Zobacz także:
Podsumowanie emisji euroobligacji serii A
27-05-2021
PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 27 maja 2021 roku Spółka zakończyła proces emisji 5 000 euroobligacji serii A („Euroobligacje”) o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR, wyemitowanych w ramach programu emisji średnioterminowych Euroobligacji do kwoty 5.000.000.000 EUR („Program EMTN”) ustanowionego w dniu 13 maja 2021 roku.

Zapisy na 5 000 Euroobligacji prowadzono 20 maja 2021 roku. Oferta nie była podzielona na transze. Przydziału Euroobligacji dokonano 20 maja 2021. 

W okresie subskrypcji 234 inwestorów wyraziło zainteresowanie euroobligacjami. Ostateczna księga popytu obejmowała zapisy na blisko 3,0 mld EUR, co oznacza blisko 6 - krotną nadsubskrypcję euroobligacji. PKN ORLEN dokonał przydziału 5 000 euroobligacji 182 inwestorom z 26 krajów.

Euroobligacje były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 99.426 EUR za jedną Euroobligację. 

W przygotowaniu transakcji udział wzięli BNP Paribas, ING Bank N.V., Bank Pekao S.A. oraz UniCredit Bank AG jako Globalni Współkoordynatorzy i Współprowadzący Księgę Popytu, a także  CaixaBank S.A. i SMBC Nikko Capital Markets Europe GmbH jako Współprowadzący Księgę Popytu.

Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Euroobligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 497 130 000 EUR.

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący z kosztami emisji, w tym kosztami według ich tytułów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty jednak nie później niż w terminie wymaganym dla przekazania tej informacji w drodze raportu bieżącego.

Koszty Spółki związane z oferowaniem Euroobligacji obciążają koszty działalności Spółki.

Patrz także: raport bieżący nr 25/2021 z 21 maja 2021 roku, nr 15/2021 z 29 kwietnia 2021 roku, nr 16/2021 z 29 kwietnia 2021 roku oraz nr 23/2021 z 13 maja 2021 roku.

Raport sporządzono na podstawie: § 16 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).


Zarząd PKN ORLEN S.A.

Wróć do poprzedniej strony
Relacje Inwestorskie

Najświeższe informacje poprzez:

E-mail:


Notowania giełdowe
23-06-2021
PKN 0,28% 79,70
WIG 0,81% 66733,76
WIG20 0,59% 2233,70
WIG30 0,64% 2681,22
WIG-PALIWA 0,07% 6500,51
Dane z 15 minutowym opóźnieniem
Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel.  (+48) 24 256 81 80
fax. (+48) 24 367 77 11
e-mail:

 

NASZE MARKI