKN ORLEN S.A. Raport ten stanowi załącznik do sprawozdania Zarządu z działalności Spółki z dany rok obrotowy, czyli część rocznego sprawozdania finansowego.

Rok Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w PKN ORLEN S.A.
2005  Pobierz [298 KB]
2006  Pobierz [291 KB]
2007  Pobierz [146 KB]
 Pobierz zaktualizowane[229 KB]
2008  Pobierz [150 KB]
2009  Pobierz
2010  Pobierz
2011 Pobierz
2012 Pobierz
2013 Pobierz
2014 Pobierz
​2015 Pobierz
​2016 Pobierz​
​​2017 ​Pobierz​

 

POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI

W PKN ORLEN S.A. kwestie związane z zarządzaniem różnorodnością uregulowane są w poniższych dokumentach obowiązujących w Spółce:

 • ​Regulamin Pracy dla PKN ORLEN S.A.
 • Wartości i zasady postępowania PKN ORLEN S.A.
 • Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników PKN ORLEN S.A.
 • Polityka zarządzania potencjałem Pracowników Grupy Kapitałowej ORLEN na lata 2013 – 2017.
 • Strategia CSR dla PKN ORLEN (zapisy w zakresie zarządzania rozwojem i różnorodnością).
 • Odrębny wewnętrzny akt organizacyjny w sprawie realizacji Polityki określającej warunki i zasady pracy osób niepełnosprawnych w PKN ORLEN S.A.
 • Odrębny wewnętrzny akt organizacyjny w sprawie wprowadzenia w PKN ORLEN S.A. zasad udzielania wsparcia pracownikom w kryzysowych sytuacjach życiowych.
 • Odrębny wewnętrzny akt organizacyjny w sprawie Projektu Pracodawca Przyjazny Rodzinie.

 

Celami działań związanymi z zarządzaniem różnorodnością są:

 • równe traktowanie pracowników w zatrudnieniu oraz zakaz dyskryminacji,
 • poszanowanie dla różnorodności,
 • zarządzanie różnicami kulturowymi,
 • otwartość na zatrudnianie osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych marginalizacją na rynku pracy,
 • wspieranie inicjatyw pracowniczych związanych z praktykami równościowymi w firmie,
 • polityka wynagradzania i premiowania,
 • standardy zatrudniania i wynagradzania oddelegowanych pracowników, tj. ekspatów i inpatów,
 • dostosowanie miejsc pracy do potrzeb pracowników (np. osób z niepełnosprawnościami, matek karmiących),
 • wsparcie dla grup znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 • działania wspierające godzenie życia zawodowego i prywatnego (tzw. Programy Work-Life Balance).

 

Ponadto polityka różnorodności w PKN ORLEN S.A. realizowana jest poprzez następujące działania:

 • organizacja szkoleń zawierających tematykę zarządzania różnorodnością,
 • wolontariat pracowniczy,
 • uwzględnianie aspektów dot. różnorodności w procesach i narzędziach HR (m.in.: rekrutacja, szkolenia i rozwój, wynagradzanie) oraz kształtowaniu kultury organizacyjnej,
 • warsztaty dla ekspatów w zakresie zarządzania różnicami kulturowymi,
 • przeprowadzanie wśród pracowników badania zaangażowania i satysfakcji z pracy,
 • powołanie zespołu koordynującego przeciwdziałanie mobbingowi (Komisja Antymobbingowa powoływana przez Pracodawcę do rozpatrywania skarg na wypadek zaistnienia w Spółce zachowań mobbingowych)
 • Powołanie funkcji Rzecznika d.s. Etyki, do którego można zgłaszać naruszenia „Wartości i zasad postępowania PKN ORLEN S.A.”(czyli dotyczących także dyskryminacji i mobbingu)
 • Powołanie Komitetu Kapitału Ludzkiego, który opiniuje, zatwierdza/przekazuje do zatwierdzenia przez Zarząd PKN ORLEN S.A. i monitoruje przestrzeganie „Wartości i zasad postępowania PKN ORLEN S.A.” w szczególności rozpatruje istotne naruszenia, podejmuje działania naprawcze, wydaje wytyczne a także rozpatruje istotne zagadnienia dotyczące kwestii etycznych.

Więcej informacji na temat dobrych praktyk na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych można znaleźć na stronie internetowej www.gpw.pl​.
​​

NASZE MARKI