Zobacz także:
Wniosek akcjonariusza, Skarbu Państwa dotyczący ZWZ PKN ORLEN S.A. zwołanego na 14 czerwca 2019 roku
Nr 24/ 2019  | 13-06-2019
PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 12 czerwca 2019 roku wpłynął do Spółki wniosek akcjonariusza - Skarbu Państwa złożony na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, w którym akcjonariusz przedstawił projekt uchwały dotyczącej następującego punktu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 14 czerwca 2019 r.:
„Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu.”
 
Mając na względzie zgłoszony wniosek, Zarząd Spółki przedstawia proponowaną przez akcjonariusza zmianę Statutu Spółki:
 
Dotychczasowy § 8 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1
W skład Rady Nadzorczej wchodzi od sześciu do dziesięciu członków, w tym przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz.”
 
Zgłoszony przez Akcjonariusza wniosek wraz z projektem uchwały i uzasadnieniem są załączone do niniejszego raportu bieżącego.
 
Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem www.orlen.pl, zakładka relacje inwestorskie/walne zgromadzenie.
 
Patrz także: raport bieżący nr 14/2019 z 14 maja 2019 roku, raport bieżący nr 16/2019 z 20 maja 2019 roku, raport bieżący nr 17/2019 z 22 maja 2019 roku, raport bieżący nr 18/2019 z 24 maja 2019 roku, raport bieżący nr 19/2019 z 27 maja 2019 roku, raport bieżący nr 22/2019 z 7 czerwca 2019 roku,.
 
Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).
 
Zarząd PKN ORLEN S.A.
 

Wróć do poprzedniej strony
Relacje Inwestorskie

Najświeższe informacje poprzez:

E-mail:


Notowania giełdowe
05-08-2020
PKN 2,14% 54,52
WIG 1,25% 52334,68
WIG20 1,20% 1833,18
WIG30 1,52% 2107,32
WIG-PALIWA 2,98% 4820,48
Dane z 15 minutowym opóźnieniem
Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel.  (+48) 24 256 81 80
fax. (+48) 24 367 77 11
e-mail:

 

NASZE MARKI