DLA BIZNESU

Przyłączanie jednostek wytwórczych (NC RFG)


Przedstawiamy wykaz informacji i dokumentów, a także wymogi prawne obowiązujące właściciela zakładu wytwarzania energii. Pliki obejmują pozwolenia na użytkowanie dla modułów A B C oraz D i materiały dotyczące certyfikowania, modernizacji oraz testowania jednostek wytwórczych.

Informujemy, że w dniu 17 maja 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączenia jednostek wytwórczych (Dalej: Rozporządzenie 2016/631).

Na podstawie art. 7 ust. 4 Rozporządzenia 2016/631 właściwi operatorzy systemów (rozumiani jako operatorzy, do których systemów jest lub zostanie przyłączona dana instalacja wytwórcza) oraz operatorzy systemów przesyłowych elektroenergetycznych (dalej: OSP) zostali zobowiązani do opracowania i przedłożenia do krajowych organów regulacyjnych wymogów ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych do sieci elektroenergetycznej.

PSE S.A. w dniu 18 grudnia 2018 r. w odpowiedzi na Wezwanie przekazały Prezesowi URE wymogi ogólnego stosowania (dalej: Wymogi) obejmujące wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu 2016/631, do których opracowania zobowiązany został OSP, na podstawie art. 9ga ust. 1 Prawa Energetycznego.

Treść tych wymogów jest tożsama z Propozycją OSD wymogów ogólnego stosowania, która została opracowana przez PSE S.A. po przeprowadzonym procesie konsultacji i udostępniona na stronie internetowej PSE S.A. na potrzeby wykorzystania przez OSD, w celu przedłożenia wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia 2016/631 do zatwierdzenia przez Prezesa URE.

Prezes URE, decyzją znak DRE.WOSE.7128.550.2.2018.ZJ, z dnia 2 stycznia 2019 r. zatwierdził Zmienione Wymogi dla przyłączania jednostek wytwórczych przedłożone przez PSE S.A.

Stosowanie wymogów określonych w Rozporządzeniu 2016/631 oraz wymogów ogólnego stosowania zatwierdzonych na jego podstawie (w tym w publikowanej decyzji) rozpoczyna się 27 kwietnia 2019 r. Od tego czasu wszystkie zdefiniowane w Rozporządzeniu 2016/631 jednostki wytwórcze przyłączane do KSE (zarówno do sieci przesyłowej jak i dystrybucyjnej), a także jednostki wytwórcze modyfikowane w takim stopniu, że umowa przyłączeniowa musi być zmieniona, będą musiały spełniać nowe wymogi.

Stosowny komunikat PSE S.A. w powyższym zakresie wraz z aktualizacją wymagań dotyczących Kodeksu Sieci NC RfG dostępny jest pod linkiem: https://www.pse.pl/rfg.

Ogólny wykaz informacji, dokumentów i wymagań dotyczących kodeksu NC RfG dostępny jest w dokumencie „Wdrożenie wymogów wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci

Wykaz informacji i dokumentów, które należy przedstawić, a także wymogi, które mają być spełnione przez właściciela zakładu wytwarzania energii, w ramach procesu weryfikacji spełnienia wymagań znajdują się na stronie  www.orlen.pl.

Zbiór wymagań technicznych dla modułów wytwarzania energii typu A, w tym mikroinstalacji dostępny jest w znajduje się w dokumencie „Zbiór wymagań dla modułów wytwarzania energii typu A, w tym mikroinstalacji”.

Dokumenty do pobrania:

W związku z obowiązkiem podania do publicznej wiadomości materiałów, o których mowa w Artykule 29 ust. 2 Rozporządzenia Unii Europejskiej nr 2016/631 ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci, a także rozpoczęciem stosowania wymogów określonych w powyższym rozporządzeniu z dniem 27.04.2019 r., ORLEN S.A. (OSDn) przedkłada opracowane w ramach PTPiREE procedury i wzory dokumentów, związane z uzyskiwaniem pozwolenia na użytkowanie dla przyłączanych modułów wytwarzania energii typu A, B i C*, a także funkcjonujących modułów wytwarzania energii typu C modyfikowanych w takim stopniu, że wymagana jest zmiana umowy o przyłączenie.

