DLA BIZNESU

Paliwo okrętowe


Charakterystyka

Paliwo okrętowe oznaczone kodem NATO F-75 jest mieszaniną frakcji węglowodorowych pochodzących z destylacji. Może zawierać dodatki uszlachetniające, których typ i zawartość powinna być uzgodniona i deklarowana przez producenta w każdej dostawie.

Zastosowanie

Paliwo okrętowe stosuje się w jednostkach pływających Marynarki Wojennej, oznaczonej kodem NATO F-75 przeznaczone do napędu silników z zapłonem samoczynnym, w warunkach zimowych i letnich.

Transport i sprzedaż

  • Sprzedaż w autocysternach
  • Podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID i ADR:

Numer UN (numer ONZ): UN 1202

Prawidłowa nazwa przewozowa UN: Paliwo do silników Diesla

Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: 3/F1

Numer rozpoznawczy zagrożenia: 30

Nalepka ostrzegawcza: Nr 3

Grupa pakowania: III

Zagrożenie dla środowiska: substancja zagrażająca środowisku

Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: ADR przepis szczególny 640M

Transport luzem zgodnie z Zał. II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: nie dotyczy

  • Załadunek: górny
  • załadunek: od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 18:00
  • Miejsce załadunku: stanowisko pełnienia w Jedliczu
  • Sprzedaż w procedurze akcyzy zwolnionej
  • Kod CN produktu: 2710 19 48

Właściwości

Własność Jednostki Parametry wymagane
​Wygląd zewnętrzny i zawartość zanieczyszczeń mechanicznych
ocena wzrokowa ciecz klarowna i jasna,
wolna od nierozpuszczonej wody, osadów i zawiesin
Liczba cetanowa - min. 45
Indeks cetanowy - min. 47

Destylacja normalna [oC]

- 5% (v/v) destyluje do temperatury, nie wyższej niż

- 10% (v/v) destyluje do temperatury

- 50% (v/v) destyluje do temperatury

- 85% (v/v) destyluje do temperatury

- 90% (v/v) destyluje do temperatury

- temperatura końca destylacji, nie wyższa niż

- suma pozostałości i strat

%(v/v)

 

podawać wynik
 

podawać wynik

podawać wynik

350

360

385
 

3

Lepkość kinematyczna w temp. 400°C mm²/s max. 2,3 - 4,0
Temperatura mętnienia °C max. - 13
Temperatura płynięcia °C max. - 18
Zawartość siarki ogólnej %(m/m) 0,15 - 0,20
Gęstość w temp. 15°C kg/m³ 815 - 880
Działanie korodujące na miedź, w czasie 2h, w temperaturze 1000°C stopień korozji max. 1
Odporność na utlenianie - zawartość osadów nierozpuszczalnych mg/100ml max. 1,0
Pozostałość po koksowaniu z 10% pozostałości destylacyjnej %(v/v) max. 0,16
Pozostałość po spopieleniu %(m/m) max. 0,01
Temperatura zapłonu °C min. 65
Barwa stopień max. 3,0
Całkowita liczba kwasowa mgKOH/g max. 0,5
Liczba kwasowa mocnych kwasów mgKOH/g 0
Zawartość wody i zanieczyszczeń %(v/v) max. 0,02
Deemulgacja w temp. 250°C min max. 10

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

ORLEN Południe – Sprzedaż i Obsługa Klienta

Katarzyna Schleis
Kierownik

​tel. +48 24 201 01 19
fax: +48 24 367 74 17
kom: +48 605 437 787
katarzyna.schleis@orlen.pl​​

​Agnieszka Mentel-Januszek
Przedstawiciel Handlowy​​

tel. +48 24 201 00 68
fax: +48 24 367 74 17
kom. +48 601 430 864
agnieszka.mentel@orlen.pl

Piotr Bebel
Przedstawiciel Handlowy

tel. +48 24 201 00 60
fax: +48 24 367 74 17
kom: +48 601 439 037
piotr.bebel@orlen.pl

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie, zgodnie z zasadami określonymi w Informacji o Zasadach Przetwarzania Danych w Ramach Współpracy Biznesowej, której treść jest dostępna pod linkiem