Zobacz także:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. 28.04.2015
28-04-2015

 

Uchwały podjęte przez ZWZ PKN ORLEN S.A. w dniu 28 kwietnia 2015 roku

Decyzja ZWZ PKN ORLEN S.A. w sprawie wypłaty dywidendy w 2015 roku

Lista akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ PKN ORLEN S.A.

Komplet materiałów na ZWZ PKN ORLEN S.A. zwołane na dzień 28 kwietnia 2015 roku


Tom I (pobierz całość)

Kliknij poniżej i pobierz poszczególne części

Spis treści

1. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A.
   1.1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ PKN ORLEN S.A.
   1.2. Uchwała Nr 5352/15 Zarządu PKN ORLEN S.A. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
   1.3. Uchwała Nr 5353/15 Zarządu PKN ORLEN S.A. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
   1.4. Uchwała Nr 1572/15 Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zaopiniowania porządku obrad oraz projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Projekt uchwały ZWZ PKN ORLEN S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
Oświadczenie Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4. Przyjęcie porządku obrad.
Projekt uchwały ZWZ PKN ORLEN S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
Projekt uchwały ZWZ PKN ORLEN S.A. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

6. Materiały do punktu: Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, a także wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014 oraz poziomu dywidendy  do wypłaty w roku 2015.
   6.1. Jednostkowy Raport Roczny PKN ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku.
      6.1.1. List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.
      6.1.2. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia
2014 r.
      6.1.3. Raport Roczny Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2014.
      6.1.4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2014.
   6.2. Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014 i poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2015.
   6.3. Uchwała Nr 5339/15 Zarządu PKN ORLEN S.A. z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna  za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku.
   6.4. Uchwała Nr 5341/15 Zarządu PKN ORLEN S.A. z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014.
   6.5. Uchwała Nr 5342/15 Zarządu PKN ORLEN S.A. z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2015.
   6.6. Uchwała Nr 1568/15 Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna i jednostkowego sprawozdania finansowego Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. 
   6.7. Uchwała Nr 1570/15 Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014.
   6.8. Uchwała Nr 1571/15 Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2015.

 
Tom II (pobierz całość)

Kliknij poniżej i pobierz poszczególne części

Spis treści

7. Materiały do punktu: Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2014.
   7.1. Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej ORLEN za rok 2014.
      7.1.1. List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.
      7.1.2. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego z rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.
      7.1.3. Raport Roczny Grupy Kapitałowej ORLEN za rok zakończony
31 grudnia 2014 r.
      7.1.4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2014.
   7.2. Uchwała Nr 5340/15 Zarządu PKN ORLEN S.A. z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku. 
   7.3. Uchwała Nr 1569/15 Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku.

8. Materiały do punktu: Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014 zawierającego i uwzględniającego:
   a) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014 oraz poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2015,
   b) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN  za rok obrotowy 2014,
   c) wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
   8.1. Uchwała Nr 1573/15 Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Nadzorczą sprawozdania spełniającego wymogi Kodeksu spółek handlowych i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów  Wartościowych.
   8.2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. za rok 2014.

9. Projekt uchwały ZWZ PKN ORLEN S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  Spółki za rok obrotowy 2014.

10. Projekt uchwały ZWZ PKN ORLEN S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

11. Projekt uchwały ZWZ PKN ORLEN S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z  działalności Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2014.

12. Projekt uchwały ZWZ PKN ORLEN S.A. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2014.

13. Projekt uchwały ZWZ PKN ORLEN S.A. w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014.

14. Projekt uchwały ZWZ PKN ORLEN S.A. w sprawie poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2015.

15. Projekt uchwały ZWZ PKN ORLEN S.A. w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.

16. Projekt uchwały ZWZ PKN ORLEN S.A. w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.

17. Materiały do punktu: Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu.  
   17.1. Wystąpienie Zarządu Spółki do Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. w sprawie zmian Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu.   
   17.2. Projekty uchwał ZWZ PKN ORLEN S.A. w sprawie zmian Statutu Spółki.
   17.3. Projekt uchwały ZWZ PKN ORLEN S.A  w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 

FORMULARZE DLA AKCJONARIUSZY PKN ORLEN S.A. (pobierz całość)

Kliknij poniżej i pobierz poszczególne części


1. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A.
2. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby prawnej.
3. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby fizycznej.
4. Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A.

 

 


Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

Pobierz program Adobe Reader

 

Relacje Inwestorskie

Najświeższe informacje poprzez:

E-mail:


Notowania giełdowe
14-05-2021
PKN 3,32% 76,46
WIG 0,38% 62237,55
WIG20 0,17% 2092,80
WIG30 0,39% 2483,15
WIG-PALIWA 1,75% 6192,29
Dane z 15 minutowym opóźnieniem
Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel.  (+48) 24 256 81 80
fax. (+48) 24 367 77 11
e-mail:

 

NASZE MARKI