Zobacz także:
Przewidywane księgowe zdarzenia jednorazowe wpływające istotnie na dane finansowe 2020 roku wykazane w sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej ORLEN za 2020 rok
02-04-2021
PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2020 rok przewiduje ujęcie następujących zdarzeń księgowych o charakterze jednorazowym mających istotny wpływ na dane finansowe za 2020 rok:
Ujęcie odpisów i odwróceń aktualizujących wartość aktywów trwałych w ORLEN Upstream Sp. z o.o. o łącznej wartości netto około (803) mln PLN. Oszacowana kwota odpisów netto wynika z aktualizacji wyceny aktywów wydobywczych w ORLEN Upstream Polska i Orlen Upstream Kanada. Poziom odpisów wynika przede wszystkich z odnotowanego w 2020 roku istotnego spadku rynkowych cen aktywów wydobywczych w Kanadzie, spadku poziomu rezerw 2P wykazanych w Raporcie Rezerw dla aktywów kanadyjskich oraz wzrostu stóp dyskonta, odzwierciedlającego zwiększone ryzyko rynkowe związane z prowadzoną działalnością wydobywczą.  
Ujęcie odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych w ORLEN Lietuva o łącznej wartości około (81) mln PLN. Oszacowana kwota odpisów wynika z aktualizacji wyceny aktywów w oparciu o przeprowadzone testy na utratę wartości.
Ujęcie odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych w Unipetrol a.s. o łącznej wartości około (66) mln PLN. Oszacowana kwota wynika z odpisu aktualizującego aktywów PARAMO a.s. związanego z zatwierdzeniem nowej strategii działalności oraz decyzją o zamknięciu zakładu produkcyjnego w Kolin.
Łączy wpływ powyższych odpisów i odwróceń na wynik skonsolidowany Grupy ORLEN za rok 2020 wyniesie około (950) mln PLN

Ponadto PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2020 rok przewiduje ujęcie następujących zdarzeń księgowych o charakterze jednorazowym mających istotny wpływ na dane finansowe za 2020 rok:
Ujęcie odpisów aktualizujących wartość udziałów w ORLEN Upstream Sp. z o.o. o łącznej wartości około (1 218) mln PLN.
Ujęcie odpisów aktualizujących wartość udziałów w ORLEN Lietuva o łącznej wartości około (87) mln PLN.
Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość udziałów w ORLEN Oil Sp. z o.o. o łącznej wartości około 58 mln PLN.
Łączy wpływ powyższych odpisów i odwróceń na wynik jednostkowy PKN ORLEN za rok 2020 wyniesie około (1 247) mln PLN.

Zgodnie z informacją przekazaną w raporcie bieżącym nr 9/2021 z 25 marca 2021 roku PKN ORLEN S.A. opublikuje roczne sprawozdanie finansowe Grupy ORLEN za 2020 rok zawierające skonsolidowane sprawozdanie finansowe, jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy w dniu 15 kwietnia 2021 roku.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.


Wróć do poprzedniej strony
Relacje Inwestorskie

Najświeższe informacje poprzez:

E-mail:


Notowania giełdowe
21-04-2021
PKN 0,21% 66,34
WIG -0,37% 59164,38
WIG20 -0,68% 1974,29
WIG30 -0,39% 2347,36
WIG-PALIWA 0,00% 5816,05
Dane z 15 minutowym opóźnieniem
Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel.  (+48) 24 256 81 80
fax. (+48) 24 367 77 11
e-mail:

 

NASZE MARKI