Zobacz także:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. 03.06.2016
03-06-2016
​​

Lista akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ PKN ORLEN S.A.
Powołanie Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. na nową kadencję​​

Decyzja ZWZ PKN ORLEN S.A. w sprawie podziału zysku za 2015 rok

Uchwały podjęte przez ZWZ PKN ORLEN S.A. w dniu 3 czerwca 2016 rokuKomplet materiałów na ZWZ PKN ORLEN S.A. zwołane na 3 czerwca 2016 roku


Kliknij poniżej i pobierz poszczególne części
SPIS TREŚCI – Tom I

1. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A.


2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
Oświadczenie Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Materiały do punktu: Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.

6.1.1. Pismo Prezesa Zarządu.
6.1.2. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania.
6.1.3. Wybrane dane finansowe.
6.1.4. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.
6.1.5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.


SPIS TREŚCI – Tom II

7. Materiały do punktu: Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2015.

7.1.1. Pismo Prezesa Zarządu.
7.1.2. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania.
7.1.3. Wybrane dane finansowe.
7.1.4. Sprawozdanie finansowe Grupy ORLEN.
7.1.5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ORLEN.8. Materiały do punktu: Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015 spełniającego wymogi Kodeksu spółek handlowych i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
14. Projekty uchwał ZWZ PKN ORLEN S.A. w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.


16. Materiał do punktu w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.17. Materiał do punktu w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 
​​
​​
Relacje Inwestorskie

Najświeższe informacje poprzez:

E-mail:


Notowania giełdowe
14-05-2021
PKN 3,32% 76,46
WIG 0,38% 62237,55
WIG20 0,17% 2092,80
WIG30 0,39% 2483,15
WIG-PALIWA 1,75% 6192,29
Dane z 15 minutowym opóźnieniem
Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel.  (+48) 24 256 81 80
fax. (+48) 24 367 77 11
e-mail:

 

NASZE MARKI