Podstawowe dane finansowe
Od:
Do:
Porównaj wskaźniki, max 3
Rodzaj wykresu
  • kwartał
  • pół roku
  • rok
Pobierz dane dla wszystkich wskaźników (od 2005)
Eksportuj dane do Excela (.csv)

Definicje:

1) ROACE = zysk operacyjny z ostatnich czterech kwartałów po opodatkowaniu / średni kapitał zaangażowany (kapitał własny + dług netto)

2) Dźwignia finansowa = dług netto / kapitał własny

3) Wskaźnik ogólnej płynności = aktywa obrotowe razem / zobowiązania krótkoterminowe razem

4) Wskaźnik płynności ""szybki"" = (aktywa obrotowe razem – zapasy) /  zobowiązania krótkoterminowe razem

5) Wskaźnik spłaty zadłużenia z CF operacyjnego = środki pieniężne netto z działalności operacyjnej/ kredyty i pożyczki

6) Wskaźnik cyklu zapasów w dniach = (średni stan zapasów/ koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów)* 365 dni

7) Wskaźnik cyklu należności w dniach = (średni stan należności z tytułu dostaw i usług netto / przychody ze sprzedaży netto)* 365 dni

8) Wskaźnik cyklu zobowiązań w dniach = ((średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług/ (koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów + zmiana stanu zapasów)) * 365 dni

9) Cykl konwersji gotówki  =  Wskaźnik cyklu zapasów w dniach + Wskaźnik cyklu należności w dniach - Wskaźnik cyklu zobowiązań w dniach

NASZE MARKI