Zobacz także:
Podpisanie umowy wspólnego przedsięwzięcia (ang. joint venture agreement) z NP BALTIC WIND B.V. w przedmiocie pozyskania inwestora branżowego do realizacji projektu budowy morskich elektrowni wiatrowych przez Baltic Power sp. z o.o.
29-01-2021

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 29 stycznia 2021 roku pomiędzy PKN ORLEN S.A., Baltic Power sp. z o.o. („Baltic Power”) oraz NP BALTIC WIND B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("NP BALTIC WIND B.V."), spółką z grupy kapitałowej Northland Power Inc, została podpisana umowa wspólnego przedsięwzięcia (ang. joint venture agreement) w przedmiocie pozyskania inwestora branżowego do realizacji wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego („Umowa”). Przedmiotem Umowy jest przygotowanie, budowa i eksploatacja przez Baltic Power morskiej farmy wiatrowej zlokalizowanej w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej na Morzu Bałtyckim o maksymalnej mocy do 1200 MW. Rozpoczęcie budowy morskiej farmy wiatrowej planowane jest w 2023 roku, a oddanie inwestycji do użytkowania planowane jest na rok 2026. Umowa została zawarta na 35 lat, po tym terminie przekształca się w umowę na czas nieokreślony.

Zgodnie z postanowieniami Umowy docelowo NP BALTIC WIND B.V. obejmie 49% udziałów w Baltic Power, pozostałe 51% udziałów w Baltic Power pozostanie w posiadaniu PKN ORLEN S.A. Jako część wkładów pieniężnych wnoszonych na pokrycie udziałów obejmowanych przez NP BALTIC WIND B.V. w Baltic Power, NP BALTIC WIND B.V. planuje w 2021 roku zainwestować w rozwój Baltic Power około 290 mln zł.

Zgromadzenie Wspólników Baltic Power wyraziło zgodę na zawarcie Umowy. Umowa została zawarta pod warunkiem rejestracji zmiany Aktu Założycielskiego Baltic Power w Krajowym Rejestrze Sądowym  oraz uzyskania zgód odpowiednich organów antymonopolowych. 

PKN ORLEN S.A. posiada aktualnie 100% udziałów w spółce Baltic Power sp. z o.o.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.PKN ORLEN S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje informacje poufne, których publikacja została przez Spółkę opóźniona w dniach:

- 9 czerwca 2020 roku:

„PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 9 czerwca 2020 roku zatwierdził wybór spółki Northland Power Inc. z siedzibą w Toronto jako jedynego podmiotu, z którym prowadzone będą rozmowy w przedmiocie nabycia przez Northland Power Inc. 49% udziałów w Baltic Power sp. z o.o. oraz w przedmiocie określenia warunków dalszej współpracy z PKN ORLEN w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu, budowie i eksploatacji przez Baltic Power sp. z o.o. morskiej farmy wiatrowej zlokalizowanej w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej na Morzu Bałtyckim o planowanej mocy 1200 MW ("Projekt").

Zarząd Spółki udzielił także zgody na zawarcie z Northland Power Inc. wstępnego porozumienia (ang. term sheet) określającego podstawowe zasady współpracy stron w ramach Projektu.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w spółce Baltic Power sp. z o.o.”

- 19 stycznia 2021 roku:

„PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 19 stycznia 2021 roku Zarząd Spółki postanowił o zawarciu przez Spółkę z NP BALTIC WIND B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("NP BALTIC WIND B.V."), spółką z grupy kapitałowej Northland Power Inc, umowy wspólnego przedsięwzięcia (ang. joint venture agreement) w przedmiocie pozyskania inwestora branżowego do realizacji wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu, budowie i eksploatacji przez Baltic Power sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Baltic Power") morskiej farmy wiatrowej zlokalizowanej w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej na Morzu Bałtyckim o maksymalnej mocy 1200 MW („Umowa”).

Zarząd Spółki wystąpił do Rady Nadzorczej z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę Umowy.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w spółce Baltic Power sp. z o.o.”

- 28 stycznia 2021 roku:

„PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 28 stycznia 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na zawarcie przez Spółkę z NP BALTIC WIND B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("NP BALTIC WIND B.V."), spółką z grupy kapitałowej Northland Power Inc, umowy wspólnego przedsięwzięcia (ang. joint venture agreement) w przedmiocie pozyskania inwestora branżowego do realizacji wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu, budowie i eksploatacji przez Baltic Power sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Baltic Power") morskiej farmy wiatrowej zlokalizowanej w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej na Morzu Bałtyckim o maksymalnej mocy 1200 MW („Umowa”).

Przed podpisaniem Umowy wymagana jest jeszcze zgoda Zgromadzenia Wspólników Baltic Power.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w spółce Baltic Power sp. z o.o.”

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.Wróć do poprzedniej strony
Relacje Inwestorskie

Najświeższe informacje poprzez:

E-mail:


Notowania giełdowe
26-02-2021
PKN -2,14% 58,64
WIG -1,71% 56716,86
WIG20 -1,63% 1904,90
WIG30 -1,79% 2264,03
WIG-PALIWA -1,70% 5030,59
Dane z 15 minutowym opóźnieniem
Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel.  (+48) 24 256 81 80
fax. (+48) 24 367 77 11
e-mail:

 

NASZE MARKI