15.04.2004

1,2 mln zł dla organizacji pozarządowych w Drugiej Edycji Funduszu Grantowego dla Płocka

Druga edycja, zainaugurowana przez uroczyste podpisanie porozumienia w sprawie przekazania środków, stanowi kontynuację działań partnerskich podjętych w 2003 roku przez Urząd Miasta Płocka, Polski Koncern Naftowy ORLEN SA, firmę Levi Strauss oraz Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce. Partnerzy przeznaczyli w ubiegłym roku na Fundusz 1,3 mln zł.

Po sukcesie stworzenia i zaangażowania społecznego „Forum dla Płocka” w aktualizację strategii zrównoważonego rozwoju miasta, partnerzy zadecydowali o utworzeniu Funduszu Grantowego dla Płocka. Fundusz stanowi mechanizm finansowania realizacji celów wyznaczonych przez szerokie forum gromadzące sektor publiczny, sektor prywatny i pozarządowy.

Do chwili obecnej realizowanych jest ponad 30 projektów, którymi zarządzają płockie organizacje pozarządowe, włączając się w ten sposób w realizację strategii zrównoważonego rozwoju dla Płocka.

Druga Edycja Konkursu skierowana jest do płockich organizacji pozarządowych, które gotowe są przedstawić i zrealizować pomysły wpisujące się w następujące obszary do dofinansowania:

Podwyższenie poziomu wykształcenia mieszkańców
Podwyższenie bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta poprzez wdrożenie adekwatnych programów pomocy społecznej skierowanych do grup wykluczanych
Dbałość o dziedzictwo kulturowo-historyczne poprzez działanie na rzecz rewitalizacji Starego Miasta
Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa poprzez rozwój sąsiedzkich organizacji monitorujących
Podwyższenie poziomu jakości usług pomocy społecznej poprzez wdrożenie jak największej liczby NGO w proces ich świadczenia
Podwyższenie poziomu świadomości ekologicznej poprzez wdrożenie nowoczesnych programów kształcenia
Podwyższenie atrakcyjności miasta poprzez rozwój terenów zielonych w celu wykorzystania ich dla rekreacji, miejsc zabaw dzieci oraz odpoczynku ludzi w podeszłym wieku
Wspieranie środowiska gospodarczego miasta
Dofinansowanie z Funduszu Grantowego może pokryć do 50% ogólnego budżetu przedsięwzięcia i jego maksymalna wielkość to czterdzieści tysięcy złotych. Same projekty powinny być realizowane między lipcem a grudniem 2004.

Komitet Sterujący Funduszu, złożony z przedstawicieli płockiej społeczności – jako decydentów, oraz obserwatorów - reprezentantów partnerów Funduszu, do końca czerwca zadecyduje, które projekty zasługują na wsparcie finansowe. Szczególna uwaga zwracana będzie na inicjatywy wspierające budowę kapitału ludzkiego i społecznego, mające zwłaszcza na celu aktywizację zawodową i wyrównanie szans; innowacyjność pomysłów; realizacja założeń więcej niż jednego obszaru tematycznego do dofinansowania; podejmowanie partnerstwa z innymi instytucjami: innymi organizacjami pozarządowymi, partnerami biznesowymi i publicznymi, w tym z samorządem.

Finansowane działania mogą obejmować między innymi organizację warsztatów, szkoleń, wykładów, seminariów, organizację wystaw, przeglądów, targów, koncertów, spotkań, konkursów, tworzenie i działalność świetlic, klubów, miejsc spotkań grup lokalnych, koszty publikacji materiałów informacyjnych, w tym audiowizualnych, archiwizacja wiedzy, tworzenie baz danych oraz inne innowacyjne działania mające na celu integrację i rozwój społeczności lokalnej na terenie Płocka.

Fundusz Grantowy dla Płocka nie może finansować programów badawczych, formalnych programów nauczania, stypendiów i dotacji, programów studyjnych oraz stałego wsparcia instytucji (np. zakupu sprzętu, remontów, inwestycji, opłat wynajmu i eksploatacji pomieszczeń).