Zobacz także:
Wniosek akcjonariusza, Skarbu Państwa dotyczący ZWZ PKN ORLEN S.A. zwołanego na 5 czerwca 2020 roku
04-06-2020
PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 4 czerwca 2020 roku wpłynął do Spółki wniosek akcjonariusza - Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Aktywów Państwowych, złożony zgodnie z art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, w którym akcjonariusz przedstawił nowe projekty uchwał do punktu 18 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5 czerwca 2020 roku:
„Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu.”
Zgłoszony przez akcjonariusza wniosek wraz z projektami uchwał i uzasadnieniami są załączone do niniejszego raportu bieżącego.

Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem www.orlen.pl, zakładka relacje inwestorskie/walne zgromadzenie.

Patrz także: raport bieżący nr 29/2020 z 8 maja 2020 roku, raport bieżący nr 30/2020 z 8 maja 2020 roku, raport bieżący nr 34/2020 z 2 czerwca 2020 roku oraz raport bieżący nr 35/2020 z 4 czerwca 2020 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Zarząd PKN ORLEN S.A.


Wróć do poprzedniej strony
Relacje Inwestorskie

Najświeższe informacje poprzez:

E-mail:


Notowania giełdowe
14-07-2020
PKN -4,69% 58,50
WIG -1,42% 50443,27
WIG20 -1,66% 1771,70
WIG30 -1,59% 2048,26
WIG-PALIWA -0,55% 5132,09
Dane z 15 minutowym opóźnieniem
Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel.  (+48) 24 256 81 80
fax. (+48) 24 367 77 11
e-mail:

 

NASZE MARKI