Zobacz także:
Wprowadzenie euroobligacji PKN ORLEN S.A. serii A do obrotu oraz podsumowanie kosztów emisji
24-06-2021
PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 24 czerwca 2021 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę o wprowadzeniu z dniem 28 czerwca 2021 roku do obrotu giełdowego na rynku równoległym 5 000 euroobligacji serii A o wartości nominalnej 100 000 EUR każda („Euroobligacje”).

Dodatkowo PKN ORLEN S.A. informuje o wysokości kosztów przygotowania programu emisji średnioterminowych Euroobligacji do kwoty 5 000 000 000 EUR („Program EMTN”) ustanowionego w dniu 13 maja 2021 roku oraz kosztów emisji 5 000 euroobligacji serii A w ramach Programu EMTN.

Dotychczas poniesione koszty Programu EMTN, uwzględniające emisję euroobligacji serii A, szacowane są na około 7 875 tys. PLN. 

Powyższa kwota obejmuje:
koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty Euroobligacji serii A – 4 268 tys. PLN,
koszty dotyczące utworzenia Programu EMTN i sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 3 607 tys. PLN, 
koszty promocji oferty Euroobligacji serii A – 0 PLN.

Średni koszt przeprowadzenia ofert przypadający na jedną oferowaną Euroobligację zostanie wyliczony i podany po zakończeniu Programu EMTN.

Spółka nie ponosiła kosztów wynagrodzenia subemitentów, ponieważ nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą Euroobligacji. 

Koszty  związane z Programem EMTN i emisją serii A (poza kosztami promocji ofert obligacji) zostały ujęte jako rozliczenia międzyokresowe czynne i systematycznie obciążają wynik finansowy od dnia emisji Euroobligacji Serii A (27 maja 2021 roku) do dnia ich wykupu (27 maja 2028 roku). Z podatkowego punktu widzenia koszty transakcyjne stanowią koszty uzyskania przychodów i są potrącalne w dacie ich ujęcia w księgach.

Patrz także: raport bieżący nr 15/2021 z 29 kwietnia 2021 roku, nr 16/2021 z 29 kwietnia 2021 roku, nr 23/2021 z 13 maja 2021 roku, nr 25/2021 z 21 maja 2021 roku nr 28/2021 z 27 maja 2021 roku, nr 33/2021 z 18 czerwca 2021 roku oraz nr 35/2021 z 22 czerwca 2021 roku.

Raport sporządzono na podstawie: § 16 ust.1 pkt 12 i 13, § 17 ust.1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Zarząd PKN ORLEN S.A.


Wróć do poprzedniej strony
Relacje Inwestorskie

Najświeższe informacje poprzez:

E-mail:


Notowania giełdowe
24-09-2021
PKN 3,22% 78,90
WIG -0,80% 70162,59
WIG20 -0,92% 2299,18
WIG30 -0,84% 2789,93
WIG-PALIWA 1,85% 6652,26
Dane z 15 minutowym opóźnieniem
Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel.  (+48) 24 256 81 80
fax. (+48) 24 367 77 11
e-mail:

 

NASZE MARKI