Wyzwania

Poszukujemy elektronicznego systemu wsparcia kontroli wyposażenia pojazdów przewożących towary niebezpieczne transportem drogowym oraz kolejowym, z uwzględnieniem możliwości aktywnego zarządzania informacją o stanie technicznym floty pojazdowej. Dodatkową wartością systemu będzie zastosowanie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo operacji z towarami niebezpiecznymi.

Poszukujemy rozwiązania, które zwiększy bezpieczeństwo rurociągów przesyłowych. Przede wszystkim zależy nam na wykrywaniu ingerencji zewnętrznych i nieautoryzowanych prac w okolicach rurociągów oraz detekcji wycieków i zaburzeń w pracy rurociągów, ze wskazaniem na wykorzystanie technologii światłowodowych.

Poszukujemy rozwiązań, których wdrożenie pozwoli nam poprawić bezpieczeństwo produktów ropopochodnych w transporcie kolejowym i drogowym. Zależy nam zarówno na ograniczeniu ryzyka ingerencji z zewnątrz i kradzieży, a także minimalizacji zagrożenia ekologicznego.

Poszukujemy systemu i czujników monitorujących pozycji zaworów na rurociągach, które nie posiadają krańcówki i napędów elektrycznych umożliwiających zdalne sterowanie. Urządzenie powinno w jednoznaczny sposób określać pozycje zaworu – zamknięty/otwarty/stan pośredni. Powinno bezprzewodowe przekazywać informacje w czasie rzeczywistym do centralnego systemu Bazy Danych Czasu Rzeczywistego (AVEVA/OSISoft PI). Musi posiadać niezależne zasilanie, certyfikat ATEX, a montaż urządzeń nie może wymagać cięcia, spawania lub wiercenia.

Poszukiwane rozwiązanie powinno umożliwić bieżące monitorowanie i utrzymanie bezawaryjnego ruchu zespołów napędowych w ramach linii technologicznej. Oczekiwany zakres analizowanych parametrów obejmować będzie przynajmniej pomiar wartości drgań (ich prędkość oraz przyspieszenie), prędkość obrotową oraz temperaturę a także zapewni integrację z wewnętrznymi systemami archiwizacji danych pomiarowych oraz analizującymi pracę maszyn funkcjonującymi w infrastrukturze PKN ORLEN. Czujniki te powinny posiadać bezprzewodowe zasilanie i łączność oraz certyfikaty ATEX, a także być przygotowane do współpracy z wewnętrznymi systemami funkcjonującymi w infrastrukturze PKN ORLEN.

Poszukujemy rozwiązań, które pomogą chronić naszą infrastrukturę w kontekście zagrożenia ze strony systemów bezzałogowych. Kompleksowy system antydronowy powinien umożliwiać wczesne wykrywanie, przechwytywanie, a w ostateczności zniszczenie dronów-intruzów.