Kwity depozytowe

 Od 1999 roku akcje PKN ORLEN notowane były w formie Globalnych Kwitów Depozytowych (GDR) na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Jednostką transakcyjną na giełdzie londyńskiej był 1 GDR, na który przypadały dwie akcje PKN ORLEN.

Od 2001 roku obrót kwitami depozytowymi odbywał się również w USA na pozagiełdowym rynku OTC. Jednostką transakcyjną w obrocie pozagiełdowym w USA był 1 Amerykański Kwit Depozytowy, czyli ADR (American Depositary Receipt), na który przypadały dwie akcje Koncernu.

W 2012 roku PKN ORLEN S.A. podjął decyzję o zakończeniu programu kwitów depozytowych ze względu na zmniejszające się zainteresowanie inwestorów tymi papierami wartościowymi.

29 listopada 2012 roku Spółka wysłała do The Bank of New York Mellon, depozytariusza kwitów depozytowych PKN ORLEN, wypowiedzenie umów depozytowych ustanawiających GDR-y oraz ADR-y.

Rozwiązanie umowy depozytowej ustanawiającej GDR-y nastąpiło z dniem 27 lutego 2013 roku (zobacz: raport bieżący nr 78/2013). W dniu rozwiązania umowy wyłączono GDR-y z notowań na oficjalnym rynku notowań oraz wycofano je z obrotu na Rynku Głównym Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

Rozwiązanie umowy ustanawiającej ADR-y nastąpiło 4 marca 2013 roku. Wówczas zakończył się także obrót ADR-ami (zobacz: raport bieżący nr 88/2013).

Informacje podstawowe

Kwity depozytowe w rozumieniu przepisów europejskich i prawa polskiego są papierami wartościowymi wystawianymi na rynku zagranicznym na podstawie akcji spółki notowanych w kraju jej siedziby.
Podstawowym celem emisji kwitów depozytowych jest umożliwienie instytucjom zagranicznym inwestycji w papiery wartościowe spółki, której siedziba znajduje się na terytorium obcego państwa. Prawa nabywców kwitów depozytowych nie różnią się znacznie od uprawnień nabywców akcji spółki – instrumenty te zapewniają ich właścicielom prawa majątkowe i korporacyjne jak w przypadku akcji. Prawa te realizowane są za pośrednictwem banku depozytowego – wystawcy kwitów depozytowych, będącego głównym podmiotem uczestniczącym w programie kwitów depozytowych.

NASZE MARKI