25.06.2004

ZWZ Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna

Najwyższa w historii Spółki dywidenda dla akcjonariuszy, absolutorium dla Zarządu i Rady Nadzorczej za 2003 rok, przyjęcie zasad ładu korporacyjnego uzupełnienie składu Rady Nadzorczej to najważniejsze postanowienia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN, obradującego w Płocku w dniu 24 czerwca. Decyzją akcjonariuszy ZWZ zostało przerwane i będzie kontynuowane 28 czerwca.

Akcjonariusze zaakceptowali sprawozdania finansowe- jednostkowe Spółki i skonsolidowane Grupy Kapitałowej za 2003 rok. Aprobatę zyskały również sprawozdania Zarządu z działalności Koncernu oraz jego grupy korporacyjnej. Na mocy oddzielnych uchwał ZWZ udzieliło absolutorium z wykonania obowiązków poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej, którzy pełnili funkcje w organach statutowych Spółki w 2003 roku.

Na wniosek akcjonariusza- Comerciale Union zgromadzenie uchwaliło dywidendę wyższą niż proponowana w projekcie uchwały. Zaakceptowana struktura podziału zysku 2003 rok przewiduje przeznaczenie na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 278 010 889,65 zł czyli 29,80% zysku. Uprawnieni udziałowcy otrzymają więc 65 gr na akcję. Przy podziale zysku za 2002 rok na wypłatę dywidendy przeznaczono 15,4%, a dywidenda wyniosła 14 gr na akcję.

W oparciu o opinię Rady Nadzorczej zgromadzenie zaakceptowało stanowisko koncernu wobec zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych. Przedstawiona RN i ZWZ propozycja Zarządu przewiduje przyjęcie większości zasad, wyjątkiem czyniąc tylko 9 (na 48) punktów, dla których rekomendowano częściową akceptację, odpowiednio ją uzasadniając.

ZWZ podjęło również decyzje dotyczące elementów majątku firmy. Akcjonariusze zaakceptowali propozycję sprzedaży nieruchomości i linii technologicznej do produkcji folii, dzierżawionych dotychczas przez spółkę Flexpol oraz zbycia 9 baz magazynowych koncernu. Postanowiono również zbyć lub wydzierżawić mienie wchodzące w skład Zakładu Produktów Naftowych nr 1-Warszawa-Raków. Ponadto na mocy oddzielnych uchwał akcjonariusze wydali pozytywną decyzję w sprawie zbycia praw firmy do wieczystego użytkowania gruntów położonych w Gdańsku, Gdańsku Wrzeszczu, Pruszczu Gdańskim i Wólce Milanowskiej. Dodatkowo ZWZ zgodziło się na nieodpłatne przekazanie udziału w prawie wieczystego użytkowania działki położonej przy ul. Polnej 18 w Płocku na rzecz miejscowego Urzędu Gminy.

ZWZ zrezygnowało z ustalania składu ilościowo- osobowego Rady Nadzorczej. Decyzją akcjonariuszy uzupełniono wakującą funkcję członka RN, po rezygnacji Krzysztofa Kluzka powierzając tę funkcję prof. Januszowi Zielińskiemu, który wcześniej reprezentował w radzie Skarb Państwa ale w dniu 24 czerwca decyzją SP został odwołany ze składu RN. Rolę reprezentanta SP w radzie PKN ORLEN, Skarb Państwa powierzył p. Michałowi Stępniewskiemu.

Michał Stępniewski, lat 30, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W czerwcu 2002 roku uzyskał tytuł Radcy Prawnego. Ukończył również Studium Prawa Brytyjskiego przy Uniwersytecie w Cambridge.

maj 2004 – obecnie – Doradca Ministra Skarbu Państwa
2000 – obecnie – wykładowca w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania
wrzesień 2002 – maj 2004 – rzecznik prasowy Komisji Papierów Wartościowych i Giełd
1997 – 2002 - pracownik Komisji Papierów Wartościowych i Giełd
Nadal wakuje jedno miejsce w Radzie Nadzorczej ORLENU. Na wniosek MSP zgromadzenie podjęło uchwałę zobowiązująca Zarząd Spółki do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie – najpóźniej do 6 sierpnia 2004 r., w celu dokonania zmian w składzie RN.

Po raz kolejny Zarząd Spółki przedstawił propozycję zmian w statucie, dostosowujących jego zapisy do wskazań Kodeksu Spółek Handlowych. Jednak pełnomocnik Ministerstwa Skarbu Państwa przedstawił inną wersję, znaczenie zmieniającą skutki wprowadzenia modyfikacji w zapisie dotyczącym ograniczenia prawa głosu akcjonariuszy.

Do tej pory statut wskazywał, iż udziałowcy posiadający ponad 10% akcji mieli ograniczone prawo do wykonywania głosów na walnym zgromadzeniu do 10%. Wyjątkiem w tej formule były prawa Skarbu Państwa i depozytariusza - Bank of New York. Zmiany dostosowujące mają zmienić zapisy statutu tak, by przesunąć wartość ograniczającą prawo wykonywania głosu na 20%.

Różnice w propozycjach formuły tego zapisu i interpretacjach prawnych spowodowały, iż ZWZ postanowiło zawiesić obrady, dokonać niezbędnych konsultacji i wznowić dyskusję nad wnioskiem MSP oraz adekwatną uchwałą w poniedziałek, 28 czerwca 2004 r.

Pełną treść podjętych uchwał można znaleźć na stronie internetowej koncernu - www.orlen.pl. Biuro Prasowe
PKN ORLEN SA