Zobacz także:
Podpisanie umowy o współpracy oraz o zachowaniu poufności pomiędzy PKN ORLEN S.A. a spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
23-07-2020
PKN ORLEN S.A. („PKN ORLEN”, „Spółka”) informuje, że w dniu 23 lipca 2020 roku podpisana została umowa o współpracy oraz o zachowaniu poufności pomiędzy PKN ORLEN a spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. („PGNiG”) („Umowa”).
Umowa została podpisana w związku z rozpoczęciem procesu przejęcia kontroli kapitałowej przez Spółkę nad PGNiG. Na podstawie Umowy oraz w granicach obowiązujących przepisów prawa Spółka oraz PGNiG podejmą współpracę umożliwiającą udostępnienie Spółce informacji niezbędnych do:
• prawidłowego przygotowania zgłoszenia do Komisji Europejskiej zamiaru dokonania koncentracji pomiędzy Spółką a PGNiG oraz prowadzenia postępowania lub postępowań w sprawie kontroli koncentracji wszczętych w wyniku jego złożenia, a w przypadku zaistnienia takiej potrzeby – przygotowania oraz wykonania środków zaradczych.
• przeprowadzenia badania due diligence PGNiG.
Jednocześnie Spółka zobowiązała się do zachowania poufności informacji udostępnionych jej przez PGNiG.

Strony zobowiązały się podjąć wszelkie niezbędne środki, aby udostępnianie informacji w związku z wykonywaniem Umowy odbywało się z poszanowaniem przepisów prawa, w tym w szczególności z poszanowaniem przepisów prawa konkurencji.
 
Patrz także: raport bieżący nr 44/2020 z dnia 14 lipca 2020 r. oraz raport bieżący nr 45/2020 z dnia 14 lipca 2020 r.
 
Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Wróć do poprzedniej strony
Relacje Inwestorskie

Najświeższe informacje poprzez:

E-mail:


Notowania giełdowe
05-08-2020
PKN 1,84% 54,36
WIG 1,21% 52313,88
WIG20 1,24% 1834,00
WIG30 1,46% 2106,08
WIG-PALIWA 2,68% 4806,54
Dane z 15 minutowym opóźnieniem
Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel.  (+48) 24 256 81 80
fax. (+48) 24 367 77 11
e-mail:

 

NASZE MARKI