Zobacz także:
Warunki emisji obligacji PKN ORLEN S.A. Serii A
28-05-2013


Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN”, „Spółka”) informuje o emisji pierwszej serii obligacji w ramach programu publicznych emisji obligacji, objętego prospektem emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 maja 2013 roku („Program”) oraz przekazuje ostateczne warunki oferty i ostateczne warunki emisji dla tej serii obligacji.

Obligacje będą oferowane w drodze oferty publicznej. W Serii A zaoferowanych zostanie do 2 000 000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela w formie zdematerializowanej poprzez rejestrację w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 100 PLN. Odsetki od obligacji będą naliczane codziennie od dnia rozpoczęcia ich sprzedaży, tj. cena emisyjna jednej obligacji, uwzględniając narastające odsetki, wzrasta w okresie zapisów w przedziale od 100,00 PLN do 100,20 PLN. Łączna wartość nominalna obligacji Serii A wyniesie do 200 000 000 PLN (słownie: dwieście milionów złotych).

Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa oparta będzie o sumę stopy WIBOR 6M i marży w wysokości 150 punktów bazowych. Odsetki od obligacji wypłacane będą w okresach półrocznych. Wykup obligacji nastąpi w terminie 4 lat.

Łączna wartość wszystkich zobowiązań Spółki, zgodnie z ostatnim opublikowanym jednostkowym sprawozdaniem finansowym za 1 kwartał 2013 roku, wynosi 18 768 mln PLN

Perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji należy oceniać na podstawie informacji przekazywanych przez PKN ORLEN S.A. jako spółkę publiczną, w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także na podstawie treści dokumentów informacyjnych, które będą publikowane w związku z emisją obligacji.

Do niniejszego raportu dołączono Ostateczne Warunki Oferty Obligacji Serii A, wraz z Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji Serii A oraz podsumowaniem prospektu dla Obligacji serii A.

Patrz także: raport bieżący nr 113/2013 z dnia 28 marca 2013 roku oraz raport bieżący nr 127/2013 z dnia 9 kwietnia 2013 roku.

Raport sporządzono na podstawie: art.24 ust.1, art. 54 ust. 3 oraz art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późniejszymi zmianami)

Zarząd PKN ORLEN S.A.

 

 

 

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie stanowią zaproszenia ani oferty sprzedaży, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczącej jakichkolwiek papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, ani zachęty do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia  transakcji dotyczących takich papierów wartościowych.

Spółka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za dokładność, kompletność i wykorzystywanie informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej, ani za ich uaktualnienie. Zamieszczenie informacji na niniejszej stronie internetowej nie może być traktowane jako udzielenie porady prawnej lub rekomendacji, a informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie mogą stanowić podstawy do podejmowania jakichkolwiek decyzji lub działań. W szczególności, faktyczne wyniki i zdarzenia mogą  istotnie różnić się od opinii, oczekiwań i innych stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych na niniejszej stronie internetowej.

Niektóre informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej mają charakter historyczny i mogą być nieaktualne. Wszystkie informacje historyczne powinny być traktowane jako aktualne na dzień ich pierwszego udostępnienia do publicznej wiadomości.

Niniejsza strona zawiera linki do innych stron internetowych. Spółka nie weryfikowała informacji i opinii zawartych na takich stronach internetowych i nie jest odpowiedzialna za treść informacji znajdujących się na takich stronach internetowych.

 


 Warunki emisji obligacji PKN ORLEN S.A. Serii A


Wróć do poprzedniej strony
Relacje Inwestorskie

Najświeższe informacje poprzez:

E-mail:


Notowania giełdowe
24-09-2021
PKN 3,22% 78,90
WIG -0,80% 70162,59
WIG20 -0,92% 2299,18
WIG30 -0,84% 2789,93
WIG-PALIWA 1,85% 6652,26
Dane z 15 minutowym opóźnieniem
Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel.  (+48) 24 256 81 80
fax. (+48) 24 367 77 11
e-mail:

 

NASZE MARKI