Procedury uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu A, B i C obejmują zestawienie wymaganych dokumentów i działań po stronie właściciela zakładu wytwarzania oraz po stronie OSD, prowadzących do pozyskania stosownego pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii.

*Podział modułów energii:

Wartość mocy maksymalnej, do której moduł wytwarzania energii zalicza się do typu A​ Wartość mocy maksymalnej, począwszy od której moduł wytwarzania energii zalicza się do typu B​ Wartość mocy maksymalnej, począwszy od której moduł wytwarzania energii zalicza się do typu C​ ​Wartość mocy maksymalnej, począwszy od której moduł wytwarzania energii zalicza się do typu D
Poniżej 0,2 MW​ ​0,2 MW ​10 MW ​75 MW**

** - Zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. d Rozporządzenia (UE) 2016/631 do typu D zaliczać się będą także wszystkie moduły wytwarzania energii, bez względu na ich moc maksymalną, jeśli napięcie w punkcie ich przyłączenia ma wartość co najmniej 110 kV.

Wykaz stosownych procedur i dokumentów (do pobrania) znajduje się na stronie www.orlen.pl i obejmuje:

W związku z obowiązkiem podania do publicznej wiadomości materiałów, o których mowa w Artykule 29 ust. 2 Rozporządzenia Unii Europejskiej nr 2016/631 ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci, a także rozpoczęciem stosowania wymogów określonych w powyższym rozporządzeniu z dniem 27.04.2019r., ORLEN S.A. (OSDn);przedkłada opracowane w ramach PTPiREE procedurę i wzory dokumentów, związane z uzyskiwaniem  pozwolenia na użytkowanie dla przyłączanych modułów wytwarzania energii typu D* , a także funkcjonujących modułów wytwarzania energii typu D modyfikowanych w takim stopniu, że wymagana jest zmiana umowy o przyłączenie.

Procedura uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu D obejmuje zestawienie wymaganych dokumentów i działań po stronie właściciela zakładu wytwarzania oraz po stronieOSD prowadzących do pozyskania stosownego pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii (EON, ION, FON i LON).

*Podział modułów energii:

Wartość mocy maksymalnej, począwszy od której moduł wytwarzania energii zalicza się do typu B​ Wartość mocy maksymalnej, począwszy od której moduł wytwarzania energii zalicza się do typu C​ Wartość mocy maksymalnej, począwszy od której moduł wytwarzania energii zalicza się do typu D​
0,2 MW​ ​10 MW ​75 MW**

** - Zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. d Rozporządzenia (UE) 2016/631 do typu D zaliczać się będą także wszystkie moduły wytwarzania energii, bez względu na ich moc maksymalną, jeśli napięcie w punkcie ich przyłączenia ma wartość co najmniej 110 kV.

Wykaz stosownych procedur i dokumentów (do pobrania) znajduje się na stronie www.orlen.pl i obejmuje:

W związku z obowiązkiem podania do publicznej wiadomości materiałów, o których mowa w Artykule 4 ust. 1 Rozporządzenia Unii Europejskiej nr 2016/631 ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci, a także rozpoczęciem stosowania wymogów określonych w powyższym rozporządzeniu z dniem 27.04.2019r., ORLEN S.A. przedkłada opracowane w ramach PTPiREE procedurę i wzory dokumentów, związane z wymogami objęcia kodeksem RfG dla modernizacji lub wymiany modułów wytwarzania energii.

Procedura objęcia wymogami modernizacji jednostek wytwórczych obejmuje zestawienie wymaganych dokumentów i działań po stronie właściciela zakładu wytwarzania oraz po stronie www.orlen.pl prowadzących do wydania decyzji w sprawie objęcia modułu wytwarzania energii wymogami kodeksu NC RfG w przypadku modernizacji lub wymiany.

