Zobacz także:
Wniosek akcjonariusza, Skarbu Państwa dotyczący ZWZ PKN ORLEN S.A. zwołanego na 5 czerwca 2020 roku
Nr 35/ 2020  | 04-06-2020
PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 3 czerwca 2020 roku wpłynął do Spółki wniosek akcjonariusza - Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Aktywów Państwowych, zawierający propozycję zmian do opublikowanego projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5 czerwca 2020 roku w ramach punktu 17 porządku obrad: „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń.”
Zgłoszony przez akcjonariusza wniosek wraz z uzasadnieniem jest załączony do niniejszego raportu bieżącego.
Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem www.orlen.pl, zakładka relacje inwestorskie/walne zgromadzenie.

Patrz także: raport bieżący nr 29/2020 z 8 maja 2020 roku, raport bieżący nr 30/2020 z 8 maja 2020 roku oraz raport bieżący nr 34/2020 z 2 czerwca 2020 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Zarząd PKN ORLEN S.A.

​​

Wróć do poprzedniej strony
Relacje Inwestorskie

Najświeższe informacje poprzez:

E-mail:


Notowania giełdowe
21-04-2021
PKN 0,36% 66,44
WIG -0,60% 59032,91
WIG20 -0,69% 1974,04
WIG30 -0,64% 2341,43
WIG-PALIWA -0,18% 5805,42
Dane z 15 minutowym opóźnieniem
Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel.  (+48) 24 256 81 80
fax. (+48) 24 367 77 11
e-mail:

 

NASZE MARKI