Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. 6.06.2008

06.06.2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. podjęło uchwałę numer 6 dotyczącą wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki z zysku za rok obrotowy 2007 oraz ustaliło dzień dywidendy na 1 sierpnia 2008 roku i dzień wypłaty dywidendy na 1 września 2008 roku. Spółka skorzystała więc z możliwości wydłużenia okresu pomiędzy terminem ustalenia praw do dywidendy oraz dniem wypłaty dywidendy powyżej 15 dni roboczych, zgodnie z zasadą numer 6 części IV Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Ustalenie okresu dłuższego niż 15 dni roboczych pomiędzy dniem dywidendy a dniem wypłaty dywidendy wynika z dbałości Spółki o rzetelną weryfikację danych akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania dywidendy oraz prawidłowe wypełnienie obowiązków Spółki związanych z rozliczeniem zaliczek na podatek dochodowy od dywidendy. Ze względu na bardzo liczny akcjonariat PKN ORLEN S.A., bazując na doświadczeniach Spółki w rozliczaniu dywidendy z lat ubiegłych, okres 20 dni roboczych pomiędzy dniem dywidendy a dniem wypłaty dywidendy zapewni rzetelną realizację wymienionych czynności.