O firmie

Efektywna i niskoemisyjna energetyka

Wyzwania

Poszukujemy rozwiązań, które pozwolą na redukcję śladu węglowego z procesu produkcji ciepła i energii elektrycznej, a także umożliwi wychwytywanie, magazynowanie i powtórne wykorzystanie CO2 w kierunku konwersji w nowe ekologiczne produkty rynkowe. Równocześnie nie może znacząco ingerować w ich eksploatację lub obniżać sprawności jednostek wytwórczych.

Poszukujemy rozwiązań pozwalających zagospodarować ciepło odpadowe z procesów wytwórczych w obszarach takich jak ciepłownictwo oraz produkcja wodoru. Rozwiązania dla elektrociepłowni powinno odzyskiwać ciepło odpadowe wykorzystując energię niskotemperaturową, z wykorzystaniem energii   danego nośnika   (np.: spaliny, woda, ścieki) lub pochodzącej z przemysłowych  procesów technologicznych, a efektem procesu będzie zamiana ciepła odpadowego w dodatkowy  uzysk energii, a tym samym poprawa efektywności i  optymalizacja całości procesu produkcji  ciepła i energii elektrycznej. Z kolei rozwiązanie dedykowane produkcji wodoru powinno pozwalać na uzasadnione ekonomicznie wykorzystanie ciepła odzyskanego w rozproszonych instalacjach elektrolizy, a także uwzględniać brak możliwości.

Poszukujemy rozwiązania dla elektrolizerów stałotlenkowych, które przy niskich nakładach i kosztach pozwoli obniżyć zawartość wody w wytwarzanym wodorze z 1-2% do bliskiej 0%. Dodatkowym atutem będzie wykorzystanie do tego celu dostępnych mediów odpadowych, takich jak ciepło.

W celu uniknięcia strat transformacji energii DC/AC/DC poszukujemy rozwiązania, które będzie wykorzystać stałoprądowy układ zasilania w lokalnych sieciach łączących OZE (PV) z urządzeniami stałoprądowymi. Urządzenie pozwoli przesyłać energię elektryczną ze źródeł OZE takich jak PV, turbiny wiatrowe, do elektrolizerów, ładowarek do samochodów EV, magazynów energii i innych urządzeń odbiorczych, zasilanych napięciem stałym bez przekształcania go na napięcie zmienne. Jednocześnie należy  wykorzystać obecnie dostępną aparaturę energetyczną. W ramach zadania należy wskazać optymalną wartość napięcia/napięć dla szyny DC.

Poszukujemy rozwiązania mającego na celu optymalizację i znaczącą poprawę efektywności energetycznej procesu konwersji CO2 i H2 do gazu syntezowego. W obszarze zainteresowania znajduje się również bezpośrednia konwersja do węglowodorów syntetycznych, która byłaby lepsza od istniejących technologii np. RWGS.

Naszym celem jest stworzenie bazy danych, która pozwoli zbudować model predykcyjny dyspozycyjności turbiny wiatrowej. W tym celu poszukujemy partnera, który w sposób optymalny zaimplementuje czujniki mierzące poziom drgań przekładni i generatora dla turbin Vestas (np. V90). Pozwoli to opracować funkcje zależności pracy turbiny od stopnia zużycia podstawowych elementów oraz warunków pracy turbiny.

Poszukujemy kompleksowego rozwiązania, które pozwoli ograniczyć rozprzestrzenianie się rozlewów olejowych podczas awarii morskich turbin wiatrowych. Kluczowymi elementami systemu będzie autonomiczne wykrywanie plam oleju na powierzchni wody. Urządzenia powinno znacznie ułatwić zbieranie uwolnionego do toni wodnej oleju i utworzyć barierę ograniczającą rozprzestrzenianie się tego rozlewu.

Poszukujemy narzędzia do predykcji produktywności morskiej turbiny wiatrowej. Narzędzie powinno agregować dane na temat pracy turbiny, potencjalnej awaryjności elementów turbiny oraz prognozowanych warunków atmosferycznych. Rozwiązanie powinno wskazywać najbardziej optymalny, z punktu widzenia ekonomicznego i możliwego do realizacji, czas prowadzenia prac eksploatacyjnych, które muszą odbywać się przy wyłączonej turbinie.

Zgodnie z ideą gospodarki obiegu zamkniętego, chcemy aby nasze turbiny wiatrowe podlegały maksymalnemu recyklingowi (do 100%). Dlatego poszukujemy partnerów, którzy będą zdolni do pełnego recyklingu turbin wiatrowych. Szczególnym wyzwaniem jest recykling łopat turbin wiatrowych wykonanych z polimerów zbrojonych włóknami.

Poszukujemy siłowni wiatrowej o lekkiej konstrukcji o mocy 3-10 KW i małych gabarytach, która powinna pozwalać na przezwyciężenie ograniczeń związanych z niskim posadowieniem turbiny i efektywną generację prądu w warunkach niskiej wietrzności. Konstrukcja siłowni (pionowa lub pozioma) powinna być wytrzymała i umożliwiać bezpieczny montaż na budynkach mieszkalnych/komercyjnych bez zagrożenia dla ludzi.