Zestawienia procedury i stosownych dokumentów znajdują się do pobrania na stronie www.orlen.pl.

Dokumenty do pobrania:

W związku z obowiązkiem podania do publicznej wiadomości materiałów, o których mowa w Artykule 41 ust. 4 Rozporządzenia Unii Europejskiej nr 2016/631 ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci, a także rozpoczęciem stosowania wymogów określonych w powyższym rozporządzeniu z dniem 27.04.2019r., ORLEN S.A. przedkłada opracowane w ramach PTPiREE procedurę i wzory dokumentów, związane z wymogami testowania przyłączanych modułów wytwarzania energii, a także funkcjonujących modułów wytwarzania energii typu C i D modyfikowanych w takim stopniu, że wymagana jest zmiana umowy o przyłączenie.

Procedura testowania jednostek wytwórczych obejmuje zestawienie wymaganych dokumentów i działań po stronie właściciela zakładu wytwarzania oraz po stronie www.orlen.pl, prowadzących do przeprowadzenia wymaganych testów modułów wytwarzania energii oraz do właściwej interpretacji wyników przeprowadzonych testów.

Zestawienie procedury i stosowanych testów, znajdują się do pobrania na stronie www.orlen.pl

Dokumenty do pobrania:

W związku z obowiązkiem podania do publicznej wiadomości materiałów, o których mowa w Artykule 41 ust. 3a Rozporządzenia Unii Europejskiej nr 2016/631 ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci, a także rozpoczęciem stosowania wymogów określonych w powyższym rozporządzeniu z dniem 27.04.2019r., ORLEN S.A. przedkłada opracowany w ramach PTPiREE, obowiązujący od dnia 1 lipca 2020 r. dokument „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych", związany z zasadami certyfikacji przyłączanych modułów wytwarzania energii, a także funkcjonujących modułów wytwarzania energii typu C i D modyfikowanych w takim stopniu, że wymagana jest zmiana umowy o przyłączenie.

Dokument ten reguluje zasady wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania do sieci jednostek wytwórczych. Dokument wprowadza od 01.07.2020 r. wzorzec Deklaracji zgodności, którego stosowanie dopuszczono w miejsce certyfikatów w okresie przejściowym do dn. 27 kwietnia 2021 r. Szczegółowe informacje dotyczące dokumentu znajdują się pod linkiem: http://www.ptpiree.pl/aktualnosci/2020-03-27

Zgodnie z zapisami obowiązującej ustawy z 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku Dz. U. z 2019 poz. 544 z późniejszymi zmianami, zgodnie z Art. 4 pkt. 6 ww. ustawy deklaracja zgodności jest oświadczeniem producenta, instalatora lub ich upoważnionego przedstawiciela albo prywatnego importera, na ich wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami.

Dodatkowo zgodnie z zapisami Procedury Wykorzystania Certyfikatów w Procesie Przyłączenia deklaracja zgodności może być wystawiona przez dostawcę w rozumieniu PN-EN ISO/IEC 17050-1.

W związku z powyższym dopuszcza się aby deklaracja zgodności dla modułów wytwarzania energii była wystawiona przez:

  • Producenta
  • Instalatora
  • Upoważnionego przedstawiciela producenta
  • Importera

Na ich wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z NC RfG oraz Wymogami Ogólnego Stosowania wynikającymi z rozporządzenia komisji UE 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci NC RfG.

Procedura certyfikacji jednostek wytwórczych obejmuje zestawienie wymaganych dokumentów i działań po stronie właściciela zakładu wytwarzania oraz po stronie www.orlen.pl , prowadzących do właściwego wykorzystania certyfikatów modułów wytwarzania energii.

Zestawienie procedury i stosownego załącznika, znajdują się do pobrania na stronie www.orlen.pl.

Dokumenty do pobrania: