24.06.2019

Informacja o ogłoszeniu zapytania ofertowego nr PKN/2/004084/19 z dnia 18.11.2019

Niniejszym informujemy, iż w ramach postępowania ofertowego nr PKN/2/001683/19 na wykonanie usług badawczych oraz pokrewnych usług doradczych w zakresie wsparcia Zamawiającego w ww. projekcie, PKN ORLEN S.A. działając zgodnie z zasadami ww. zapytania ofertowego, na dostawcę wybrał: Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, NIP: 525-001-12-66.

Ww. postępowanie ofertowe było prowadzone w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu badawczego pn. „Odzysk jonów metali ze ścieków powstających w procesie wytwarzania kwasu tereftalowego (instalacja PTA we Włocławku)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu 2/1.1.1/2019 „Szybka Ścieżka”, Poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.