29.06.2004

ONZ otwiera w Płocku wschodnio-europejskie centrum szkoleniowe

ONZ otwiera w Płocku wschodnio-europejskie centrum szkoleniowe dla władz lokalnych.

Płock, 29 czerwca 2004 r.- Marcel A.Boisard, Zastępca Sekretarza Generalnego ONZ, Dyrektor Generalny UNITAR, otworzył w Płocku Regionalne Centrum Szkoleniowe dla Władz Lokalnych na Europę Środkowo-Wschodnią – Centrum CIFAL. Centrum powstało w wyniku współpracy Instytutu ONZ ds. Szkoleń i Badań (UNITAR), Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Urzędu Miasta Płocka i PKN ORLEN S.A.

Centrum w Płocku adresowane jest do samorządowców z Polski i krajów sąsiadujących z Polską. Celem ośrodka jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu zarządzania zrównoważonym rozwojem, który godzi cele społeczne, gospodarcze i ekologiczne. Ośrodek ma także na celu stworzenie sieci samorządów wymieniających się doświadczeniami w funkcjonowaniu partnerstw międzysektorowych. Płock jest bardzo dobrym przykładem efektywnego partnerstwa publiczno-prywatnego. Realizowana od 2002 roku współpraca trzech partnerów – UNDP, Miasta Płocka oraz PKN ORLEN – zaowocowała wypracowaniem efektywnego partnerstwa między organizacjami z różnych sektorów na rzecz rozwoju Płocka i stworzeniem mechanizmu wspomagającego finansowanie rozwoju miasta. W ciągu następnego roku zorganizowane będą dwa szkolenia z zakresu dostępu do dóbr użyteczności publicznej oraz społeczeństwa informacyjnego, w których wezmą udział przedstawiciele samorządów oraz ich partnerów z instytucji publicznych i prywatnych.

Centrum CIFAL zostało uroczyście otwarte przez Marcela A. Boisarda, Zastępcę Sekretarza Generalnego ONZ oraz Dyrektora agendy ONZ UNITAR, Mirosława Milewskiego, Prezydenta Miasta Płocka w obecności Colina Glennie, Stałego Przedtawiciela UNDP w Polsce, przedstawicieli Fundacji dla Zrównoważonego Rozwoju Regionów Europejskich oraz firm prywatnych: Veolia Environment, PKN ORLEN. Do tej pory UNITAR uruchomił dziesięć podobnych centrów na całym świecie i na wszystkich kontynentach, w tym cztery w Europie Zachodniej.

Partnerzy projektu Instytut ONZ ds. Szkoleń i Badań (UNITAR) - www.unitar.org

Urząd Miasta Płocka- www.plock.ump.pl

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) – www.undp.org.pl

Fundacja dla Zrównoważonego Rozwoju Regionów Polskich (Foundation for Sustainable Development of European Regions) – www.fedre.org