24.11.2004

Zwołanie NWZ PKN ORLEN SA na dzień 30.12.2004

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000028860, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh w zw. z art. 398 ksh oraz § 7 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 30 grudnia 2004 r., o godz. 11.00 w Płocku, przy ul. Kobylińskiego 25, w Centrum Edukacji Grupa ORLEN aula B, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Podjęcie uchwały o sporządzaniu przez Spółkę, począwszy od dnia 1 stycznia 2005 roku, jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
  8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 ksh, w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy z 21.08.1997r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, warunkiem uczestnictwa w zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Płocku ul. Chemików 7, (w godz. 7.30-16.00 w Biurze Prawnym pok. 203) imiennego świadectwa depozytowego, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 22 grudnia 2004 r. Świadectwo depozytowe powinno określać liczbę akcji, przysługujących głosów oraz zawierać informację, że akcje te nie będą przedmiotem obrotu do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane w terminie tygodnia przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Chemików 7, przy recepcji w godz. 8.00-15.00. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 dni powszechne przed dniem Zgromadzenia. Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia od godz. 10.00.

Raport sporządzono na podstawie § 49 Ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.).