Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. 25.06.2010

25.06.2010

Komplet materiałów na ZWZ PKN ORLEN S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2010 roku

SPIS TREŚCI – Tom I

1. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

SPIS TREŚCI – Tom II

8. Materiały do punktów sprawie: Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2009 uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

SPIS TREŚCI – Tom III

14. Materiały do punktu w sprawie: Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

15. Materiały do punktu w sprawie: Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie uchwały w sprawie zbycia, wydzierżawienia lub obciążenia innym prawem na rzecz osób trzecich zorganizowanych części przedsiębiorstwa.

16. Materiały do punktu 16-17: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

FORMULARZE DLA AKCJONARIUSZY PKN ORLEN S.A.

Pozostałe informacje