Zobacz także:
Decyzja ZWZ PKN ORLEN S.A. w sprawie podziału zysku za 2019 rok
Nr 38/ 2020  | 05-06-2020
PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. w dniu 5 czerwca 2020 roku, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, postanowiło podzielić zysk netto Spółki za 2019 rok w wysokości 4 813 592 019,09 PLN w następujący sposób:

- kwotę 427 709 061,00 PLN przeznaczyć na wypłatę dywidendy (1,00 PLN na 1 akcję),
- pozostałą kwotę w wysokości 4 385 882 958,09 PLN przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. ustaliło:
- 14 lipca 2020 roku jako dzień dywidendy oraz 
- 28 lipca 2020 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki (427 709 061 akcji).

Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministrów Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Zarząd PKN ORLEN S.A.


Wróć do poprzedniej strony
Relacje Inwestorskie

Najświeższe informacje poprzez:

E-mail:


Notowania giełdowe
11-05-2021
PKN -0,67% 71,30
WIG -0,53% 62423,02
WIG20 -0,64% 2102,14
WIG30 -0,61% 2490,41
WIG-PALIWA -0,56% 6082,10
Dane z 15 minutowym opóźnieniem
Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel.  (+48) 24 256 81 80
fax. (+48) 24 367 77 11
e-mail:

 

NASZE MARKI